Der føres regelmæssige miljøtilsyn med husdyrbrug og virksomheder.

Du modtager som udgangspunkt Digital Post fra Favrskov Kommune 14 dage før et miljøtilsyn. Alternativt kontakter vi dig og aftaler en tid for udførelse af miljøtilsynet. I visse tilfælde udfører vi dog miljøtilsyn uden varsling.

Vi udfører aktive og opsøgende miljøtilsyn hvert år. Vi fører tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven eller Husdyrgodkendelsesloven, overholdes.

Derudover fører vi bl.a. tilsyn med, at indskærpelser og evt. påbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke alene om kontrol, men i lige så høj grad om dialog, vejledning og forebyggelse.

Tilsynene bliver planlagt, så der foretages flest tilsyn der, hvor risikoen for miljøuheld er størst.

Tilsynsrapporter på virksomheder og landbrug

Favrskov Kommunes miljøtilsyn bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministrations hjemmeside.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Mere om miljøtilsyn

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Brugerbetaling for kommunens tilsyn opkræves med baggrund i "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v."

Der hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver, udarbejdet tilladelser og miljøgodkendelser udregnes brugerbetalingen efter det faktiske timeforbrug, som kommunen har anvendt på virksomheden eller husdyrbruget.

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/husdyrbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.

Takster:

Miljøgebyret opkræves for et år ad gangen fra den 1. november i foregående år til 1. november i indeværende år. Taksten, som er fritaget for moms, fastsættes af Miljøstyrelsen, og er i 2023 fastsat til 451,36 kr. pr. time.

For udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves 80 % af det registrerede timeforbrug / beløb.

For fremmede tjenesteydelser, dvs. hvor myndigheden får udført opgaver i forbindelse med tilsyn og godkendelse af et privat firma, skal landbruget betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Her kan du se Tilsynsplan 2021-2024 inkl. bilag.

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Favrskov Kommune skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen.

Du kan læse tilsynsindberetningen her

Kontakt

Team Landbrug

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

landbrug@favrskov.dk

Team Virksomheder

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

virksomheder@favrskov.dk