Flytning af jord

Skal du bortskaffe jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, ledningsarbejde eller lignende, skal du i mange tilfælde anmelde jordflytningen til kommunen, inden jorden flyttes (jf. Jordflytningsbekendtgørelsen).

Du skal anmelde følgende slags jord, inden du flytter den:

 • Jord fra et kortlagt areal
 • Jord fra en offentlig vej
 • Jord fra områdeklassificerede arealer
 • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord
 • Forurenet jord

Skal du flytte mindre jord end 1 m3, kan du aflevere den uden anmeldelse på et godkendt modtageanlæg. 

Se, hvordan jorden er, på en konkret adresse via kortet.

Gravko graver i sand

Anmeld jordflytning

Jordflytning skal anmeldes elektronisk via selvbetjeningsløsningen Jordweb

Hvis du ikke er oprettet som bruger i Jordweb, skal du tilmelde dig, før du kan anmelde jordflytning.

Du skal udarbejde særskilte anmeldelser efter forureningsindhold (ren, let forurenet eller forurenet uden for kategori) samt jordtype (muld, fyldjord, intakt jord samt evt. indhold af byggeaffald).

Du skal anmelde flytning senest 4 uger, før du ønsker at flytte jorden. Vi bestræber os på at anvise jorden hurtigst muligt.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald

I overensstemmelse med gældende affaldsregler har Favrskov Kommune vedtaget takster for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret trådte i kraft pr. 1. juni 2022.

Anmeldelse af jordflytning er omfattet af gebyrordningen, hvis nedenstående kriterier er opfyldt:

 1. Jorden er anmeldepligtig i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen.
 2. Jorden er erhvervsaffald.
 3. Jordflytningen anmeldes af en virksomhed.

Gebyret beregnes ud fra kommunens tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandling af jordflytningen. Tidsforbruget varierer fra sag til sag, og anmeldelsens kvalitet og kompleksitet er afgørende.

Se de aktuelle takster for jordflytning her

Taksterne reguleres årligt, da gebyret skal dække de faktiske kommunale omkostninger i forbindelse med ordningen. 

For alle jordflytningssager betales et grundgebyr, der indeholder en halv times sagsbehandling, fakturering og udgifter til it-system. Derudover faktureres efter medgået tid ud fra en fastlagt timepris. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt kvarter efter den første halve time (der er inkluderet i grundgebyret).

Gebyret for de enkelte jordflytningssager bliver som udgangspunkt opkrævet ved månedens udgang. 

Følgende pålægges et gebyr:

 • Forhåndsdialog om konkret jordflytning
 • Gennemgang af anmeldelse af jordflytning
 • Gennemgang af analyseresultater
 • Godkendelse af jordhåndteringsplan
 • Besvarelse af spørgsmål pr. mail, telefon eller møde om en konkret jordflytning
 • Løbende korrespondance med anmelder eller rådgiver m.fl. om en konkret jordflytning
 • Tidsregistrering, journalisering og fakturering af en konkret jordflytningssag

Yderligere information om anmeldelse af jordflytning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

I bilagene til bekendtgørelse om flytning af jord, som du finder her, kan du se kravene til:

 • Udtagning af prøver
 • Antal prøver
 • Analyser (stoffer og metoder)
 • Inddeling i forureningskategorier
 • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

Udtagning af jordprøver skal udføres af en miljøteknisk rådgiver eller lignende med kendskab til jordforureningsområdet.

Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jorden i tre hovedgrupper, hvor:

 • Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet og dermed ren jord. Kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder, råstof/grusgrave og på landbrugsjord
 • Kategori 2 er lettere forurenet jord. 
 • Jord ’udenfor kategori’ er kraftig forurenet jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

Yderligere information om forurenet jord kan findes på borger.dk

Miljøstyrelsen har fastlagt nogle grænseværdier, som er afgørende for, hvornår jord er forurenet. Hvis indholdet af bestemte stoffer overskrider grænseværdierne, også kaldet kvalitetskriterierne, betragtes jorden som forurenet.

Læs mere om Miljøministeriets kvalitetskriterier i relation til forurenet jord her

I udgangspunktet er der fri anvendelse af ren jord. Du skal dog være opmærksom på et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave – enkelte kan have tilladelse til tilførsel af ren jord. Yderligere oplysninger om det kan du hente hos Region Midtjylland.
Udlægning af ”ren” jord kan også være i strid med Naturbeskyttelsesloven og Planloven. Det kan eksempelvis være, hvis du vil terrænregulere, eller hvis udlægningsarealet er registreret som beskyttet natur, eller er omfattet af andre fredninger eller beskyttelseslinjer.

Du kan få yderligere oplysninger om dette i Miljøafdelingen i Favrskov Kommune.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Team Spildevand og Jord: [email protected]