You are here

Viceskoleleder på Hadbjerg Skole

Her kan du læse mere om stillingen som viceskoleleder på Hadbjerg Skole.

1. Indledning


Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

 

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

 

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Planudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget

 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

.

Læs mere om Favrskov Kommune.

 

3. Børn og Kultur


Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler.

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

 I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje.
 • Vi går i direkte dialog.
 • Vi arbejder på tværs.
 • Vi bruger feedback.

Læs mere om Ledelsesgrundlaget.

3.1.  Hadbjerg Skole

Skolen ligger i den attraktive, landlige by Hadbjerg midt imellem Aarhus og Randers. Foruden  Hadbjerg dækker skoledistriktet også byerne Selling, Ødum, Langeskov og Voldum, hvorfra flere af skolens elever benytter sig af skolebusser. Hadbjerg-området kan karakteriseres som et stærkt landsbysamfund med gode faciliteter - skole, integreret institution, idrætshal, folkeskov og søpark - som danner omdrejningspunkt for sociale aktiviteter for byens borgere. Der er et stort engagement i området, hvilket også betyder, at der er stor vilje til at være en del af skolen og dens aktiviteter. Et godt og nært samarbejde med blandt andet idrætsforening, kirke og det lokale erhvervsliv er naturligt.

Skolen er afdelingsopdelt og overvejende to-sporet med 430 elever fordelt på 0.-9. årgang samt tre specialklasser. Specialklasserne er tilknyttet med en klasse i hver afdeling. Personalegruppen består af 58 engagerede og fagligt kompetente lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretærer og ledere.

Hadbjerg Skole har en SFO med godt 170 børn i alderen 0.-6. årgang. Igennem hele barnets skoledag er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger - et samarbejde, der fremmer det bærende fællesskab på klasse- og årgangsniveau.

Hadbjerg Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære – for alle; hvor fundamentet bygger på kerneværdier som tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Det betyder, at skolen prioriterer både børnenes trivsel og faglighed højt, hvilket ses i det daglige arbejde overalt på skolen. Skolens medarbejdere motiveres af frihed under ansvar og udvikling i  almindelighed. Alt personale arbejder kontinuerligt med at gøre et godt fundament bedre. Vi arbejder løbende med intern kompetenceudvikling, og vi vægter en rar tone, smil på læben og et lunt samarbejde i dagligdagen.

Som nogle af skolens fokusområder er der de seneste år blevet arbejdet med at udvikle forældresamarbejdet, talentforløb og karrierelæring i udskolingen samt forskellige inklusionstiltag, som eksempelvis udeskole og den løbende opkvalificering af skolens pusterum, vejlederkorpset og PLC. I skoleåret 2020-21 starter vi et pædagogisk taskforce op, hvor SFO-pædagoger fleksibelt kan indgå i  inklusionsopgaver.

Skolen har gode rammer såvel ude som inde, med store veludbyggede legepladser, en helt ny udskolingsbygning og generelt velholdte, attraktive lærings- og fritidsmiljøer, hvor alle børn uanset alder har plads og rum til både mental og fysisk udfoldelse.

 

4. Ledelsesrammerne

.

Skolens ledelse består af skolelederen, en viceskoleleder og en afdelingsleder for indskoling og SFO. De tre udgør tilsammen skolens ledelsesteam. I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Der er en ledelsesrepræsentant tilknyttet hver afdeling, men alle har fokus på helheden.

 

4.1 Overordnede arbejdsopgaver

Viceskolelederen bliver nærmeste leder for medarbejderne i specialklasserne og for enten mellemtrinnet eller udskolingen. I alt cirka 20 medarbejdere. Viceskolelederen refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • Ledelse, koordinering og udvikling af skolens samlede støttefunktioner, eksempelvis PLC/vejlederområdet, pusterummet, udeskole, pædagogisk taskforce og AKT. 
 • Den daglige ledelse af enten udskolingen eller mellemtrinnet samt de tilknyttede opgaver, herunder elevsager og personaleledelse.
 • Den daglige ledelse af skolens tre specialklasser samt de tilknyttede opgaver.
 • Videreudviklingen af en fleksibel og udviklingsorienteret skole i samarbejde med den øvrige ledelse og skolens medarbejdere. 
 • Pædagogiske ledelsesopgaver på tværs af hele skolen.
 • Relevante administrative opgaver som eksempelvis vikardækning hver 2. uge i samarbejde med indskolingslederen og administrationen.
 • Det forventes, at man indgår i den samlede ledelsesmæssige opgavefordeling, og at man er fleksibel og træder til, hvor der er behov.

 

5. Lederprofilen

 

5.1. Uddannelse og erfaring

Du skal som afdelingsleder kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Relevant erfaring med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Gerne i en rolle af ledelsesmæssig eller koordinerende karakter.
 • Gerne uddannelse inden for inklusion/vejledning/AKT.
 • Ledererfaring er ingen forudsætning, men du skal være bevidst om forventninger til lederrollen og –opgaverne.
 • Stærk i samarbejdet med personale og forældre omkring komplekse elevsager. Gerne erfaring i samarbejdet med PPR, familieafdelingen, UU og andre eksterne partnere.

 

5.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægger vi vægt på, at du er god til at samarbejde, er arbejdsom og humoristisk. Vi ønsker desuden, at du:

 • er helhedsorienteret og har et godt overblik
 • evner at fastholde fokus på den samlede opgaveløsning for hele skolen og kan bevare overblikket i en hverdag med mange bolde i luften.
 • kommunikerer klart.
 • er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret, synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde.
 • skaber motivation.
 • er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Du har ideer til og erfaring med at fremme trivsel og arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste.
 • er rodfæstet under pres
 • er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når de udfordres. Du følger dine opgaver til dørs, står i forreste linje og er helt tæt på, når situationen kræver det.
 • finder nye veje
 • evner at se alternative muligheder, er fleksibel og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger.                                                              

6. Ansættelsesvilkår


Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 

7. Yderligere oplysninger


Vi forventer, at interesserede ansøgere kontakter skoleleder Nick Pedersen på 20 35 16 35, og vi opfordrer til besøg på skolen i enten uge 27 eller 32. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

8.  Ansættelsesproces


Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Nick Pedersen (formand for ansættelsesudvalget)
 • Indskolingsleder Zizi Maja Berger-Junge
 • Skolebestyrelsesformand Mette Kryger Ahrentsen
 • Lærer og TR Jesper Mejlby
 • Lærer og AMR Simon Kristensen
 • Pædagog og TR Kent Hvid Nederby


Desuden deltager skolechef Anne Lybecker og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i 2. samtale.

Ansøgningsfristen er søndag 9. august 2020.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes via Favrskov Kommunes e-rekrutteringssystem på favrskov.dk    

Vi holder første samtale torsdag 13. august i tidsrummet kl. 17-21. De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være testtilbagemelding torsdag 20. august med deltagelse af rekrutteringskonsulent og skoleleder. Anden samtale foregår mandag 24. august i tidsrummet kl. 15-19.

Tiltrædelse 1. oktober 2020.

Senest opdateret

30.06.2020
dole