You are here

Byggeri

Søg byggetilladelse eller færdigmeld dit byggeri digitalt - og få gode råd og relevante informationer om byggeri.

Når du skal ansøge om en byggetilladelse, giver portalen "Byg og Miljø" dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.

Du bliver trin for trin guidet igennem den digitale ansøgning, og kan med et enkelt klik sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed.

Herefter kan du løbende følge med i, hvor vi er kommet med at behandle din sag.


Hvis du skal bygge nyt, er der i øvrigt gode råd at hente på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerportal. De hjælper blandt andet med, hvordan du bedst sikrer dine rettigheder gennem et byggeforløb, og hvordan du bliver mere sikker i, om du skal vælge tilbud, overslag, maksimum eller timepris.

Yderligere information om byggeri

 • Antenner og master

  Favrskov Kommune har retningslinjer for opstilling af antenner og master. Du kan se alle retningslinjer her.

 • Enfamiliehuse, tilbygninger og udhuse

  Du skal ansøge om byggetilladelse i god tid, inden byggeriet af enfamiliehuse, tilbygninger og udhuse går i gang.

  Sagsbehandlingen kan tage nogen tid, og du må først gå i gang, når du har fået byggetilladelse. Det gælder også for garager og udhuse over 50 m² og for til- og ombygninger, der udvider boligarealet. For eksempel en udestue eller en tagetage.

  Brug løsningen "Byg og Miljø" til, at indsende og følge ansøgningen.

 • Ombygning af enfamiliehus

  Du skal have byggetilladelse til at udvide og ombygge dit enfamiliehus, hvis det samlede areal bliver større, eller hvis du vil anvende rummene til noget helt andet.

  En lokalplan, deklaration eller retningslinjer for samlede bebyggelser kan begrænse dine valgmuligheder for tagmaterialer og udvendige farver.

  Vær opmærksom på, at nogle ændringer ved tag og vægge kan betyde krav om ekstra isolering. Se bygningsreglementet eller spørg kommunen, inden du går i gang.

  Husk at give besked til BBR-registret, når du er færdig. Du kan indberette ændringer til BBR på OIS.dk.

 • Regler for carporte, udhuse med videre

  Opførelse af en garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende bygning kræver ikke en byggetilladelse eller anmeldelse, hvis det samlede areal af byggeriet (inkl. eksisterende garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende bygning på grunden):

  • er under 35 m2 i forbindelse med enfamiliehuse beliggende i et parcelhusområde*, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse eller

  • er under 20 m2 i forbindelse med tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde*, helt eller delvis

  Når byggeriet er færdigt, skal der stadig indsendes oplysninger til ajourføring af BBR-registret.

  Integrerede garager i fritliggende enfamilieshuse er ikke omfattet af de nye regler, og man skal derfor stadig søge om byggetilladelse, hvis man ønsker at bygge sådan en.

   

  Bygherren har ansvaret

  Det er samtidig indskærpet, at det er bygherrens opgave at opføre byggeriet efter gældende lov (BR10) og eventuelt under hensyn til gældende retningslinjer, servitutter og plangrundlag.

  Arealerne på henholdsvis 20/35 m² er maksimalarealer både for eksisterende småbygninger og for nye bygninger, man ønsker at opføre. Det gælder også for tilbygninger til eksisterende småbygninger.

   

  Er du i tvivl, så kontakt kommunen

  Du er altid velkomne til at henvende dig, hvis du er tvivl om reglerne.

  Det er bedre at være sikker på, at opførelse af byggeriet er i orden, end at være at blive nødt til at fjerne byggeriet igen senere, fordi det ikke overholder lovgivningen.

  I alle tilfælde skal der efter endt byggeri indsendes oplysninger til ajourføring af BBR-registret.

 • Små bygninger højest 50 m²

  Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen.

  Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

  Din bygning skal dog stadig leve op til de samme regler som tidligere, og derfor har vi lavet denne lille guide til, hvordan du kommer godt fra start:

  • Gennemgå regler om bygning op imod skel, højde, længde, spildevand, materialer, hvor stor en andel af din grund, der må være bebygget mm.
  • Snak med dine naboer om dine byggeplaner; hvad du vil bygge og hvor
  • Kontakt din kommunale afdeling for teknik og miljø, og fortæl dem om dine byggeplaner
  • Gå i gang med at bygge
  • Sørg for, at dit nye småbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).
    

  Endvidere skal du være opmærksom på, at:

  • Lokalplan
  • Byplanvedtægt
  • Deklaration
  • Retningslinjer for samlede bebyggelser

  kan fastsætte andre regler for småbygninger end bygningsreglementet. Er dette tilfældet, er det disse regler, du skal rette dig efter.

   

 • Søg om dispensation til dit byggeri

  Hvis dit planlagte byggeri ikke kan overholde en eller flere af de bestemmelser, der gælder for dit hus eller grund, kan du søge om dispensation.

  Vi vurderer fra sag til sag, om du kan få en dispensation.

  I sagsbehandlingen vurderer vi konsekvenserne i forhold til hensyn til naboer, overordnede hensyn, en helhedsvurdering eller byggetekniske konsekvenser.

  Du skal være opmærksom på, at byggesager, der kræver dispensation, har en længere sagsbehandlingstid end øvrige byggesager.

   

  Orientering af naboer

  Der et lovkrav om, at naboerne skal orienteres, inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Naboorienteringen udføres af Byggesagsafdelingen.

  Eventuelle reaktioner fra naboer eller grundejerforening vil indgå i vurderingen af, om du kan få en dispensation. Naboorientering kan udelades hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer.

   

  Sådan sender du en ansøgning om dispensation

  Du skal sende en ansøgning, hvor du nøje begrunder, hvorfor det teknisk ikke er muligt at overholde de gældende regler og bestemmelser.

 • Ændring i anvendelse af bebyggelse

  Du skal have en byggetilladelse for at ændre anvendelsen af en bebyggelse.

  En ændret anvendelse kan f.eks. være:

  • Ændring af bolig til erhverv
  • Ændring af erhverv til bolig
  • Ændring af lagerbygning til kontor
 • Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Når du søger via Byg og Miljø, skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde:

  • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden

  • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum

  • Facade- og snittegninger med højder

  • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand

  • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform

  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele

  • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger

 • Parkeringsfondens vedtægter

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Vores servicemål

Favrskov Byråd har besluttet, hvor lang tid sagsbehandlingen må vare.

Favrskov Kommune har over en længere periode modtaget flere byggeansøgninger end normalt. Det betyder desværre, at der må forventes sagsbehandlingstider på 6-8 uger i gennemsnit. Den forlængede sagsbehandlingstid gælder ikke erhvervssager. Disse behandles efter særskilt tidsplan.

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

 

 


 

Senest opdateret

30.01.2019
anoh