Vision for Social og Sundhed

Procesplan for arbejdet med den fælles vision for Social og Sundhed.

I 2019 blev der vedtaget en fælles vision for Social og Sundhed i Favrskov Kommune:

 • Sammen om et sundt og værdigt liv

Der er ønske om at lave en visionsproces for lederne i Social og Sundhed, der igangsætter en bevægelse mod i endnu højere grad at få visionen til at leve i praksis.

Siden her beskriver dels en intern forventningsafstemning mellem de involverede parter i Favrskov Kommune, dels en forventningsafstemning i forhold til inddragelsen af den eksterne konsulent.

Formål

Formålet med processen er at give alle ledere på Social- og Sundhedsområdet mulighed for:

 • At folde visionen ud og tydeliggøre betydningen for det område, de er ledere af.
 • At understøtte at visionen bliver et fælles fundament og pejlemærke for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.
 • At mødes på tværs og øge kendskabet til hinanden.

Udbytte

Der vil blive etableret en fælles refleksionsramme/grundlag for drøftelserne, gennem introduktion til redskabet Det Etiske Landskab. Det Etiske Landskab repræsenterer tre etiske teorier, pligtetik, nærhedsetik og konsekvensetik(nytteetik) forskellige holdningsbaserede argumentationslogikker. Hver logik repræsenterer et sæt af holdninger, normer og værdier, der tillægges en særlig betydning og som oftest anvendes i argumentation eller begrundelse for et begrebs betydning.

Det Etiske Landskab anvendes til at sikre differentieringen og perspektiveringen i dialogen, samt til at understøtte, at der i dialogerne kan skelnes mellem den private etik og den professionelle etik.

Proces

Der afsættes tre halve dage til at udvikle arbejdet med visionen, hvor der tages fat i visionens nøglebegreber, som er hhv. ”Sammen om”, ”Sundt” og ”Værdigt”. Konkret afholdes der tre workshops:

Workshop 1:   Det etiske landskab - sundt og værdigt

Workshop 2:   Visionens dilemmaer – sundt og værdigt

Workshop 3:   Sammen om – med borgeren og på tværs

Procesforløbet omfatter ca. 40 ledere på niveau 3 og 4 i Social og Sundhed.

Indhold i visionsforløbet

Workshop 1

8.45:
Velkomst og formål med forløbet v. Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed  

9.00:               
Rammesætning og præsentation af Det Etiske Landskab
Indsigt i vigtigheden af at skelne mellem den private etik, professionsetik og organisationens etik – hvilken etisk optik skal guide vores beslutninger?  
Kendskab til egen og andre argumentationslogik

10.15:            
Udfoldelse af centrale begreber i visionen: Sundt og værdigt
Vi bruger det etiske landskab til at udfolde de to begreber. Hvor mange forskellige værdier kan tillægges betydning i de to begreber?
Hvilke værdier og sæt af normer påvirker vores opfattelse af, hvad der sundt, og hvad der er værdigt?

11.00:            
Opsamling i plenum

11.20:            
Hvem bestemmer, hvad der er sundt, og hvad der er værdigt? Er det relative begreber, eller er der noget universelt eller normativt, der kan give os en fælles definition?

11.50:            
Opsamling og præsentation af næste workshop

12.00:            
Tak for i dag

På workshop 1 bliver der arbejdet på tværs af områder. Vi blander lederne.

Workshop 2

På workshop to anvendes Det Etiske Landskab også som hjælpeværktøj i drøftelserne. På workshoppen vil lederne arbejde med dilemmaer fra hverdagen, og lederne sidder sammen med dem, der arbejder med den samme borgermålgruppe.

9.00:              
Velkommen
Overvejelse siden sidste gang – er der noget, I er blevet opmærksomme på, på baggrund af de drøftelser I havde sidst?

9.15:               
Visionens dilemmaer: Sundt – gruppe drøftelser
Hvilke dilemmaer får vi øje på? Arbejde med 2-3 dilemmaer vedrørende sund.

10.00:            
Opsamling i grupperne
Hvad vil et sundt liv sige for borgeren? Hvordan definerer vi sundhed hos os, og hvordan afspejler det sig i vores handlinger og beslutninger? Hvilke dilemmaer får vi øje på? Hvilke forskelle i definitionen på sundhed får vi øje på, og hvordan kan vi arbejde ind i de forskelle?

10.30:            
Visionens dilemmaer: Værdigt – gruppedrøftelser
Hvilke dilemmaer får vi øje på?

11.15:            
Opsamling i grupperne
Hvad vil et værdigt liv sige for borgeren? Hvordan definerer vi værdighed hos os, og hvordan afspejler det sig i vores handlinger og beslutninger? Hvilke forskelle i definitionen på værdigt liv får vi øje på, og hvordan kan vi arbejde ind i de forskelle?

11.45:            
Plenum – hvad er vi blevet opmærksomme på lokalt?

12.00:            
Tak for i dag

Workshop 3

Workshop 3 vil primært fokusere på 'Sammen om' med henblik på det, man er sammen om sammen med borgeren. Her vil deltagerne derfor også skulle arbejde med dem, de deler borgermålgruppe med.

9.00:              
Velkommen
Opmærksomheder siden sidst.

9.15:             
Sammen om 
Forståelse og begrebsafklaring (her behøver man ikke sidde lokalt). Hvordan forstår vi ”sammen om” – hvad vil de sige? Sammen om – set med Det Etiske Landskab. Hvilke grænser findes der, og hvilke skal overholdes, og hvilke skal måske brydes?

'Sammen om' – med borgeren (deltagerne sidder i lokale grupper)

Hvilke muligheder har vi for at blive inddraget i borgerens liv? For er det os, der skal inddrage borgeren i, hvad vi gør, eller er det os, der skal lede efter muligheder for at blive inddraget?

Er ”Sammen om” frivilligt, eller er det et krav - en forudsætning for at lykkes? Hvordan er det nu – er vi sammen om, eller er vi parallelle? Hvad betyder roller, forventninger og vilkår for mulighederne for at være ”sammen om”?

'Sammen om' – på tværs

Hvad er vi sammen om på tværs?
 

11.45:             
Opsamling


12.00:             
Tak for i dag

Tidsinterval

De tre workshops gennemføres i udgangspunktet med maksimalt tre ugers interval. Dog kan der være særlige omstændigheder – eksempelvis i forbindelse med gældende COVID-19-restriktioner, der kan medføre længere tid mellem workshopperne. Intervallet på maksimalt tre uger er ønskværdigt for at bevare momentum i inspirationen, og hver enkelt helst skal have en rimelig chance for at kunne huske drøftelserne på forrige workshop.

Deltagere

Alle ledere på niveau 3 og 4 deltager i alle dele af de tre workshops. Ligeledes deltager chefgruppen i alle tre workshops og vil indgå i gruppearbejdet med deres egen gruppe, hvor de drøfter visionen relateret til deres ledelsesrolle.

Produkt

Efter hver workshop bliver der udarbejdet et notat, der samler op på de pointer, som deltagerne mener er de væsentlige.

Efter de tre workshops bliver notaterne omdannet til et ’visionsprodukt', som eksempelvis kan være i papirform eller video med ledetråde, centrale spørgsmål/statements, som et koncentrat af drøftelserne på workshops. Det færdige visionsprodukt drøftes løbende og udvikles undervejs.

Aftaler mellem ekstern konsulent og Favrskov Kommune

Proces og indhold på de tre workshops, samt input til visionsprodukt står Christina Busk fra konsulentfirmaet Etikos for. 

Hver workshop varer tre timer med Etikos.

Hver af de tre workshops startes med fælles morgenmad og afrundes med fælles frokost. Således vil den samlede tidsramme for de tre workshops være kl. 8-12.

Favrskov Kommune står for det praktiske ift. mødeindkaldelser, lokaler og forplejning i forbindelse med afholdelsen af dagene, samt løbende dialog om evt. justeringer undervejs og ift. opsætning/distribution af visionsproduktet til deltagerne.

Organisering af visionsprocessen

Styregruppe

Styregruppen udgøres af chefgruppen for Social og Sundhed, og har til opgave:

 • At rammesætte og sætte retning for arbejdet med visionen
 • At udvikle, dele og fastholde arbejdet med visionen – selv at bedrive visionsledelse


Arbejdet med visionen integreres i chefgruppens eksisterende møder, så der sikres en løbende opfølgning på og styring af processen.

Tovholder

Tovholderens rolle og opgave er at sikre koordinering på tværs både internt og eksternt.

Tids- og handleplan (foreløbig)


2021

 • Ultimo februar: Aftale ift. datoer og mødested for forløbet
 • Ultimo august: Workshop 1
 • September: Opfølgning, koordinering og forberedelse ml. Christina Busk fra Etikos, styregruppe og tovholder
 • Medio september: Workshop 2
 • September: Opfølgning, koordinering og forberedelse ml. Christina Busk fra Etikos, styregruppe og tovholder
 • Primo oktober: Workshop 3
 • Oktober: Opfølgning, koordinering og forberedelse ml. Christina Busk fra Etikos, styregruppe og tovholder
 • Ultimo oktober: Visionsprodukt som opsamling på visionsforløbet