1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriksudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget 

Administrativ organisation 

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, bygnings- og ejendomsservice samt HR. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Derudover henvises der til Favrskov Kommunes hjemmeside – www.favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget her

3. Job og Økonomi

Job og Økonomi er en forvaltning, som ud over arbejdsmarkedsområdet og økonomiområdet også rummer de tværgående funktioner løn og it samt borgerservice. Herudover har Job og Økonomi, ligesom de øvrige forvaltninger, et sekretariat, der understøtter de øvrige fagområder inden for Job og Økonomi med forskellige administrative opgavefunktioner, herunder dagsordensproduktion, forskellige analyseopgaver samt projektledelse og -styring. Sekretariatet varetager endvidere opgaven med bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger, risikostyring og forsikringsadministration samt den fælles kommunale udbuds- og indkøbsfunktion i Favrskov Kommune.

Job og Økonomi beskæftiger ca. 250 medarbejdere. Den nye virksomhedskoordinator bliver en del af Job og Virksomhedsservice i Jobcenter Favrskov, som består af 8 medarbejdere.

Job og Økonomi er bygget op om fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram:

Job og Økonomi

Jobcenter Favrskov har følgende centrale hovedopgaver i Favrskov Kommune:

 • Myndighedsrelaterede opgaver for alle LAB-målgrupper tilknyttet jobcenteret samt integration
 • Virksomhedsservice og rekrutteringsfunktion for kommunes virksomheder
 • Udbetaling af forskellige former for overførselsindkomster
 • Udførende funktion og aktivitetstilbud til udvalgte målgrupper, fx Serviceholdet, ”Unge på vej” m.fl.

4. Opgaver som virksomhedskoordinator

Dine hovedopgaver bliver, at:

 • være det koordinerende led mellem jobcenterets job- og virksomhedskonsulenter og chef-og ledergruppen
 • have det overordnede overblik over den virksomhedsrettede indsats – i tæt dialog med leder af Job og Virksomhedsservice og arbejdsmarkedschefen
 • være mødeleder og afholde samlende lynmøder for alle job- og virksomhedskonsulenter mhp. fx erfaringsudveksling
 • udarbejde analyser af Favrskov Kommunes lokale erhvervsliv, fx branchespecifikke analyser – både af kvantitativ og kvalitativ art
 • koordinere forskellige arrangementer med blandt andet Task Force Favrskov og Code of Care
 • være ansvarlig for større og mindre interne og tværgående projekter/undersøgelser, fx den årlige tilfredshedsmåling, som udarbejdes af KL (Kommunernes Landsforening), om tilfredsheden med Jobcenter Favrskovs Virksomhedsservice sammen med en AC-konsulent på arbejdsmarkedsområdet
 • være tovholder for forskellige tiltag internt i Jobcenter Favrskov, fx opsøgende kampagner vedr. opsøgende virksomhedsbesøg, sparringsdage for samtlige job- og virksomhedskonsulenter mv.
 • understøtte udviklingsopgaver på arbejdsmarkedsområdet, fx udarbejdelse af lokalt jobbarometer i samarbejde med en AC-konsulent på arbejdsmarkedsområdet
 • deltage i forskellige netværk på tværs af regionen
 • koordinere og tilrettelægge mentor-netværk for virksomhedsledere
 • have det administrative overblik over fx jobcenterets egen Jobbank, jobordre-flowet mv. 
 • løse diverse ad hoc-opgaver.

Du skal være indstillet på fleksibilitet i forhold til din opgaveportefølje, da dine opgaver kan ændre sig over tid.

5. Referenceforhold

Du refererer til lederen i Job & Virksomhedsservice.  Derudover vil opgaveløsningen foregå i tæt samarbejde med øvrige afdelingsledere og medarbejdere i Jobcenter Favrskov samt øvrige AC-konsulenter i fx Sekretariatet for Job og Økonomi eller Borgmestersekretariatet.

Du skal derfor kunne håndtere at arbejde selvstændigt og samtidig fungere i et tæt og koordineret samarbejde med andre om opgaver med mange snitflader.

6. Dine kompetencer

Du har en relevant akademisk uddannelse og gerne et par års erfaring fra kommune, region, vidensorganisation eller konsulentvirksomhed. Det er en fordel, hvis du har et forudgående kendskab til arbejdsmarkedsområdet.

Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og stærk i virksomhedskontakten, hvormed du formår at åbne døre og har en løsningsorienteret tilgang til samarbejde
 • er analytisk stærk og kan levere opgaveløsninger på et højt fagligt niveau
 • du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • er effektiv, god til at planlægge og arbejder struktureret med dine opgaver
 • er målrettet, handlingsorienteret og resultatskabende
 • er en troværdig og tillidsvækkende samarbejdspartner for virksomheder, borgere, chefer, ledere, kolleger og øvrige eksterne samarbejdspartnere
 • har IT-flair, og det er en fordel, hvis du har erfaring med Vitas og Fasit
 • har situationsfornemmelse og respekt for andres faglighed
 • er serviceorienteret, fleksibel og arbejder selvstændigt.

7. Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om en fast stilling med en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Arbejdsstedet er Jobcenter Favrskov, Vesselbjergvej 18 i Hadsten. Du skal forvente, at der foruden mødeaktivitet i Hadsten også kan være møder i de øvrige administrationsbygninger fx  i hhv. Hinnerup og Hammel. Derudover skal du forvente, at der også kan være møder og virksomhedsbesøg i og uden for Favrskov Kommune.

8. Ansættelsesprocedure

 • Fristen for at søge stillingen er tirsdag 16. april 2023, kl. 23.59
 • Vi indkalder til samtale 19. april 2023.
 • Første samtale afholdes 21. april 2023.

Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem første og anden samtale udarbejdet en personprofil på baggrund af en personlighedstest. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen 24. april 2023, som faciliteres af ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen og afdelingsleder Maj-Britt Merrild.

 • Anden samtale holdes 25. april 2023. I forbindelse med anden samtale skal du præsentere dine refleksioner og løsningsmodeller til en case, som du får udleveret en halv time før jobsamtalen.
 • Tiltrædelse forventes pr. 1. juni 2023 (eller tidligere).

7.1. Ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalget består af:

Første samtalerunde:

 • Maj-Britt Merrild, leder af Job & Virksomhedsservice
 • Mai-Britt Rosenauer, virksomhedskonsulent
 • Anders Kørner Andersen, jobkonsulent

Anden samtalerunde:

 • Camilla Sonne, arbejdsmarkedschef (formand)
 • Rebecca Abl Jørgensen, ekstern rekrutteringskonsulent
 • Maj-Britt Merrild, leder af Job og Virksomhedsservice
 • Mai-Britt Rosenauer, virksomhedskonsulent
 • Anders Kørner Andersen, jobkonsulent

9. Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte leder af Job & Virksomhedsservice Maj-Britt Merrild på mame@favrskov.dk, telefonnr. 30 69 82 57.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg jobbet

Du skal sende din ansøgning, CV og bachelor- og kandidatbevis (begge dele med karakterudskrift) samt eventuelle øvrige bilag via linket i stillingsopslaget her. Alle bilag skal uploades samtidig med ansøgningen.

Arbejdssted

Jobcenter Favrskov, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten