I Favrskov Kommune findes der i alt 850 km åbne vandløbsstrækninger, og kommunen er myndighed for området.

Du skal søge om tilladelse, før du foretager et indgreb eller ændring i et vandløb eller dræn.

For de kommunale vandløb er der lavet et regulativ, der foreskriver hvordan vandløbet skal vedligeholdes. I Favrskov Kommune er der 28 offentlige vandløb svarende til cirka 133 km vandløb, som kommunen vedligeholder.

Nederst på siden kan du finde links til regler for vandløb og vejledning til vedligehold og etablering.

Mere om vandløb

Favrskov Kommune skal give tilladelse til ændringer i og ved vandløb. Alle ændringer skal beskrives i projekter, som du skal sende ind til kommunen, som beskrevet her:

Ansøgning skal indeholde:

En redegørelse om formålet med reguleringer m.v. og en begrundelse for projektet.

 • Fornødent oversigtskort og detailplaner
 • Oversigt over de omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønsker at blive inddraget i projektet
 • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse
 • En tidsplan for arbejdets udførelse

Ansøgningen skal sendes til Favrskov Kommune, Naturafdelingen, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller på mail [email protected].

Offentlig høring

Når kommunen har fået alle nødvendige oplysninger, bliver projektet sendt i offentlig høring i minimum 4 uger. For restaureringsprojekter er høringsperioden 8 uger. 

Afgørelse

Efter offentlig høring og behandling af nedenstående vil sagen kunne afgøres endeligt.

 • Forudsættes dispensation eller godkendelse efter Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven eller Fiskeriloven skal disse afgørelser foreligge, før der kan gives endelig godkendelse efter Vandløbsloven
 • Kan der ikke opnås enighed om økonomien i sagen, skal sagen indbringes for Taksationskommissionen, før der kan gives endelig godkendelse efter Vandløbsloven.
 • Hvis projektet kræver en VVM-redegørelse med kommuneplansretningslinier, skal denne indgå i grundlaget for afgørelsen.

Klage

Afgørelsen vil kunne påklages af:

 • Ansøger
 • Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 • Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskeriforbund.

Afgørelsen kan inden for 4 uger efter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

På Gudenåkomitéens hjemmeside kan du se vandstandsmålinger for Gudenåen. 

Øvrige vandløb i Favrskov Kommune

Du kan også følge med i vandstanden i øvrige vandløb i Favrskov Kommune på nedenstående link. Siden viser en oversigt over vandløbsmålestationer og den viser stationernes placering på kort.

For hver målestation kan der findes oplysninger om typiske vandstande og vandføringer, samt oplandsarealer til målestationerne, og det er muligt at se, hvor høj vandstanden er lige nu.​ Siden vedligeholdes af firmaet Orbicon.

Vandløbsmålinger i Favrskov Kommune 

Hvor gælder kravet om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer?

Ifølge vandløbsloven må dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.

Af de 850 km åbne vandløbsstrækninger i Favrskov Kommune er i alt 664 km omfattet af bestemmelserne om 2 meter bræmmer.

Hvordan måles bræmmen?

Bræmmen måles fra vandløbsbrinkens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet og det flade terræn, som normalt kan jordbehandles.

Se kort med vandløbsbræmmer her

Natur og Miljøafdelingen er myndighed på vandløbsområdet. Ved et tilsyn på en vandløbsstrækning kigger kommunen efter mange forskellige forhold, f.eks. om:

 • Vandløbslovens bestemmelser om 2 meter-bræmmer er overholdt
 • Der er foretaget ulovlige indgreb i vandløbets profil
 • Der er ulovlige eller uhensigtsmæssige spildevandsudledninger
 • Der er kæmpe-bjørneklo, der ikke er blevet bekæmpet
 • Der kan foretages naturforbedrende tiltag (fjernelse af spærringer, udlægning af gydegrus m.m.)
 • Der skal etableres kreaturvandingssteder og hegning 
 • Vedligeholdelsen er foretaget korrekt.

I Favrskov Kommune er der ca. 420 km vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 

Beskyttede vandløb har som udgangspunkt en høj naturværdi. Det kan dog også være vandløb med kulturhistorisk eller rekreative interesser. Ved seneste revision foretaget af Århus Amt i 2001 blev der lagt vægt på at betragte vandløbene som et hele i overensstemmelse med deres funktion som levested og transportveje for dyre og planteliv.

Hvad betyder en § 3-udpegning?

I de vandløb, der er udpeget som beskyttede, må der ikke foretages ændringer i tilstanden. I særlige tilfælde kan kommunen dog meddele dispensation.

En dispensation vil som udgangspunkt kun blive givet, hvis indgrebet er velbegrundet og samtidig medfører en neutral til positiv påvirkning af vandløbets naturtilstand.

Sammenfattende kan man sige, at § 3-beskyttelsen af vandløb vedrører fysiske indgreb (bortset fra sædvanlig vandløbsvedligeholdelse), som kan ændre vandløbets tilstand. Som eksempler på foranstaltninger, der ikke må foretages i § 3-vandløb uden dispensation, kan nævnes:

 • Ændring af tilstanden
 • Rørlægning af vandløb
 • Uddybning af vandløb
 • Afgravning af brinker
 • Etablering af opstemningsanlæg
 • Regulering af vandløb (omlægning/flytning/etablering af dobbeltprofil etc.)
 • Væsentlig gennembrydning af brinken ved anlæggelse af nye grøfter og dræn
 • Indgreb, der berører øvrig § 3 natur

Tilfælde, hvor der ikke vil blive givet dispensation kan eksempelvis være:

 • Projekter, der ændrer tilstanden i negativ retning
 • Rørlægning af vandløb udover mindre overkørsler og lignende
 • Etablering af søer og vandhuller på vandløbet
 • Etablering af spærringer
 • Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb kan foretages uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Bemærk at sædvanlig vedligeholdelsesarbejde ikke indeholder opgravning af vandløbsbund og brinker.

Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (mere end 10-15 år) ikke har været vedligeholdt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse og må ikke vedligeholdes. Det er ofte skovbække, hvor der er stort fald og mange sten i vandløbets bund.

Favrskov Kommune er omfattet af vandplanerne for oplandet til Randers Fjord og Århus Bugt.

Vandplan I (2009-2015)

De endelige statslige vandplaner for 23 vandoplande i Danmark blev offentliggjort 30. oktober 2014. Byrådet i Favrskov Kommune har 22. september 2015 vedtaget Favrskov Kommunes Vandhandleplan 2010-2015. Vandhandleplanen beskriver gennemførelsen og prioriteringen af indsatserne i Vandplanen i Favrskov Kommune. Der er i perioden 2013-2020 gennemført 29 vandløbsprojekter under vandplan I.

Vandområdeplaner 2015-2021

Den statslige vandområdeplan 2015-2021 er gældende, og beskriver indsatser til forbedring af vandløb, søer og kystvande. I Favrskov Kommune er der planlagt over 50 vandløbsforbedrende indsatser i perioden, herunder genslyngning af vandløb og fjernelse af spærringer for dyrelivets frie passage. 

Vandområdeplan 2021-2027

Indsatser til opnåelse af miljømål for tredje vandplanperiode foreslås under rådgivning af de oprettede vandråd i 2020, hvorefter indsatserne fastsættes i en bekendtgørelse.

Du kan læse mere om vandplanerne og indsatser på Miljøstyrelsens hjemmeside

Dekorativt element

Bliv hørt!

Besøg Favrskov Kommunes høringsportal og se aktuelle høringer, afgørelser og kommende borgermøder.

Gå til høringer

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
[email protected]