Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er råd og vejledning om børn og unges ressourcer, vanskeligheder og behov

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og er et tilbud til skoler, daginstitutioner, forældre og børn om rådgivning og vejledning.

Tilbuddet vedrører de børn og unge, som ikke trives eller udvikler sig som forventet. Det kan være tale- og sprogvanskeligheder, indlæring i skolen eller vanskeligheder i forhold til barnet selv, omgivelser i institution, skole eller familie.

Henvendelse til PPR kan ske gennem skole, daginstitution eller direkte til Børn og Kultur. Som udgangspunkt foregår PPRs rådgivning altid ind i samarbejdet mellem barnets forældre og den skole/institution, som barnet er tilknyttet. 

Infografik viser samarbejde mellem PPR, skole og forældre

Bedre trivsel i hverdagen

Med en fælles indsats understøtter PPR mulighederne for, at barnet får en bedre trivsel i skolen og mulighed for at udnytte sine ressourcer bedst muligt.

Det er målet, at lærere, pædagoger og forældre får bedre forståelse for barnets vanskeligheder. Det giver flere muligheder for at støtte barnet.

PPR har til opgave at:

 • Styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende (lærings)fællesskaber
 • Understøtte forældrenes muligheder for at skabe de bedste rammer for deres børn, i samarbejde med skole eller institution.

Det sker ved at:

 • yde rådgivning, vejledning, supervision og anden konsultativ bistand til barnets/den unges forældre og de involverede fagpersoner
 • udarbejde faglige udredninger (Pædagogiske Psykologiske Vurderinger) så skole/institution og forældre har et fælles sagligt grundlag at træffe beslutninger om barnet ud fra.
 • undervise og vejlede om børn med specifikke sproglige vanskeligheder
 • varetage forskellige gruppeforløb målrettet forældre og børn/unge.
   

Hvem er vi i PPR?

I PPR har vi flere forskellige faggrupper, blandt andet: 

 • Psykologer
 • Tale-høre-lærere
 • Fysioterapeuter
 • Specialpædagogiske vejledere
 • Konsulenter.

Skoler og daginstitutioner har fast tilknyttet én psykolog og én tale-høre-lærer. De arbejder tværfagligt og altid i tæt samarbejde med forældre. PPR arbejder under folkeskoleloven og dagtilbudsloven. 

Mere om PPR

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Som forælder eller professionel kan man være bekymret for et barns udvikling og trivsel.

Inden PPR bliver inddraget, skal dagtilbuddet eller hjemmet på forhånd have arbejdet med udfordringen, eventuelt med inddragelse af interne ressourcepersoner i dagtilbuddet/skolen.

PPR inddrages først, når det i fællesskab mellem forældre, det pædagogiske personale og dagtilbuddets ledelse vurderes, at der er behov for ekstern bistand vedrørende barnets samlede trivsel og udvikling.

Ønsker du som forælder anonym rådgivning – det vil sige uden at oplyse dit eller barnets navn eller institution - er du velkommen til at kontakte Åben Anonym Rådgivning.

Du kan ringe alle onsdage kl. 15 – 17 (uden for skolernes ferie) på 89 64 34 50. Her kan du få op til tre samtaler.

Henvendelse til PPR kan ske gennem skole, daginstitution eller direkte til Børn og Kultur.

Bekymret ung mand

Psykologhjælp 15-25 årige

Favrskov Kommune tilbyder op til fem samtaler med en psykolog.

Psykologhjælpen er anonym, og psykologen har tavshedspligt, hvilket betyder, at det, som den unge fortæller, ikke formidles videre, medmindre det er aftalt med den unge selv.

Læs mere om psykologhjælp til 15-25-årige
Bogstaver i uorden

Hjælp til ordblinde grundskoleelever

Hvis I som forældre er bekymrede for, om jeres barn kan være ordblind, eller I er bekymrede for, om jeres ordblinde barn får den rette undervisning og støtte, bør I dele jeres bekymring med skolen. Bekymringer og eventuel kritik bør rettes så direkte og konstruktivt som muligt.

I kontakter elevens dansklærer, som følger og evaluerer elevernes læse- og skriveudvikling. I kan kontakte skolens leder, hvis I, efter dialogen med elevens lærer, fortsat er bekymret for indsatsen omkring jeres barn.

Læs mere om hjælp til ordblinde elever i grundskolen
Hænder tegner med lineal

MestringsKompasset - lær om det positive forældreskab

Favrskov Kommune tilbyder tre oplæg, hvor forældre til børn (2-12 år) med funktionsnedsættelse kan rette fokus på børnenes kompetencer og det positive forældreskab.

Måske har dit barn autisme, ADHD, epilepsi eller en erhvervet hjerneskade. Man må også gerne komme, selvom ens barn ikke har en diagnose.

14. september 2023 vil to fysioterapeuter give inspiration og ideer til, hvordan du kan forstå både dit barn og dig selv med udgangspunkt i jeres nerve- og sansesystemer. Få også konkrete forslag til, hvordan sansemotorisk træning og bevægeglæde kan blive en nem og naturlig del af jeres hverdagsrutiner og lege med barnet.

28. september 2023 kommer en familiebehandler og deler viden om, hvordan man kan tale med barnet om dets diagnoser/udfordringer. Oplægget byder på konkrete tips og vejledning.

12. oktober 2023 kommer en psykolog og sætter fokus på, hvordan man kan styrke barnets evne til at regulere sig selv, med udgangspunkt i redskaber kendt fra forældreprogrammet ’Invest in Play’.

Seminarrækken foregår de nævnte dage kl. 15.30-17.30 i Salen i Sundhedscentret Hovvej 76, 8370 Hadsten.

Der er ingen tilmelding, og det er gratis.

Bamse sidder i vindueskarm

Åben Anonym Rådgivning

Ønsker du som forælder anonym rådgivning – det vil sige uden at oplyse dit eller barnets navn eller institution - er du velkommen til at kontakte Åben Anonym Rådgivning.

Du kan ringe alle onsdage kl. 15 – 17 (uden for skolernes ferie) på 89 64 34 50. Her kan du få op til tre samtaler.

Kontakt Børn og Kultur

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk

Skriv sikkert og krypteret til Børn og Kultur fra din digitale postkasse