Der er en række forholdsregler ved afbrænding af halm, haveaffald m.m.

For at undgå at ilden breder sig, skal du udvise forsigtighed når du brænder af.

Afbrændingsbekendtgørelsen kan du se, hvilke forholdsregler du skal tage.

Der anvises fx til:

 • At der udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.
 • At din afbrænding sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.
 • At afbrænding ikke må være til voldsom gene for omgivelserne.
 • At afbrænding ikke må finde sted i hård vind eller derover.

Læs mere i Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding.

Læs mere om afbrænding på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Mere om afbrænding

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Du må ikke afbrænde haveaffald, der er dog følgende undtagelser

 • Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.
 • Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

Læs mere i Affaldsbekendtgørelsen og i Regulativer for husholdning- og erhvervsaffald.

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. 
Dog er følgende tilladt:

 • Flammebehandling af ukrudt.
 • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
 • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
 • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
 • Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering til Beredskab & Sikkerhed på mail: [email protected] ,mindst 3 dage i forvejen.

Læs mere i Bekendtgørelsen om forbud mod markafbrænding af halm.

Læs også mere om hø og halm på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Hvis du har sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst en halv hektar og mindst 20 meters bredde, må du selv brænde træaffaldet af.

Læs mere i Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding

En særlig risiko ved opbevaring af halm er, at brande kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild. 

Læs mere om oplag af halm på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
[email protected]