You are here

Vandløb

Du skal søge om tilladelse, før du foretager et indgreb eller ændring i et vandløb eller dræn.

Favrskov Kommune findes der i alt 850 km åbne vandløbsstrækninger og kommunen er myndighed for området. 

For de kommunale vandløb er der lavet et regulativ, der foreskriver hvordan vandløbet skal vedligeholdes. I Favrskov Kommune er der 28 offentlige vandløb = ca. 133 km. vandløb, som vedligeholdes af kommunen.

Regulativer under revision kan ses her: www.mitvandloeb.dk

I programmet zoomer du helt ind på kortet dér hvor vandløbet er, eller du skriver en adresse nær vandløbet i søgefeltet i øverste højre hjørne. Når du er kommet tilstrækkelig tæt på, så kan du klikke på lige netop din strækning og få at vide hvilke forhold, der er gældende her. Du kan bl.a. også se, hvor der er broer og tilløb. Du kan her også downloade en pdf af det samlede regulativ med bilag.

Nederst på siden kan du finde links til pjecer om regler for vandløb og vejledning vedr. vedligeholdelse og etablering.

Se høringer og afgørelser for natur og vandløb.

Mere om vandløb

 • Ansøgning om vandløbsregulering

  Ansøgning skal indeholde følgende:
  En redegørelse om formålet med reguleringer m.v. og en begrundelse for projektet.

  • Fornødent oversigtskort og detailplaner.
  • Oversigt over de omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
  • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse.
  • En tidsplan for arbejdets udførelse

  Ansøgningen skal sendes til Favrskov Kommune, Naturafdelingen, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller på mail favrskov@favrskov.dk.
   

  Offentlig høring

  Når kommunen har fået alle nødvendige oplysninger, bliver  projektet sendt i offentlig høring i minimum 4 uger. For restaureringsprojekter er høringsperioden 8 uger. 
   

  Afgørelse

  Efter offentlig høring og behandling af nedenstående vil sagen kunne afgøres endeligt.

  • Forudsættes dispensation eller godkendelse efter Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven eller Fiskeriloven skal disse afgørelser foreligge, før der kan gives endelig godkendelse efter Vandløbsloven
  • Kan der ikke opnås enighed om økonomien i sagen, skal sagen indbringes for Taksationskommissionen, før der der kan gives endelig godkendelse efter Vandløbsloven.
  • Hvis projektet kræver en VVMredegørelse med kommuneplansretningslinier, skal denne indgå i grundlaget for afgørelsen.

  Klage
  Afgørelsen vil kunne påklages af:

  • Ansøger
  • Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskeriforbund.

  Afgørelsen kan inden for 4 uger efter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

   

   

 • Varsling om vandstand og oversvømmelseskort

  For at gøre det lettere for lodsejere og borgere at holde sig orienteret om risikoen for oversvømmelser, har Silkeborg-, Viborg- og Favrskov kommuner bedt DHI udvikle en varslingsmodel. Modellen dækker hele strækningen af Gudenåen fra Silkeborg i syd til Langå i nord. 

  Du kan se varslingsmodellen via dette link
   

  Modellen benytter sig af DMI's nedbørsvarsler for de kommende dage. Nedbøren omsættes til den forventede vandstand, der vil forekomme i åen de følgende tre døgn. Ved klik på et af varslingspunkterne fremkommer en kurve, der viser, hvordan vandstanden er nu, og hvordan den forventes at udvikle sig de følgende tre døgn på det pågældende punkt. Varslingspunkterne er jævnt fordel langs vandløbet, så det de fleste steder vil være muligt at orientere sig i lokalområdet.

  Varslingen indeholder også et kort, som viser den forventede største udbredelse af en eventuel oversvømmelse inden for den kommende tre døgns periode på arealerne langs med Gudenåen.

  Forslag og kommentarer

  Modellen er en testversion, som kører i foreløbigt et år for at høste erfaringer med den.

  Vi inviterer jer brugere til at indsende forslag og kommentarer til forbedring af brugerfladen.

  Afspejler modellen virkeligheden? Er varslingspunkterne rigtigt valgt, og er varslingsniveauet det rigtige for den observerede vandstand i området?

  Virker teknikken ordentligt? Er der fejl, og er det til at forstå, hvad man ser?

  Send dine kommentarer til kommunens vandløbsafdeling pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Skovvej 20,8382 Hinnerup.  

   Gudenåkomitéens hjemmeside kan du se øvrige vandstandsmålinger for Gudenåen. 


  Øvrige vandløb i Favrskov Kommune

  Du kan også følge med i vandstanden i øvrige vandløb i Favrskov Kommune på nedenstående link. Siden viser en oversigt over vandløbsmålestationer og den viser stationernes placering på kort.

  For hver målestation kan der findes oplysninger om typiske vandstande og vandføringer, samt oplandsarealer til målestationerne, og det er muligt at se, hvor høj vandstanden er lige nu.​ Siden vedligeholdes af firmaet Orbicon.

  Vandløbsmålinger i Favrskov Kommune 

 • Bræmmer

  Hvor gælder kravet om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer?

  Ifølge vandløbsloven må dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

  Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.

  Af de 850 km åbne vandløbsstrækninger i Favrskov Kommune er i alt 664 km omfattet af bestemmelserne om 2 meter bræmmer.

  Hvordan måles bræmmen?

  Bræmmen måles fra vandløbsbrinkens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.

  Se kort med vandløbsbræmmer her.

   

 • Vedligeholdelse af vandløb

  Her kan du læse om vedligeholdelse af vandløb.

 • Tilsyn med vandløb

  Natur og Miljøafdelingen er myndighed på vandløbsområdet. Ved et tilsyn på en vandløbsstrækning kigger kommunen efter mange forskellige forhold, f.eks. om:
  • Vandløbslovens bestemmelser om 2 meter-bræmmer er overholdt
  • Der er foretaget ulovlige indgreb i vandløbets profil
  • Der er ulovlige eller uhensigtsmæssige spildevandsudledninger
  • Der er kæmpe-bjørneklo, der ikke er blevet bekæmpet
  • Der kan foretages naturforbedrende tiltag (fjernelse af spærringer, udlægning af gydegrus m.m.)
  • Der skal etableres kreaturvandingssteder og hegning 
  • Vedligeholdelsen er foretaget korrekt.
 • Beskyttede vandløb

  I Favrskov Kommune er der ca. 420 km vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
   
  Beskyttede vandløb har som udgangspunkt en høj naturværdi. Det kan dog også være vandløb med kulturhistorisk eller rekreative interesser. Ved seneste revision foretaget af Århus Amt i 2001 blev der lagt vægt på at betragte vandløbene som et hele i overensstemmelse med deres funktion som levested og transportveje for dyre og planteliv.
   

  Hvad betyder en § 3-udpegning?

  I de vandløb, der er udpeget som beskyttede, må der ikke foretages ændringer i tilstanden. I særlige tilfælde kan kommunen dog meddele dispensation.
   
  En dispensation vil som udgangspunkt kun blive givet, hvis indgrebet er velbegrundet og samtidig medfører en neutral til positiv påvirkning af vandløbets naturtilstand.
   
  Sammenfattende kan man sige, at § 3-beskyttelsen af vandløb vedrører fysiske indgreb (bortset fra sædvanlig vandløbsvedligeholdelse), som kan ændre vandløbets tilstand. Som eksempler på foranstaltninger, der ikke må foretages i § 3-vandløb uden dispensation, kan nævnes:
   
  Ændring af tilstanden
  Rørlægning af vandløb
  Uddybning af vandløb
  Afgravning af brinker
  Etablering af opstemningsanlæg
  Regulering af vandløb (omlægning/flytning/etablering af dobbeltprofil etc.)
  Væsentlig gennembrydning af brinken ved anlæggelse af nye grøfter og dræn
  Indgreb, der berører øvrig § 3 natur
   
  Tilfælde, hvor der ikke vil blive givet dispensation kan eksempelvis være:
   
  Projekter, der ændrer tilstanden i negativ retning
  Rørlægning af vandløb udover mindre overkørsler og lignende
  Etablering af søer og vandhuller på vandløbet
  Etablering af spærringer
  Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb kan foretages uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Bemærk at sædvanlig vedligeholdelsesarbejde ikke indeholder opgravning af vandløbsbund og brinker.
   
  Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (mere end 10-15 år) ikke har været vedligeholdt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse og må ikke vedligeholdes. Det er ofte skovbække, hvor der er stort fald og mange sten i vandløbets bund.
 • Vandplaner og vandrammedirektiv

  Favrskov Kommune er omfattet af vandplanerne for oplandet til Randers Fjord og Århus Bugt.
   
  Vandplan I (2009-2015)
  De endelige statslige vandplaner for 23 vandoplande i Danmark blev offentliggjort 30. oktober 2014.
   

  Byrådet i Favrskov Kommune har 22. september 2015 vedtaget Favrskov Kommunes Vandhandleplan 2010-2015. Vandhandleplanen beskriver gennemførelsen og prioriteringen af indsatserne i Vandplanen i Favrskov Kommune.

  Favrskov Kommunes Vandhandleplan 2010-2015 findes her. 

   
   
  Vandområdeplaner 2015-2021
   
  Det statslige forslag til vandområdeplan 2015-2021 er sendt i seks måneders offentlig høring frem til 23. juni 2015. Indsatserne i vandløb og søer bliver fastsat i bekendtgørelser, og der udarbejdes ikke som i første planperiode en kommunal vandhandleplan. 
   

Publikationer

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

12.10.2018
anoh