Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, skal det afklares, om årsagen til elevens læsevanskeligheder er ordblindhed, så elevens undervisningstilbud tilpasses til det.

Hvis I som forældre er bekymrede for, om jeres barn kan være ordblind, eller I er bekymrede for, om jeres ordblinde barn får den rette undervisning og støtte, bør I dele jeres bekymring med skolen. Bekymringer og eventuel kritik bør rettes så direkte og konstruktivt som muligt.

Hvem skal I kontakte?

I kontakter elevens dansklærer, som følger og evaluerer elevernes læse- og skriveudvikling. På  Kommunens skoler samarbejder lærerne med skolens læsevejleder og eventuelle øvrige ressourcepersoner omkring nærmere at vurdere elevens vanskeligheder og undervisningsbehov. Kommunens læsekonsulent kan også konsulteres af skolen.

I kan kontakte skolens leder, hvis I, efter dialogen med elevens lærer, fortsat er bekymret for indsatsen omkring jeres barn. Eller hvis I har spørgsmål, som klassens lærer ikke kan svare på. Skolelederen har
det overordnede ansvar for, at elevernes undervisningsbehov tilgodeses.

Inddragelse af PPR sker gennem skolen, når skole og forældre i fællesskab vurderer, at der er behov for ekstern bistand. I de fleste tilfælde fører en ordblindeproblematik ikke til en indstilling til PPR, da det oftest er tilstrækkeligt at inddrage skolens egne vejledere.

Diagnosticering af ordblindhed

Fra 0.-3. klasse tester børnehaveklasseleder og dansklærer i samarbejde med skolens læsevejledere ad flere omgange, om der er forøget risiko for, at eleverne udvikler alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder tidlige tegn på ordblindhed.

Fortæl altid skolen, hvis der er ordblindhed i familien, da forskningen har påvist, at arvelighed øger risikoen for ordblindhed.

Tidligst fra slutningen af 3. klasse kan diagnosen ordblindhed stilles. Hvis en elevs læsevanskeligheder kan skyldes ordblindhed, bliver eleven testet af en læsevejleder eller en anden fagperson med tilsvarende kompetencer. Skolen skal informere elev og forældre om formålet med testningen og indhente forældrenes samtykke før testningen.

Som forældre har I ret til at bede om, at jeres barn bliver udredt for ordblindhed en gang i skoleforløbet (fra marts måned i 4. klasse til udgangen af 10. klasse), også selvom skolen ikke deler jeres mistanke om, at det er ordblindhed.

Tilbagemelding

Efter testen skal resultatet af udredningen formidles til eleven og jer forældre. I tilbydes en mundtlig tilbagemelding, hvor resultatet forklares, og I har mulighed for at få besvaret spørgsmål.

Tilbagemeldingen indeholder information om, hvilken form for indsats, og hvilke hjælpemidler resultatet giver anledning til, hvem der har ansvar for at iværksætte de forskellige dele i indsatsen, og hvordan man vil følge op på, om eleven udvikler sine læse- og stavefærdigheder. Aftalerne noteres i mødereferatet eller i handleplanen på den ordblinde elev i meddelelsesbogen. 

Brug af hjælpemidler ved ordblindhed

Indsatser

Forældre til ordblinde elever kan forvente, at skolen tilbyder eleven:

 • Perioder med særlig tilrettelagt læse- og staveundervisning på mindre hold
 • It-hjælpemidler, der er til rådighed både i skolen og i fritiden
 • Undervisning i brugen af it-redskaberne, så eleven kan bruge programmerne til læsning og skrivning/fremstilling i alle fag
 • Hjælp til indmeldelse i Nota Bibliotek
 • Støtte til at forstå og acceptere ordblindheden.

Forældre til ordblinde elever kan forvente et udvidet samarbejde med skolen, som består i:

 • Information omkring ordblindhed, elevens muligheder og skolens indsatser
 • Introduktion til elevens it-hjælpemidler
 • Konkret vejledning i hvordan hjemmet skal støtte op om barnets læsetræning, skriftlige arbejde og brug af it-hjælpemidlerne
 • En tættere, løbende dialog om barnets trivsel og udvikling. Det vil sige, at forældre og lærere er i hyppigere kontakt end ved et gennemsnitligt skole-hjemsamarbejde, og at begge parter deler deres oplevelser af, hvad der virker godt, og hvad der udfordrer barnet
 • At de aftaler og indsatser, der sættes i værk, dokumenteres i mødereferater eller i handleplanen for den ordblinde elev i meddelelsesbogen. 

Som forælder til et barn med ordblindhed er der en særlig opgave i at forstå problematikken, og hvordan det påvirker lige netop jeres barn. Børn er forskellige, og deres oplevelse af at være et barn med ordblindhed kan dermed også påvirke dem forskelligt. I kraft af dette må de tiltag, som jeres barn, I og skolen sætter i værk, være individuelt tilpassede og må løbende evalueres.

Ordblinde elever får it-hjælpemidler til rådighed både i skolen og i fritiden

Andre læsevanskeligheder end ordblindhed

Læsevanskeligheder kan skyldes andet end ordblindhed. Nogle børn kæmper eksempelvis med sprogforståelsen. Det giver dem problemer med at forstå de ord og tekster, de møder.

Andre børn har en hørenedsættelse, der betyder, at de har svært ved at opfange ordenes udtale.

Vanskeligheder med synet kan også skabe vanskeligheder for nogle børns læsning. Endelig kan utilstrækkelig undervisning og træning være årsag til læsevanskeligheder.

På Nota får eleven adgang til lydbøger og e-bøger

Fakta om ordblindhed

 • Cirka 5-7 procent af befolkningen er ordblinde
 • Mennesker med ordblindhed har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde
 • Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre
 • Ordblindhed forsvinder ikke, men intensiv undervisning og træning samt brug af it-hjælpemidler kan mindske vanskelighederne og deres betydning i hverdagen
 • Ordblinde børn, der tidligt får den rette undervisning og støttes i at bruge hjælpemidlerne, får en bedre oplevelse af skolegangen, et højere læringsudbytte, og der er mindre risiko for trivsels- og selvværdsproblematikker som følge af ordblindheden
 • Ordblinde børn kan forsøge at undgå læringsaktiviteter og skole, hvis de ikke møder krav, de kan mestre og en anerkendelse for deres indsats
 • Med de rette hjælpemidler kan ordblinde tilegne sig viden og uddanne sig som alle andre
Person foran computer

Tale til tekst kan hjælpe, når det tager lang tid at skrive