1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her på favrskov.dk om Favrskov Kommune


I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Læs mere om ledelsesgrundlaget.

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

Organisationsdiagram viser Børn og Skole

4.  Lilleåskolen

Lilleåskolen er en landsbyskole med ca. 105 elever fra 0.- 6. klasse og 20 ansatte. Skolen, der også omfatter SFO- og klubtilbud, ligger naturskønt i Laurbjerg og har gode udefaciliteter indrettet med mulighed for mangeartede aktiviteter. Den omgivende natur bruges flittigt af børn og voksne i såvel undervisningstiden som i fritiden, eksempelvis til aktivt arbejde med udeskole.

Vi har en række grundlæggende værdier, som kendetegner vores hverdag: 

 • Vi styrker det hele menneske fagligt, personligt og socialt gennem psykisk og fysisk trivsel
 • Vi stiller krav om tolerance, samarbejde, gensidig respekt og ligeværd
 • Vi vægter åbenhed gennem et levende miljø med glæde og trivsel
 • Vi skaber mulighed for kreativitet, engagement og forskellige læreprocesser

I samarbejde med forældrene har vi en vision om at:

 • skabe en skole’, hvor bevægelse og sundhed er en integreret del af hverdagen
 • skabe en gensidig, ligeværdig og åben dialog omkring det enkelte barn og fællesskabet
 • arbejde med talentudvikling, præget af åbenhed og respekt for elevernes forskellighed og forudsætninger
 • udvikle den lærende organisation, så interne og eksterne netværk styrkes, og mulighed for nye undervisningsformer skabes
 • skabe en rød tråd i undervisningens tilrettelæggelse, så lysten til at lære og høj faglighed sikres
 • kunne dokumentere og evaluere vores pædagogiske praksis, så kvaliteten i undervisningen sikres

Der er et unikt samarbejde mellem skole, børnehave og dagpleje i skolens distrikt, og der arbejdes målrettet med den røde tråd i børnenes liv: Overgangen mellem de forskellige tilbud skal opleves så let som muligt for børn og forældre. Fællesaktiviteter og læringsmål realiseres gennem samarbejde mellem ledere og medarbejdere på tværs af tilbuddene. Førskolegruppen fra marts måned er en del af dette arbejde. Der er et tæt samarbejde mellem skolens undervisnings- og fritidsdel, og pædagogerne indgår i undervisningen fra 0.- 4. klasse.

Skolens distrikt omfatter de fire landsbyer Laurbjerg, Granslev, Houlbjerg og Bøstrup – og her er et vigende elevtal. Der er derfor gjort et stort arbejde for at sikre, at distriktets børn går i distriktets skole. Alle børn, der går i den lokale børnehave, fortsætter i førskolen på Lilleåskolen. Efter 6. klasse fortsætter vores elever primært på Hadsten Skole. Samarbejdet med Hadsten Skole er blevet udvidet de seneste år, og der er ambitioner om et endnu tættere samarbejde fremover.

Skolens bygninger og udearealer fremstår tidssvarende og i god stand. SFO’en har egne lokaler i forbindelse med skolen, ligesom der er sammenhæng mellem børnehavens og SFO’ens bygninger. SFO-børn, som møder tidligt, modtages i børnehaven. Sidst på dagen samles børn fra børnehaven i SFO.

4.1 Ledelsesrammerne

Skolens ledelse består af skolelederen, som er øverste ansvarlig for drift, økonomi og medarbejdere samt en SFO-leder. Der er et naturligt samarbejde med Hadsten Skole, da denne skole har overbygning og modtager elever fra 7. klasse fra både Lilleåskolen og Bavnehøjskolen i Hadsten. Derudover forventes det, at skolelederen indgår i et stærkt forpligtende samarbejde med den lokale børnehave.

Der vil være mulighed for at indgå i et tæt dialog og sparring med skolelederen på Bavnehøjskolen, som er naboskolen (i Hadsten).
Som skoleleder på en landsbyskole som Lilleåskolen varetager man mange opgaver af meget forskellig karakter. Der er heldigvis stor støtte at hente, både fra de omkringliggende skoler, som rækker ud efter samarbejde, og fra forvaltningen, hvor der er tæt sparring og understøttelse i samarbejdet med ledelsesteamet.

5. Skolelederens ansvar

Skolelederen har det strategiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og det overordnede faglige/pædagogiske ansvar i forhold til skolechefen. Vi forventer, at den kommende skoleleder har ansvaret for:

Strategisk ledelse:

 • det langsigtede arbejde med at omsætte byrådets og Børn og Kulturs visioner, værdier og mål til konkrete beslutninger i skolens praksis og hverdag
 • fokus på skolens ressourcer, organisering, ydelser og effekt 
 • skolens mål- og evalueringskultur
 • et aktivt samarbejde med øvrige ledere, skolevæsenet og samarbejdspartnere i lokalområdet

Økonomisk og administrativ ledelse:

 • skolens samlede budget
 • overholdelse af retningslinjer og beslutninger på det økonomiske område 
 • en tydelig kommunikation om skolens økonomi til skolebestyrelse, medarbejdere og forvaltning

Personaleledelse:

 • at medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer anvendes bedst muligt
 • et godt og udviklende arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Faglig/pædagogisk ledelse:

 • realisering af de opstillede mål i såvel undervisningsdelen som fritidsdelen
 • dokumentering af resultater i forhold til de opstillede mål
 • at både ledere og medarbejdere er opdaterede pædagogisk og fagligt
 • at koble pædagogiske indsatser med effekt på læring og trivsel

Ledelse af samarbejdet med forældrene, herunder arbejdet i skolebestyrelsen:

 • understøttelse af den gode dialog og det gode samarbejde mellem hjemmet og skolen
 • tovholder for skolebestyrelsens arbejde med principper
 • lyst til og interesse i at engagere sig i eleverne, deres familier og lokalsamfundet generelt.

6. Kompetencer og profil 

6.1. Uddannelse og erfaring

Den nye skoleleder skal kunne dokumentere og være i besiddelse af:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Ledererfaring og/eller en relevant lederuddannelse bag dig
 • Vant til at arbejde strategisk, og have fokus på følgende områder:
  • faglige og pædagogiske indsatser
  • realisering af mål og strategier
  • organisatorisk struktur
  • kommunikation
  • kvalitets- og evalueringsarbejde
 • Erfaring med økonomistyring i forbindelse med skoledrift.

Kommunens specialundervisningsstruktur er under overvejelse. Du må derfor gerne være optaget af/ have interesse for specialundervisningsområdet. 

6.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du:

 • er tydelig og nærværende i din ledelse, hvor du balancerer naturligt mellem udvikling og sikker drift, tradition og fornyelse
 • er struktureret, har flair for tal og økonomisk styring og har god forståelse for en skoles liv og drift, herunder de administrative opgaver
 • er ambitiøs i forhold til at videreudvikle en god skole fagligt og trivselsmæssigt og står velfunderet på solid pædagogisk indsigt
 • sammen med SFO-lederen kan udøve ledelse tæt på medarbejderne, og du magter den særlige kunst det er at delegere ansvar og opgaver og understøtte dem, du delegerer det til
 • vægter samarbejdet mellem skole/SFO/klub og forældrene højt
 • tager både store og små opgaver med et smil, hvor du lige så gerne tager en vikartime, som viser vores skole frem for det politiske udvalg
 • er skolens frontfigur i samarbejdet med lokalsamfundet.

7. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

8. Yderligere oplysninger

Alle interesserede ansøgere opfordres til at sende en SMS til skolechef Morten Lyhne Sørensen på: 29 46 96 12 eller på moso@favrskov.dk. For et besøg på skolen må du meget gerne kontakte SFO-leder Knud K. Bødker på 40 23 11 78. Send gerne en besked, hvis du vil ringes op.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Morten Lyhne Sørensen, skolechef
 • Knud K. Bødker,  SFO-leder
 • Jan Ovedal, medarbejderrepræsentant 
 • Lone Daugaard Jacobsen, medarbejderrepræsentant
 • Jonas Sloth, bestyrelsesmedlem 
 • Vicki Fransiska Olsen Larsen, Bestyrelsesmedlem

Ansøgningsfristen er onsdag 2. februar 2022, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside. 

Fredag 4. februar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted tirsdag  8. februar. Efter 1. samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår torsdag 24. februar. 

Direktør for Børn og Kultur Hans Vedel vil deltage i anden samtalerunde. 

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af lederudviklingskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, finder sted fredag 11. februar. Skolechef Morten Lyhne Sørensen vil også være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med skolechefen i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse pr. 1. april 2022.