1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.600 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR.

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her 

3. Børn og Familie

Børn og Familie er en del af Børn og Kultur, som også består af Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid samt et Sekretariat. Børn og Kultur har et fælles ansvar for at sikre den bedst mulige prioritering af resurser og indsatser. Der er i Børn og Kultur mange tværgående indsatsområder, hvor chefgruppen har et fælles ansvar for at skabe resultater på tværs. Det handler blandt andet om tidlig opsporing og tidlig indsats samt inkluderende fællesskaber, hvor der også i Børn og Familie er et tværgående perspektiv på opgaveløsningen.

Børn og Familie er organiseret som følger:

Organisationsdiagram viser Børn og Familie

Børnehandicaprådgivningen

Børnehandicaprådgivningens målgrupper er børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

Familierådgivningen

Familierådgivningen består af to grupper – modtagelsen og familiegruppen - og er det klassiske børnesociale område. Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen træffer myndighedsafgørelser inden for Serviceloven

Udførerområdet

Udførerområdet består af døgntilbud til anbragte børn og dagforanstaltninger i Familie- og Ungehuset samt plejefamiliekonsulenter. Tilbudsviften er inden for Servicelovens indsatser til sårbare børn, unge og deres forældre.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at understøtte og varetage tidlige og forebyggende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn. Afdelingen arbejder tværprofessionelt internt og eksternt, i Børn og Skole samt på tværs af forvaltninger, hvor det er relevant, fx Sundhedsplejen, UU, privatpraktiserende læger, hospitaler samt specialpædagogiske tilbud uden for kommunen.

PPR består aktuelt af 40 medarbejdere, der omfatter tale-hørelærere, læsekonsulent, to-sprogsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, specialpædagogiske vejledere og psykologer. Psykologgruppen består aktuelt af 17 psykologer. De arbejder både konsultativt og laver undersøgelser (PPV´ere), de leverer i begrænset omfang indsatser efter servicelovens §11 og varetager også en psykologordning til unge mellem 15-25 år og forskellige gruppetilbud blandt andet cool-kids.

4. Opgaven

Teamleder-stillingen er nyoprettet i forbindelse med at man samler to PPR-afdelinger under ét med én afdelingsleder. Formålet er at sikre ledelse tættere på, mulighed for lettere adgang til ledelsessparring og at udvikle PPR i én fælles, samlet retning.

Til at hjælpe dig godt på vej har du en erfaren afdelingsleder for PPR og lederkolleger i Børn og Familie.

PPR varetager primært opgaver efter folkeskoleloven og dagtilbudsloven med tre opmærksomhedsområder:

 • At medvirke til den pædagogiske udvikling af almenområdet
 • At bidrage med den fornødne faglige viden, for at relevante fagpersoner kan tilrettelægge specialpædagogisk bistand og undervisning for konkrete børn/elever
 • At foretage en pædagogisk-psykologisk vurdering af indstillede børn og unge, hvis det antages, at barnet eller den unge har behov for specialpædagogisk bistand / specialundervisning.

I dagtilbud og skoler arbejdes der kontinuerligt m,ed rådgivning, vejledning og supervision af de professionelle voksne omkring børn og unge med særlige behov. Der modtages indstillinger fra dagtilbud, skoler og andre faggrupper til specialpædagogisk bistand ved psykologer, tale-hørelærere eller ergo- og fysioterapeuter. Der er til hvert dagtilbud og skole tilknyttet en psykolog og en tale-høre-lærer.

5. Hovedopgaver

Der arbejdes i PPR ud fra fem grundlæggende principper:

 • Barnet ses i den kontekst, hvori barnet indgår.
 • Der fokuseres på barnets ressourcer og udviklingsmuligheder.
 • Forældre er en ressource og aktive samarbejdspartnere.
 • Kompetenceudvikling af fagprofessionelle understøtter og videreudvikler fælles læringsmiljøer.
 • Tværfagligt samarbejde ses som en styrke. Fælles sprog og forståelse af hinandens praksis er en forudsætning for at lykkes på tværs.

PPR varetager mangeartede opgaver både alment forebyggende og specifikt foregribende, hvor faglig viden bringes ind med et tværprofessionelt perspektiv. Medarbejderne laver således udredninger af børn og unge indtil endt folkeskolegang, ligesom der gives vejledning til forældre samt sparring og supervision til samarbejdspartnere. Desuden ydes der vejledende og konsultativ understøttende indsatser i både almenområdet og på det specialiserede undervisningsområde på individuelt og gruppeniveau. Der tilbydes psykologhjælp til 15-25-årige og betjening af de børn/unge, der modtager specialundervisning.

Du kan læse meget mere i Børne- og ungepolitik 2019 – 2022 ”Børn og unge der tør”, der beskriver fundamentet for det daglige arbejde med børn og unge

I forlængelse af børne- og ungepolitikken er der vedtaget en ambitiøs plan for at sikre inkluderende fællesskaber, som blandt andet betyder, at PPR skal være praksisnær. og dagtilbud og skoler arbejder for at videreudvikle lege- og læringsmiljøerne samt undervisningsmiljøerne. Det betyder, at alle skal rykke tættere sammen. Det er vi godt på vej til at gøre, og der er udarbejdet forpligtende samarbejdsaftaler. Du kan eventuelt læse mere om inkluderende fællesskaber her fra behandlingen i Byrådet i februar og oktober 2020.

Derudover har Favrskov Kommune fået projektmidler til ”Helhedsorienteret indsats til børn og unge med skolefravær”, hvor formålet er udvikling og implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Der opnormeres i projektperioden (indtil udgangen af 2022) med to årsværk og igangsættes en bred kompetenceudvikling.

Målet med projektet er at styrke psykologernes indsatsvifte og netværksfaciliterende rolle i forhold til børn med bekymrende skolefravær for at kunne tilbyde børn, skole og familie en helhedsorienteret indsats. Det er vurderingen, at cirka 65 børn og unge og deres familier deltager i projektperioden.

5.1. Ledelsesopgaven

Som teamleder for psykologerne er du ansvarlig for opgaver, som er tilknyttet afdelingen og den daglige drift, herunder medarbejderes faglige udvikling og trivsel. Det betyder, at teamlederen:

 • Har ansvar for prioritering og delegering af opgaver. Det kan også indebære, at du selv tager en opgave eksempelvis som second-opinion eller ved en vakance.
 • Er ansvarlig for fagmøderne og en fælles tilgang / ens service på tværs af faggruppen
 • Er ansvarlig for at ressourcer og kompetencer anvendes effektivt og virksomt.
 • Kan understøtte at faggruppen analyserer og tilrettelægger indsatser i læringsmiljøet og barnets kontekster, ud fra en systemisk og inkluderende tilgang. Her har du til opgave at være opdateret på nyeste viden inden for fagområdet.
 • Sikrer samarbejde på tværs i PPR og Børn og Familie
 • Understøtter, at der samarbejdes på tværs med andre afdelinger og forvaltninger
 • Indgår aktivt i forskellige udviklings- eller projekttiltag med et forankringsperspektiv.
 • Har ansvar for sygefraværssamtaler og omsorgssamtaler, i samarbejde med afdelingsleder.
 • Har personale- og ledelsesansvar og afholder MUS/GRUS.
 • Har ansvar for rekruttering, ansættelse og afskedigelser i samarbejde med afdelingsleder.

6. Kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Har relevant praksiserfaring fra skole/dagtilbudsområdet.
 • Har kendskab til ledelsesområdet og ledelseserfaring vil være en fordel. Det vil også være en fordel, hvis du har en psykologfaglig baggrund.
 • Er dygtig til at kommunikere, kan være tydelig, sætte retningen og rammen og sammen med medarbejderne udfylde denne.
 • Har lederuddannelse – eller vilje til at påbegynde en lederuddannelse.
 • Går foran og sætter retning for den faglige indsats ud fra opgavens nødvendighed med rette balance mellem drift og udvikling.
 • Er vant til af forholde dig til komplekse problemstillinger på en konstruktiv og anerkendende måde og er beslutningsdygtig.
 • Er situationsbestemt i din ledelsesstil.

7. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted Danstrupvej 4 i Hvorslev.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Stillingen er på 32 timer ugentligt.

8. Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfrist er onsdag 15. december.

Der afholdes samtaler mandag 20.december i tidsrummet kl. 8 -12.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes 1. februar 2022.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Hans-Peter Petersen, afdelingsleder for PPR
 • Lene Nørgaard Jensen, medarbejderrepræsentant PPR
 • Sofie Ryberg O´Brien, psykolog og TR-suppleant
 • Maria Friis Hedegaard, psykolog
 • Charlotte Bøcher, Chef for Børn og Familie

9. Yderligere oplysninger

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for PPR, Hans Peter Petersen på 23 81 35 03 (send en SMS, så bliver du ringet op) eller hppe@favrskov.dk

Søg jobbet via favskov.dk/job