You are here

Transportable konstruktioner

Regler vedrørende fx. telte, scener, tribuner, portaler og gangbroer m.v.

Gældende regler

Telte, tribuner, scener og andre konstruktioner som opstilles midlertidig, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse i henhold til Byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Hvis telte eller konstruktioner skal opstilles i mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse.

Undtagelser (BR 18 § 5 - 6)

Følgende skal opfylde bygningsreglementet, man kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse eller certificering:

 • Telte i 1 etage kun til privat brug
 • Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m2
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 meter og uden overdækning
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 meter og uden overdækning
 • Gangbroer, der er højst 1 meter over terræn og uden overdækning
 • Skurvogne, letvogne, containere og lign. konstruktioner med ydervægge af fast materiale, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller ej


Vær opmærksom på andre myndigheder med videre som skal involveres og eventuel godkende arrangementet. Det kan være politiet, fødevaremyndigheder, vejmyndigheden (afspærring og parkering) og ejere af det areal i benytter.


Ansøgning om byggetilladelse (Ikke certificerede transportable telte og konstruktioner

Ansøg her: www.bygogmiljø.dk

Ansøgning skal ske via ovennævnte link senest 4 uger før arrangementet skal afholdes. I ”Byg og Miljø” skal der søges på ansøgningstypen ”opstilling af midlertidige konstruktioner, som ikke er certificeret”.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Teltets størrelse i m2 / konstruktionens størrelse, højde, bredde, dybde i meter
 • Hvor mange personer, der maksimum skal benytte teltet / konstruktionen på samme tid


Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Statiske beregninger for teltet / konstruktionen (dokumentation for konstruktive forhold)
 • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
 • Dokumentation for konstruktionens overflader og deres brandmæssige egenskaber
 • En oversigtstegning af lokalet hvor konstruktionen opstilles (fx en scene). 


Såfremt teltet eller den midlertidige konstruktion skal benyttes til mere end 150 personer, skal ansøgningen endvidere indeholde følgende:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (dato og klokkeslæt) (kun hvis teltet/lokalet skal benyttes af flere end 150 personer samtidig) 
 • Adresse hvor konstruktionen / teltet skal opstilles
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobiltelefonnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementets afholdelse
 • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Pladsfordelingsplan som afspejler scene, bord- og stoleopstillinger, samt flugtveje og placering af brandslukningsudstyr etc.
 • Ordensregler og evakueringsplan
 • Oplysning om personalets uddannelse og instruktion i udarbejdede ordensregler og evakueringsplan, samt oplysning om personalets instruks i placering


Meddelelse ved anvendelse af certificerede telte og konstruktioner til mere end 150 personer

Et certificeret telt eller konstruktion kræver ikke byggetilladelse, men for alle telte og konstruktioner der skal anvendes af mere end 150 personer samtidig, skal der ske en meddelelse til kommunalbestyrelsen.

Meddelelsen skal indeholde oplysning om det transportable telts eller konstruktions indretning og brug. Meddelelsen skal være sendt inden 4 uger før telt eller konstruktion skal tages i brug.

Meddelelsen skal sendes til : byg@favrskov.dk      

Oplysninger om indretning og brug som skal meddeles:

 • Teltets størrelse i m2
 • Hvor mange personer der maksimum skal benytte teltet på samme tid
 • Tidsrum for opstilling og arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse hvor teltet opstilles
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobiltelefonnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse


Bilag som skal vedlægges meddelelse:

 • Kopi af teltets certifikat (DANAK-godkendelse)
 • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Pladsfordelingsplan som afspejler scene, bord- og stoleopstillinger, samt flugtveje og placering af brandslukningsudstyr etc.
 • Ordensregler og evakueringsplan
 • Oplysning om personalets uddannelse og instruktion i udarbejdede ordensregler og evakueringsplan, samt oplysning om personalets instruks i placering og brug af brandslukningsmateriel og eventuelle brandtekniske installationer


Brandsyn

Kommunalbestyrelsen kan foretage brandsyn til telte og lign. der anvendes til flere end 150 personer, campingområder på mere end 1000 m2 til flere end 150 overnattende personer der ikke er omfatte af campingreglementet, og festival- og salgsområder på mere end 1000 m2.

Beredskab & Sikkerhed, som varetager Beredskabslovens myndighedsopgaver for kommunalbestyrelsen, har valgt at foretage brandsyn på samtlige ovennævnte typer arrangementer.
 

Relevante link

Bygningsreglement 2018:           Bygningsreglementet.dk

Beredskab & Sikkerhed:             www.bsik.dk

Vejledning om transportable konstruktioner, indretning af midlertidige salgsarealer og campingpladser

Vejledning om udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

 

Senest opdateret

01.11.2019
anoh