Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som viceskoleleder på Tungelundskolen

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

3. Børn og Kultur

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Læs mere om ledelsesgrundlaget

4.  Tungelundskolen

Tungelund – Trivsel og Tillid

Tungelundskolen ligger i Thorsø i et lokalmiljø, som primært består af villa- og parcelhuskvarterer og et stort landdistrikt, der er central beliggende i forhold til både Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg. Skolen har et eller to spor pr. årgang og har 300 elever fordelt på 0.-9. årgang samt to specialklasser; en indskolings- og en udskolingsklasse.

Skolen er bygget i fem etaper med start i 1958. Vi har gode fysiske rammer både inde og ude, og vi ser frem at skulle renovere dele af skolen i kommende skoleår. Både skole og SFO nyder godt af attraktive idræts- og naturomgivelser.

Skolen har god opbakning fra en engageret og deltagende forældregruppe og skolebestyrelse. Der lægges vægt på et respektfuldt og åbent samarbejde mellem alle parter. Endvidere indgår Tungelundskolen i tæt samarbejde med de lokale daginstitutioner og foreninger.

Personalegruppen består af cirka 40 engagerede lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretær og ledere. Skolens medarbejdere motiveres af udvikling og arbejder løbende på at gøre en god skole og SFO bedre.

Særlige kendetegn ved Tungelundskolen

På Tungelundskolen vil vi, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Med livsduelighed mener vi såvel personlig, social og faglig udvikling og trivsel. Vi har et værdisæt, der lever og danner den røde tråd i alt det, som vi arbejder med. Hverdagen er i høj grad præget af en anerkendende kultur med et respektfuldt samarbejde mellem alle skolens faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere.

Skolen er kendetegnet ved et stærkt sammenhold i personalegruppen og en fleksibilitet, der virker begge veje, og vi værdsætter den gensidige respekt og tillid til hinanden.

Vi har en pædagogisk koordinator, der er tovholder på elevsager og for vores PLC samt spiller en aktiv rolle i vores lokale proces med pædagogiske opgaver.

Skolen er en vigtig del af vores lokale samfund. Til vores årlige hockeyturnering og til Tungelundlegene er både forældre, bedsteforældre, byens dagplejere og tidligere elever et opbakkende publikum. Vi er i gang med at nytænke vores årlige skolefest, som vi glæder os til at afholde.

Ledelsesrammerne

Skolens ledelse består af skolelederen, som er ansvarlig for drift, økonomi og medarbejdere, samt en viceskoleleder. Denne konstellation fungerer som en prøvehandling, der evalueres i det nye team med henblik på skolens fremtidige organisering.

I lederteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Teamet er i tæt løbende dialog omkring fordeling af opgaver.

Overordnede arbejdsopgaver

Viceskolelederen bliver nærmeste leder for medarbejdere, refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • Videreudvikle en fleksibel og udviklingsorienteret skole i samarbejde med skoleleder og skolens medarbejdere
 • Påtage sig pædagogiske ledelsesopgaver på tværs af hele skolen
 • Varetage den daglig ledelse af en afdeling samt opgaver tilknyttet hertil
 • Kunne påtage sig relevante administrative opgaver, eksempelvis vikardækning og skoleårets planlægning 
 • Varetage andre opgaver – det kan være omkring elever i udsatte positioner m.m.

Lederteamet varetager i samarbejde opgaver, som fordeles efter kompetencer og interesse.
Det forventes, at man indgår i den samlede ledelsesmæssige opgavefordeling, og at man er fleksibel og træder til, hvor der er behov.

5. Lederprofilen

Uddannelse og erfaring

Du skal som viceskoleleder kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Ledelseserfaring eller anden relevant erfaring med opgaver af koordinerende og/eller ledelsesmæssig karakter
 • Dygtig i samarbejdet med personale, forældre samt andre samarbejdspartnere i og omkring skolen

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du er god til at samarbejde, er arbejdsom og humoristisk. Vi ønsker desuden, at du:

Er helhedsorienteret og har et godt overblik

Du evner at fastholde fokus på den samlede opgaveløsning for hele skolen og kan bevare overblikket i en hverdag med mange bolde i luften.

Kommunikerer klart

Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret og synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde

Skaber motivation 

Du er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Du har ideer til og erfaring med at fremme trivsel og arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste.

Er rodfæstet under pres

Du er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når de udfordres. Du følger opgaverne og sørger for at nå i mål samt er helt tæt på situationer, som kræver det.

Finder nye veje

Du evner at se alternative muligheder, er fleksibel og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger.

6. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

7. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte skoleleder Belinda Hornsgaard på 53 80 08 45 eller på mail belh@favrskov.dk.

Det vil være muligt med besøg på skolen i uge 31 og 32. 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

8. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Belinda Hornsgaard, skoleleder
 • Mia Kjærulff, skolebestyrelsesformand
 • Skolebestyrelsesmedlem
 • Ebbe Nielsen, medarbejder og TR
 • Marie Mønsted, medarbejder og AMR

Skolechef Morten Lyhne Lodberg Sørensen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen vil deltage i anden samtalerunde. 

Ansøgningsfristen er fredag 12. august 2022, hvor ansøgning, CV og relevante bilag skal være modtaget via vores hjemmeside.

Vi holder 1. samtale onsdag 17. august i tidsrummet kl. 16-20. 

De kandidater, som går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være testtilbagemelding mandag 22. august 2022 om eftermiddagen.

Anden samtale foregår onsdag 24. august 2022 i tidsrummet kl. 16-20.

Tiltrædelse pr. 1. oktober 2022.