You are here

Jordvarme

Anmeld, ansøg om eller sløjf et jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse fra Favrskov Kommune.

Jordvarmeansøgninger skal sendes til Favrskov Kommune. Du kan bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

I Byg og Miljø kan du søge om tilladelse, anmelde, færdigmelde og give besked om sløjfning af jordvarmeanlæg. 

Om jordvarme

 • Anmeldelse af jordvarmeanlæg

  Du kan anmelde et jordvarmeanlæg når:

  • Anlægget er terrænnært og ikke-industrielt

  • Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværker.

  • Det anvendte frostsikringsmidlet er IPA-sprit eller etethanol


  Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du gennem portalen Byg og Miljø anmelde dit anlæg (benyt den røde selvbetjeningsknap).

  Anmeldelsen er modtaget hos kommunen, når du modtager en kvittering.

  Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, kan du etablere dit anlæg. 

  Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du ansøge om tilladelse til at etablere anlægget. Se nedenfor.


   

 • Ansøgning om etablering af jordvarme

  Du skal søge om tilladelse, hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg som et:

  • Dybt anlæg (mere end 5 meter under terræn)
  • Terrænnært anlæg indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Terrænnært anlæg i et opland til et vandværk


  For at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg, skal du søge gennem portalen Byg & Miljø (benyt den røde selvbetjeningsknap)

  Du skal indsende en målfast tegning, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget og en teknisk beskrivelse af anlægget.

  Du kan tegne anlægget i portalen Byg og Miljø eller vedhæfte tegningen som et dokument.

 • Færdigmelding af jordvarme

  Vær opmærksom på at du skal færdigmelde anlægget, når det er installeret.

  Meld jordvarmeanlægget færdigt i portalen Byg og Miljø (benyt den røde selvbetjeningsknap)

 • Sløjfning af jordvarmeanlæg

  Ønsker du at sløjfe dit anlæg, skal du tømme anlægget efter gældende regler og afmelde det hos kommunen gennem Byg & Miljø (benyt den røde selvbetjeningsknap) senest 14 dage efter sløjfningen.

  Hvis du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du tømme anlægget for væske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med vand.

  Herefter skal du aflukke jordvarmeslangerne.

  Væsken fra anlægget skal bortskaffes som miljøfarligt affald efter kommunens anvisninger. Læs mere om miljøfarligt affald her.

  Har du et vertikalt anlæg, skal du yderligere fjerne tekniske installationer i boringen og følge reglerne for sløjfning af boringer.

  Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.

 • Eftersyn efter første driftsår

  Et jordvarmeanlæg skal efterses efter det første driftsår. Ejer af anlægget skal opbevare dokumentationen for eftersynet i 10 år.

 • Afstandskrav til indvinding af grundvand

  Der må ikke etableres vertikale eller horisontale jordvarmeanlæg inden for 300 meter fra et alment vandværks boringer, og inden for 50 meter fra en privat drikkevandsboring (eller drikkevandsbrønd), medmindre der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.


  Afstandskrav kan i nogle tilfælde nedsættes efter en konkret vurdering af anlæggets placering i forhold til grundvandets sårbarhed og strømningsretning.

 • Lokalplan og tilslutningspligt

  Der kan være bestemmelser i lokalplaner som medfører, at der er ejendomme som ikke kan få dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme eller naturgas, medmindre ejendommen opføres som et lavenergihus.

  Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en tilladelse til jordvarmeanlæg ikke fritager ejendommen fra tilslutningspligten.

  Der kan gives dispensation til byggerier, der opføres som lavenergiklasse i henhold til det bygningsreglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet. 
  I så fald er det kommunens byggesagsafdeling, der giver dispensation. 

  Bestemmelserne om varmeforsyning for et område kan læses i lokalplanen for området. 

  Du kan finde lokalplanerne for Favrskov Kommune her.

   

  Se Miljøstyrelsens udgivelse om miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg

 • Lovgivning og bekendtgørelse

  I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunens afdeling for Natur & Miljø give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og jordvarmebekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

  Godkendelsen skal sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.

 • Varmepumper og energieffektivitet

  Danskerne køber elektriske varmepumper som aldrig før – og det er godt for den grønne omstilling. Desværre er det ikke alle installationer, der sikrer den forventede energieffektivitet.

   

  Energistyrelsen anbefaler derfor borgere at vælge en varmepumpe fra  Varmepumpelisten og benytte en VE-godkendt installatør.

Kontakt

Team Landbrug
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

21.02.2020
anoh