Den globale opvarmning betyder, at fremtidens klima bliver mere intenst.

Vi kan forvente højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser i forhold til både skybrud, tørke og storm. Hver for sig giver de forskellige klimaforandringer udslag i forskellige risici.

Tilpasning til fremtidens klima er en samfundsmæssig udfordring, som handler om at tilpasse både byer og landskaber, så vi bedst muligt kan forebygge skader og gener i forhold til de risici, som vejret giver. Projektet i Hadsten Midtby er et godt eksempel på, hvordan vi i Favrskov arbejder konkret med klimatilpasning.

Håndtering af vand

Favrskov Kommune har i mange år arbejdet med at kortlægge og håndtere de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med store mængder af nedbør. Det kan påvirke områder langs vandløb og områder, hvor grundvandsstanden i forvejen er høj.

For at gøre kommunen mere modstandsdygtig overfor klimaændringer er det vigtigt, at vi tager hensyn til sandsynligheden for oversvømmelse – både i forhold til eksisterende og nye byudviklingsområder.

For at gøre kommunen mere modstandsdygtig overfor klimaændringer, kan vi arbejde med udformningen af kommunens vandløb og med muligheden for at tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje.

Dette kan eksempelvis ske ved at genslynge vandløb og derved sikre et langsommere flow i vandløbene eller ved at etablere områder, hvor vandet får plads til at brede sig uden at oversvømme bebyggede eller opdyrkede arealer.

Blomster foran Hammel rensningsanlæg

Spildevand og regnvand

Læs mere om, hvordan Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning håndterer spildevand og regnvand, og hvordan du selv kan håndtere afledning af regnvand på din egen grund.

Læs mere om spildevand
Gudenåen i solopgang

Vandhåndtering langs Gudenåen

Med 158 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb. Åen danner rammer for skønne naturoplevelser, men også for potentielle oversvømmelser af bygninger, veje og sårbare naturområder.

Læs mere om Gudenåen
Favrskov Enge dronefoto

Vådområder i Favrskov

Vådområder tilbageholder drivhusgasser, næringsstoffer, vand og giver flere levesteder for et varieret dyre- og planteliv. Derfor undersøger vi løbende mulighederne for at gendanne tidligere vådområder.

Læs mere om vådområder
Dronefoto over Kollerup Enge

Klimatilpasningsplanen

Favrskov Kommune udarbejdede i 2013 en gennemgribende klimatilpasningsplan, der kortlagde forskellige risikoområder forbundet med nedbør, vandløb og grundvandsstanden. 

Favrskov Kommune går i efteråret 2022 i gang med at udarbejde en ny klimatilpasningsplan, der udover at forholde sig til risikoområder i forbindelse med nedbør, vandløb og grundvandsstand også vil forholde sig til fremtidige udfordringer såsom højere temperaturer, længere perioder uden nedbør og kraftigere storme.

Den nye klimatilpasningsplan forventes vedtaget i 2023.

Læs Klimatilpasningsplanen

Varme, tørke og vind

På grund af den globale opvarmning vil der i fremtiden opleves højere temperaturer og flere dage med ekstreme temperaturer, ligesom hyppigere og kraftigere storme kan blive en del af det fremtidige vejr. Det kan både påvirke mennesker og natur, og derfor er det vigtigt, at Favrskov Kommune kortlægger de potentielle udfordringer.

Dette er et forholdsvist nyt område indenfor klimatilpasning, som Favrskov Kommune vil arbejde med i en ny klimatilpasningsplan, der bliver vedtaget i 2023.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

KlimaEnergi@favrskov.dk