1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består udover Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes her på favrskov.dk

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

4.  Om Rønbækskolen

Rønbækskolen i Favrskov Kommune er en velfungerende skole med en faglig ambitiøs og inkluderende pædagogisk praksis. Rønbækskolens skoledistrikt består af den østlige del af Hinnerup by, Grundfør og et mindre oplandsdistrikt. Skolen ligger i et naturskønt område med både sø og skov i umiddelbar nærhed. Rønbæk Idrætscenter ligger nabo til skolen, så der er ligeledes nem adgangen til haller, svømmehal og forskellige andre sportsanlæg.

Der går ca. 640 skønne børn på skolen, der er afdelingsopdelt i indskoling (0.-2. årgang), mellemtrin (3.-6. årgang) og udskoling (7.-9. årgang). Skolen har en engageret og professionel personalegruppe, som alle indgår i et tæt og forpligtende teamsamarbejde. 

Rønbækskolens PLC (pædagogisk læringscenter) består af vejledere indenfor følgende områder: læsning, matematik, AKT(adfærd, kontakt, trivsel), bibliotek, DSA (dansk som andetsprog), teknologiforståelse og specialpædagogik. Vejledernes funktion er at vejlede og understøtte personalets opgaver ift. inklusion, innovation og/eller faglige og trivselsmæssige udfordringer eller problemstillinger.

Det åbne, forpligtende og tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem er en meget vigtig del af skolens arbejde og en forudsætning for, at vi lykkes med den fælles opgave med at danne og uddanne vores børn.

Skolen har egen skolebod, Appetitten, der dagligt tilbyder spændende og ernæringsrigtigt mad, som nemt bestilles og betales via platformen Kanpla.

Som viceskole- og udskolingsleder vil du blive en del af skolens ledelsesteam bestående af en afdelingsleder for henholdsvis indskoling og mellemtrin samt en skoleleder. 

4.1 Ledelsesopgaver

Som viceskoleleder er du med til at drive den pædagogiske udvikling på hele skolen i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam. Du motiveres af at skabe rammerne for både udvikling og stabilitet. Du kan skabe følgeskab og er dygtig til at udøve pædagogisk ledelse tæt på undervisningen.

Du får ansvaret for den personalemæssige og pædagogiske ledelsesopgave i vores udskoling, hvor du blandt andet har ansvaret for afgangseksamen, brobygning, valgfag mm. 

Dine arbejdsområder vil primært være:

 • Personaleledelse for udskolingen
 • Systematisk opfølgning på overordnede opgaver og indsatsområder – i samarbejde med skoleleder
 • Samarbejde med eksterne aktører (bl.a. PPR og UUJ) i forhold til aftaler og indsatser på grupper og enkeltelever
 • Fagfordeling, skemalægning, vikardækning – i samarbejde med ledelsesteamaet
 • Tilrettelæggelse af elevernes terminsprøver, afgangseksamen, brobygning, valgfag mm.  

5. Dine kompetencer

Vi forventer, at du brænder for folkeskolen, at du er velfunderet pædagogisk og didaktisk, og at du kommer med praksiserfaring fra udskolingen. Du er motiveret for - sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse - at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for vores elever.

Vi forventer, at du arbejder struktureret, fagligt og har blik for mange forskellige perspektiver.
Ligeledes forventer vi, at du:

 • er empatisk og lyttende
 • er åben, engageret og stærkt optaget af børns læring, udvikling og trivsel
 • er rolig og evner at bevare overblikket – også i pressede situationer
 • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • udviser tillid og bidrager til en god og venlig tone
 • har erfaring med/lyst til driftsorienterede opgaver
 • har humor og et positivt sind

6. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

7. Yderligere oplysninger og ansættelsesproces

Vi opfordrer alle ansøgere til at besøge skolen forud for ansøgning. For aftale besøg eller yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Helle Klejs på 86 64 56 03 eller 29 32 03 22 eller på mail: hkle@favrskov.dk

Ansøgningsfrist er 12. oktober 2023 og ansøgning sendes via favrskov.dk/job

Vi afholder første samtale den 24. oktober 2023. Anden samtale afholdes den 30. oktober 2023. Der vil mellem 1. og 2. samtale blive udarbejdet en personlighedsprofil med tilbagemelding på testen foregår den 27. oktober.

Tiltrædelse forventes den 1. december 2023.