Flytning af jord

Kommende gebyr for flytning af jord

Favrskov Byråd har 26. april 2022 godkendt takster vedrørende gebyr for flytning af jord, som er erhvervsaffald. Dermed vil virksomheder pr. 1. juni 2022 blive opkrævet et gebyr for jordflytning.

Samtidigt med indførelsen af gebyr for flytning af jord vil en digital selvbetjeningsløsning (Jordweb) for anmeldelse af jordflytning også blive lanceret 1. juni 2022. Jordweb afløser det tidligere skema for anmeldelse af jordflytning.

Nærmere information om gebyret og selvbetjeningsløsningen bliver tilgængelig her på kommunens hjemmeside fra 1. juni 2022.

Læs mere om gebyret i referatet af byrådsmødet 26. april her

Henvendelser vedrørende gebyret eller selvbetjeningsløsningen kan sendes til spildevandJord@favrskov.dk.

Hvornår skal jeg anmelde flytning af jord?

Du skal anmelde, inden du flytter:

 • Forurenet jord
 • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
 • Jord fra en kortlagt del af en grund
 • Jord fra en offentlig vej
 • Jord fra lettere forurenede områder (områdeklassificering)
 • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

Følg linket: Er min jord forurenet? og se, hvordan jorden er netop der, hvor du bor.

Hvis du peger på et lyserødt farvet areal med musen, vises teksten ”Områdeklassificering”.

Hvor og hvornår skal du anmelde?

Du kan aflevere under 1 m3 jord til genbrugspladsen uden at anmelde, når blot der ikke er tale om jord fra en grund, som er kortlagt.

Anmeldelsen skal sendes til Favrskov Kommunes miljøafdeling via ansøgningsskemaet her: Anmeldelse af jordflytning.

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Dokumentation og klassifikation af jorden

I bilagene til bekendtgørelse om flytning af jord kan du se kravene til:

 • Udtagning af prøver
 • Antal prøver
 • Analyser (stoffer og metoder)
 • Inddeling i forureningskategorier
 • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

Bilag 1 - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bilag 2 - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Jordflytningsbekendtgørelse


Bekendtgørelsen opdeler jorden i tre hovedgrupper, hvor:

 • kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet
 • kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder, råstof/grusgrave og på landbrugsjord
 • kategori 2 er lettere forurenet jord. Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2

Følgeseddel-kopi af den godkendte anmeldelsesblanket skal fungere som følgeseddel. Sedlen skal følge det anmeldte jordlæs og afleveres sammen med jorden på modtagestedet.

Både anmelderen og modtageren af jorden skal opbevare et eksemplar af den seneste ajourførte følgeseddel i 2 år, efter at flytningen har fundet sted.

Ren jord

Læs mere om Miljøministeriets kvalitetskriterier i relation til jord  her: Kvalitetskriterier for jord 
 
I udgangspunktet er der fri anvendelse af ren jord. Du skal dog være opmærksom på et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave – enkelte kan have tilladelse til tilførsel af ren jord. Yderligere oplysninger om det kan du hente hos Region Midtjylland.
 
Udlægning af ”ren” jord kan også være i strid med Naturbeskyttelsesloven og/eller Planloven. Det kan f.eks. være, hvis du vil terrænregulere eller, hvis udlægningsarealet er registreret som beskyttet natur, eller er omfattet af andre fredninger eller beskyttelseslinjer.

Du kan få yderligere oplysninger om dette i miljøafdelingen i Favrskov Kommune.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

spildevandjord@favrskov.dk