Vandhuller

Gode råd og vejledning til, hvordan du bedst anlægger et vandhul, der kan skabe et rigt dyreliv.

Et vellykket nyt – eller oprenset – vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt liv.

Vandhullet bør tilpasses, så det falder naturligt ind i det omgivende landskab. Det bør derfor graves i fugtige lavninger på marker og andre lavtliggende arealer, og det er vigtigt, at det ligger åbent og gerne i læ.

Hvis du vil etablere et vandhul, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen, da det som minimum kræver en landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35.

Normalt gives der ikke tilladelse til etablering af vandhuller i naturområder, som i forvejen er beskyttede.

Der er desuden en række regler, du skal overholde. Vandhuller må ikke anlægges i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 - såsom enge, moser, heder, overdrev, strandenge samt i vandløb og kildevæld. Der kan søges dispensation hos kommunen i henhold til naturbeskyttelsesloven til anlæggelse af vandhuller i § 3 beskyttet natur, men dispensation gives dog sjældent. Du skal også have en tilladelse fra kommunen til at rense eksisterende vandhul op.

Du kan undersøge, om du har beskyttet natur på din ejendom her på arealinfo.dk. Vær dog opmærksom på, at denne udpegning af § 3 beskyttet natur kun er vejledende. For at få afklaring på, om dit område er § 3-beskyttet natur, så kontakt os på [email protected]

Du kan søge om tilladelse til anlæg af nyt vandhul/sø og oprensning af eksisterende via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere om beskyttet natur på borger.dk her

Mere om vandhuller

Et vellykket nyt – eller oprenset – vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt liv. Der går ikke lang tid, fra gravemaskinen har forladt området, til de første vandkalve, rygsvømmere og guldsmede slår sig ned. Snart følger frøer, tudser og salamandre, ligesom vandplanter spirer fra frø, der har været gemt i jorden, og/eller som er ført til området med dyr.

Rådyr, harer, fasaner og andet vildt nyder også godt af det frirum, som vandhullet og de vandhulsnære omgivelser skaber i agerlandet. På den måde har vandhullerne en vigtig funktion som levested og spredningskorridor for de vilde dyr og planter.

"Det gode vandhul" ligger i lyse og åbne omgivelser og har et tydeligt vandspejl. Vandhullet har klart vand, en rig smådyrsfauna og tilstedeværelsen af vandplanter. Brinkerne er flade og skråner fladt ud i vandet, og vandhullet har en maksimal dybde på 1-2 meter. Vandhullet indeholder lune lavvandede områder, som tilgodeser faunaen og er uden udsatte fisk, krebs og ænder. Plantevæksten i og omkring vandhullet består af naturligt hjemmehørende arter.

Mange nye vandhuller bliver i begyndelsen fyldt med "måtter" af grønne trådalger. Algerne kommer, fordi der frigøres næringsstoffer fra jorden, når vandhullet graves eller der tilføres næringsholdigt vand fra dræn. Trådalgerne forsvinder ofte igen, og i løbet af 2-3 år aftager algemængden naturligt, når balancen i vandhullet bliver bedre.

Du kan hjælpe balancen på vej ved at hale trådalgerne på land med skovl, greb, rive, net eller andre håndredskaber. Er der stadigvæk tætte algemåtter, kan det skyldes, at der tilføres for meget næring fra omgivelserne.

Det er dog svært at undgå, at vandhullet med tiden vil gro til. Derfor er det en gang imellem ofte nødvendigt at restaurere vandhullet for at skabe bedre levevilkår for planter og dyr.

Af hensyn til dyrelivet i vandhullet må oprensning normalt kun ske i perioden fra 1. oktober til 1. marts.

Husk at kommunen skal spørges, før vandhullet renses op. I de fleste tilfælde kræver det en § 3 dispensation før oprensningen kan foretages. 

Anlæg af et vandhul kan være et stort indgreb i landskabet og kan berøre flere love herunder naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planloven og miljøbeskyttelsesloven.

En tilladelse skal sikre, at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang. Samtidig skal tilladelsen sikre, at vandhullet bliver så godt som muligt.

Du skal derfor altid søge om tilladelse hos kommunen til at anlægge et vandhul. Det koster ikke noget at søge om tilladelse.

Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10

[email protected]