Slam og husdyrgødning

Læs om kontrol af gyllebeholder og regler for udbringning af slam og husdyrgødning

Via den røde selvbetjeningsknap kan du anmelde 5 eller 10 års beholderkontrol af din gyllebeholder, og du kan anmelde, at en eksisterende gylletank tages ud af drift. Hvis du logger på med MitID, kan du sende anmeldelsen elektronisk

I fold-ud kasserne, længere nede på siden, kan du læse mere om reglerne og finde links til den relevante lovgivning på området.

Mere om slam og husdyrgødning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Naturstyrelsen har kortlagt grundvands- og drikkevandsinteresser inden for områder med særlig drikkevandsinteresser samt indvindingsoplande til almene vandværker i hele landet. Kortlægningen skal danne grundlag for kommunernes indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet, men kan også anvendes til en vurdering af forureningsrisikoen ved udbringning af slam og andre affaldsstoffer på arealer i kommunerne.

Efter at have modtaget kortlægningen har Favrskov Kommune besluttet, at udbringning af slam, og andre organiske affaldsprodukter, som udgangspunkt ikke vil blive tilladt i de områder, som falder sammen med 300 meters zonerne til almene vandværkers indvindingsboringer og indenfor indvindingsoplandet til vandværkerne.

Beslutningen er baseret på en vurdering af, at affaldsprodukter der udbringes indenfor indvindingsoplande, udgør en potentiel risiko for forurening af det drikkevand, som tilhører kommunens vandværker. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af boringernes sårbarhed i hvert enkelt tilfælde.

Favrskov Kommune har hjemmel til at forbyde udbringning af slam og andre organiske affaldsprodukter i ovennævnte områder. Der kan efter § 28 stk. 2 i slambekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018), efter en konkret vurdering udstedes forbud mod udbringning af slam. Et evt. forbud kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Favrskov Kommunes beslutning om praksisændring kan ses her.

 • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.
   
 • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra et byzone- eller sommerhusområde eller et område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål og udbringning af forsuret gylle kan ikke bruges som alternativ til nedfældning, hvor der er krav om dette. 
   
 • Husdyrgødning skal nedbringes inden 4 timer efter udbringning, hvis gødningen udbringes på arealer uden etablerede afgrøder.
   
 • Husdyrgødning må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandforsyningsanlæg, vandløb, dræn og søer større end 100 m².
   
 • Husdyrgødning må ikke udbringes indenfor 20 meter fra et åbent vandløb eller en sø, hvis hældningen er større end 6 grader. Det er dog tilladt at flydende husdyrgødning udbringes, hvis det nedfældes i parallel retning i forhold til vandløbet eller søen, på arealer mellem 6 og 12 graders hældning.
   
 • Som hovedregel er der forbud mod at udbringe flydende husdyrgødning fra 1. oktober til 1. februar. Der findes dog en række undtagelser fra forbuddet i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.
   
 • Fast husdyrgødning må som udgangspunkt ikke udbringes i perioden fra efter høst til før følgende tidspunkter:
  • 1. november på lerjord (JB-nr. 7-9).
  • 1. december på sandblandet lerjord samt silt- og humusjord (JB-nr. 5,6, 10 og 11).
  • 1. februar på sandjord (JB-nr. 1-4).
    
 • Udbringning af husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.

Definitioner på vandmættet og frossen jord

Det skal kontrolleres, om jorden er mættet med vand, hvilket den ikke må være. Dette kan blandt andet gøres ved at undersøge, om det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er jorden vandfyldt op til overfladen, således at der derved kan samle sig frit vand i revner og sprækker i jorden selv flere timer efter nedbør.

Jorden er frossen, når det på grund af frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Læs mere om reglerne for udbringning af husdyrgødning og andre gødningsstoffer i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

For udbringning af ensilagesaft, rodfrugtvaskevand, grønsaft og restvand gælder særlige regler.

Dispensationer

Dispensation fra Favrskov Kommune til kørsel med forhøjet akseltryk på gylleudbringningskøretøjer

Dispensation fra Trafikstyrelsen til kørsel med forhøjet akseltryk ved udbringning af gylle

Ring 1 - 1 - 2 og fortæl så præcist som muligt om ulykken:

 • Hvor ulykken er sket
 • Hvor stor mængde, der anslås at være løbet ud
 • Hvor ser det ud til, at gyllen løber hen (bæk, grøft, bassin eller lignende).

Link til anmeldelse af 5 og 10 års kontrol kan du finde via den røde selvbetjeningsknap øverst på siden. Blanketterne kan også skrives ud og indsendes med post eller pr. mail.​ 

10 års beholderkontrol

I lovgivningen er der krav om at beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand (gælder ikke for husspildevand) på over 100 m3 skal kontrolleres hvert 10 år.

Kravet om kontrol omfatter også beholdere, som benyttes til opbevaring af affaldsprodukter til jordbrugsformål i henhold til slambekendtgørelsen.

5 års beholderkontrol

Hvis beholderen til husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand  har en kapacitet på 100 m3 og derover  skal den kontrolleres hver 5 år, hvis den ligger indenfor 100 m fra:

 • åbne vandløb

 • regelmæssige vandførende grøfter

 • søer over 100 m2.

Beholderen skal desuden være udstyret med alarmsystem hvis den ligger indenfor ovennævnte punkter

Hvis terrænet tilmed hælder mere end 6 grader omkring beholderen, skal der etableres en barriere omkring den.

Ekstra kontrol

Kommunen kan stille krav om at beholdere skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed.

Kommunen kan også kræve en beholder kontrolleret hvis dens alder ikke kan dokumenteres, og beholderen efter kommunens mening er mere end 10 år gammel.

Det er brugeren af en beholder, der betaler og har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Beholderkontrollen skal udføres af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens stand, tæthed og styrke. Beholderkontrollen iværksættes ved, at brugeren af beholderen sender en anmodning til kontrollanten, som sender en kopi af anmodningen til Favrskov Kommune. 

På beholderkontrol.dk kan du læse mere om kontrol med beholdere til flydende husdyrgødning, samt finde en liste over autoriserede kontrollanter.

Benyttes beholderen ikke længere, er det muligt at blive fritaget for beholderkontrollen. Det kræver dog, at beholderen skal gøres uanvendelig til opbevaring af husdyrgødning. Derudover skal du indsende en erklæring til Favrskov Kommune om, at beholderen ikke længere indgår i driften. 

Læs bekendtgørelsen om kontrol af beholdere til husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

Kontakt

Team Landbrug

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]