You are here

Jordvarme

Anmeld, ansøg om eller sløjf et jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse fra Favrskov Kommune.

Jordvarmeansøgninger skal sendes til Favrskov Kommune. Du kan bruge ansøgningsskemaet, som du finder i fold-ud-kassen længere nede på siden, eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

I Byg og Miljø kan du søge om tilladelse, anmelde, færdigmelde og give besked om sløjfning af jordvarmeanlæg. 

Om jordvarme

 • Anmeldelse af jordvarmeanlæg

  Du kan anmelde et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er terrænnært og ikke-industrielt

  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværker.

  • Det anvendte frostsikringsmidlet er IPA-sprit eller etethanol


  Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du gennem byg og miljø anmelde dit anlæg (benyt den røde selvbetjeningsknap).

  Anmeldelsen er modtaget hos kommunen, når du modtager en kvittering.

  Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, kan du etablere dit anlæg. 

  Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du ansøge om tilladelse til at etablere anlægget. Se nedenfor.


   

 • Ansøgning om etablering af jordvarme

  Du skal søge om tilladelse, hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg som et:

  • Dybt anlæg (mere end 5 meter under terræn)
  • Terrænnært anlæg indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Terrænnært anlæg i et opland til et vandværk


  For at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg, skal du søge gennem Byg & Miljø (benyt den røde selvbetjeningsknap)

  Der skal indsendes en målfast tegning, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget og en teknisk beskrivelse af anlægget.

  Du kan tegne anlægget i byg og miljø eller vedhæfte tegningen som et dokument.

  Hvis du ikke har mulighed for at søge digitalt, kan du finde skemaet i pdf-format her:


  Ansøgningsskema til jordvarmeanlæg

   

 • Færdigmelding af jordvarme

  Vær opmærksom på at du skal færdigmelde anlægget, når det er installeret.

  Hvis du ikke har mulighed for at søge digitalt, kan du finde skemaet i pdf-format her:

  Færdigmelding af jordvarme

 • Sløjfning af jordvarmeanlæg

  Ønsker du at sløjfe dit anlæg, skal du tømme anlægget efter gældende regler og afmelde det hos kommunen gennem Byg & Miljø (benyt den røde selvbetjeningsknap) senest 14 dage efter sløjfningen.

  Hvis du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du tømme anlægget for væske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med vand.

  Herefter skal du aflukke jordvarmeslangerne.

  Væsken fra anlægget skal bortskaffes som miljøfarligt affald efter kommunens anvisninger.

  Har du et vertikalt anlæg, skal du yderligere fjerne tekniske installationer i boringen, og følge reglerne for sløjfning af boringer.

  Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.


  Skema for sløjfning af jordvarmeanlæg

 • Eftersyn efter første driftsår

  Et jordvarmeanlæg skal efterses efter det første driftsår. Ejer af anlægget skal opbevare dokumentationen for eftersynet i 10 år.


  Skemaet for det årlige eftersyn finder du her:

  Skema for eftersyn

 • Afstandskrav til indvinding af grundvand

  Der må ikke etableres vertikale eller horisontale jordvarmeanlæg inden for 300 meter fra et alment vandværks boringer, og inden for 50 meter fra en privat drikkevandsboring (eller drikkevandsbrønd), med mindre at der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.


  Afstandskrav kan i nogle tilfælde nedsættes efter en konkret vurdering af anlæggets placering i forhold til grundvandets sårbarhed og strømningsretning.

 • Lokalplan og tilslutningspligt

  Der kan være bestemmelser i lokalplaner som medfører, at der er ejendomme som ikke kan få dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme eller naturgas, medmindre ejendommen opføres som et lavenergihus.

  Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en tilladelse til jordvarmeanlæg ikke fritager ejendommen fra tilslutningspligten.

  Der kan gives dispensation til byggerier, der opføres som lavenergiklasse i henhold til det bygningsreglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet. 
  I så fald er det kommunens byggesagsafdeling, der giver dispensation. 

  Bestemmelserne om varmeforsyning for et område kan læses i lokalplanen for området. 

  Du kan fine lokalplanerne for Favrskov Kommune her.

  Miljøstyrelsen har i 2014 udgivet: Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmealæg.pdf.

 • Lovgivning og bekendtgørelse

  I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunens afdeling for Natur & Miljø give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens, og jordvarmebekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

  Godkendelsen skal sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

03.05.2017
anoh