Jordvarme

Anmeld, ansøg om eller sløjf et jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse fra Favrskov Kommune.

Jordvarmeansøgninger skal sendes til Favrskov Kommune. Du kan bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

I Byg og Miljø kan du søge om tilladelse, anmelde, færdigmelde og give besked om sløjfning af jordvarmeanlæg. 

Dekorativt element
Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Mere om Jordvarme

Du kan anmelde et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er terrænnært og ikke-industrielt
  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværker.
  • Det anvendte frostsikringsmidlet er IPA-sprit eller etethanol

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du gennem portalen Byg og Miljø anmelde dit anlæg

Anmeldelsen er modtaget hos kommunen, når du modtager en kvittering.

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, kan du etablere dit anlæg. 

Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du ansøge om tilladelse til at etablere anlægget.

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg som et:

  • Dybt anlæg (mere end 5 meter under terræn)
  • Terrænnært anlæg indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Terrænnært anlæg i et opland til et vandværk

For at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg, skal du søge gennem portalen Byg & Miljø.

Du skal indsende en målfast tegning, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget og en teknisk beskrivelse af anlægget.

Du kan tegne anlægget i portalen Byg og Miljø eller vedhæfte tegningen som et dokument.

Et jordvarmeanlæg skal efterses efter det første driftsår. Ejer af anlægget skal opbevare dokumentationen for eftersynet i 10 år.

Der må ikke etableres vertikale eller horisontale jordvarmeanlæg inden for 300 meter fra et alment vandværks boringer, og inden for 50 meter fra en privat drikkevandsboring (eller drikkevandsbrønd), medmindre der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.

Afstandskrav kan i nogle tilfælde nedsættes efter en konkret vurdering af anlæggets placering i forhold til grundvandets sårbarhed og strømningsretning.

Vær opmærksom på at du skal færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Meld jordvarmeanlægget færdigt i portalen Byg og Miljø 

Ønsker du at sløjfe dit anlæg, skal du tømme anlægget efter gældende regler og afmelde det hos kommunen gennem Byg & Miljø senest 14 dage efter sløjfningen.

Hvis du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du tømme anlægget for væske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med vand.

Herefter skal du aflukke jordvarmeslangerne.

Væsken fra anlægget skal bortskaffes som miljøfarligt affald efter kommunens anvisninger. Læs mere om miljøfarligt affald her.

Har du et vertikalt anlæg, skal du yderligere fjerne tekniske installationer i boringen og følge reglerne for sløjfning af boringer.

Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.

Der kan være bestemmelser i lokalplaner, som medfører, at der er ejendomme, som ikke kan få dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme eller naturgas, medmindre ejendommen opføres som et lavenergihus.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en tilladelse til jordvarmeanlæg ikke fritager ejendommen fra tilslutningspligten.

Der kan gives dispensation til byggerier, der opføres som lavenergiklasse i henhold til det bygningsreglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet. 

I så fald er det kommunens byggesagsafdeling, der giver dispensation.

Bestemmelserne om varmeforsyning for et område kan læses i lokalplanen for området. 

Du finder lokalplanerne for Favrskov Kommune her.

Se Miljøstyrelsens udgivelse om miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunens afdeling for Natur og Miljø give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og jordvarmebekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Godkendelsen skal sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.

Danskerne køber elektriske varmepumper som aldrig før – og det er godt for den grønne omstilling. Desværre er det ikke alle installationer, der sikrer den forventede energieffektivitet.

Energistyrelsen anbefaler derfor borgere at vælge en varmepumpe fra  Varmepumpelisten og benytte en VE-godkendt installatør.

Kontakt

Teknik og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]