You are here

Specialgrupper i Favrskov Kommune

Favrskov Byråd ønsker, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere.

Dette indebærer, at alle børn og unge støttes, så de får mulighed for at trives og udvikles.

Det gælder både udsatte børn og unge, og børn og unge med særlige behov.

Alle børn og unge skal støttes i fællesskabet. Børn og unge skal opleve, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaber, og de skal have mulighed for at tilegne sig kompetencer til at indgå i relationer med forskellige mennesker.

De voksne omkring børn og unge skal tage ansvar for børnenes læring, trivsel og dannelse.

Det er afgørende at forældre er tydelige og ansvarlige voksne, der definerer normer, sætter grænser, og i det hele taget er rollemodeller for god adfærd og gensidig respekt mellem mennesker.

(Fra Sammen om Børn og Unge – Børne- og ungepolitikken 2015-2018 i Favrskov Kommune.)

I Favrskov Kommune har vi fire specialgrupper på daginstitutionsområdet, der skal tilgodese de børnehavebørn, der har så vidtgående særlige behov, at deres udvikling ikke kan støttes tilstrækkeligt i de almene dagtilbud.

De fire specialgrupper ligger alle i almene dagtilbud: Sommerfuglene i Ellemose i Hadsten, Larverne i Børnehuset Vesterskovvej i HadstenZebraerne i Filuren i Hammel, og Guldsmedene hos Bakkegården i Thorsø.  

Det giver mulighed for at børnene fra specialgrupperne både kan deltage i det udvidede fællesskab med de andre børn i dagtilbuddet, når det er deres behov, samtidig med at deres særlige behov kan imødekommes i det lille fælleskab i specialgruppen.

Målgrupperne for alle fire specialgrupper er børnehavebørn med vidtgående særlige behov.

Sommerfuglene har særlige muligheder for at tilgodese børn med fysisk funktionsnedsættelse.

Personale

Personalet er uddannet og bliver løbende uddannet til at varetage de specialpædagogiske opgaver. Personalet er yderligere klædt på til at kunne indgå i et specielt tæt samarbejde med forældrene omkring deres børn.

Kontaktpædagog:

Pædagogen er ansvarlig for:

 • Kontaktbøger – der bliver kort skrevet om barnets dag
 • Formidling og kontakt med andre faggrupper
 • At skrive udviklingsbeskrivelse og handleplan og deltage i handleplansmøder 2 gange om året
 • Hvis der er yderligere behov for samtale
   

Forældresamarbejde:  

Vi har et tæt samarbejde med forældrene til børnene i specialgrupperne.  Dialogen, foregår igennem kontakt i institutionen, ved hjælp af barnets kontaktbog, med beskeder fotos og lignende. Vi har også kontakt gennem telefon samtaler, e-mail og sms’er, samt børnehavens intranet DayCare.

Vi har møder med forældrene efter behov, men generelt: et overleveringsmøde ved start og evt. overleveringssamtale til kommende skoletilbud, samt 2 årlige handleplansmøder.

Tværfagligt samarbejde: 

Vi har et tæt samarbejde med PPR- Favrskovs kommunes pæd. psykologisk rådgivning, herunder psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter m.m.

Vi samarbejder også med familie rådgivere, socialrådgivere, familecentret samt forskellige fagfolk fra andre institutioner og skoler ved overleveringer m.m.

Samarbejde med forskellige børnelæger og familiens egen læge samt børne- og ungepsykiatrisk afdeling.

Sagsbehandler: Deltager i handleplansmøder, hvis der er et behov.

Special-grupperne i Favrskov kommune: Vidensdeling på tværs af grupperne.

Handleplaner: 

Der bliver lavet individuelle handleplaner med individuelle aktiviteter og fokus  på  deltagelse i små og store grupper/fællesskaber, for hvert barn i specialgruppen. Ud fra handleplanerne og fokuspunkter samarbejder vi med forældre og de relevante samarbejds partnere fra PPR( pædagogisk psykologisk rådgivning fra Favrskov Kommune), børnepsyk. osv. 

Den individuelle plan kunne f.eks. også indeholde:

 • arbejde med forståelse af egne følelser
 • motorisk træning
 • sansestimulering: f.eks. massage, afslapning
 • musik og bevægelses aktiviteter
 • værksteds aktiviteter
 • deltagelse i inst. aldersopdelte grupper, hvor udviklingsniveauet er afstemt i forhold til deltagelse fra barn i specialgruppe
 • cykelture, generelt ture ud af huset 
   

Der bruges meget visuel støtte i form af f.eks. boardmaker og andre konkreter til støtte i hverdagen. En støtte som jævnligt bliver justeret ift. barnets evner og kompetencer.
 

Senest opdateret

05.05.2020
vivbr