Det er for de fleste en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man deltager i en grundlovsceremoni i den kommune, man bor i.

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Du skal også udveksle et håndtryk med borgmesteren. Herefter vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis.

Grundlovsceremonier i Favrskov

I Favrskov Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året.

Bemærk, at du skal bo i Favrskov Kommune for at kunne tilmelde dig.  

Når du har tilmeldt dig, modtager du et brev i din digitale postkasse med nærmere information blandt andet om, hvor ceremonien holdes.

Du skal huske:

 • At sende tro- og love-erklæringen om eventuelle kriminelle forhold til Udlændige- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have erklæringen senest 10 hverdage før ceremonien. 
 • At medbringe legitimation til grundlovsceremonien med foto, der skal være en af de nedenfor nævnte: 
  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, 
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller 
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Yderligere oplysninger

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Kontakt chefkonsulent Jane Mia Hesselgart i Borgmestersekretariat i Favrskov Kommune på 89 64 61 09.

Praktiske oplysninger om grundlovsceremoni i Favrskov Kommune

Du kan tage op til 3 gæster med til ceremonien. Når du tilmelder dig, skal du oplyse, hvor mange gæster du tager med.

Hvis du har flere end 3 nærmeste pårørende (ægtefælle, børn, forældre) kan du kontakte Borgmestersekretariatet på tlf. 89 64 61 05 med henblik på at høre om muligheden for deres deltagelse i ceremonien.

Nej, du skal bo i Favrskov Kommune for at deltage i vores grundlovsceremoni

Nej, du skal deltage i den kommune, hvor du har bopæl.

Legitimation med foto, der skal være en af de nedenfor nævnte: 

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis der er børn under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien.

Dine børn skal derfor ikke deltage.

Ja, det må du gerne.

Når du har givet håndtryk til borgmesteren, får du udleveret dit statsborgerretsbevis.

Hvis du ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice, skal du bruge statsborgerretsbeviset, du fik udleveret til ceremonien.

Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden du kan få udstedt pas ved Borgerservice. Der kan gå op til 10 hverdage efter ceremonien, før registreringen er sket. 

Bestil nyt pas her på favrskov.dk

Databeskyttelse

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne afholde grundlovsceremoni. Kommunen bruger oplysninger til at kunne identificere dig og videresender oplysninger om din deltagelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem KMD. Her registrerer kommunen bl.a.:

 • Navn 
 • Cpr-nummer
 • Privatadresse
 • Privat telefonnummer
 • E-mailadresse

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, som du selv har givet ved din tilmelding, indhenter/modtager vi oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Oplysninger i forbindelse med din deltagelse i grundlovsceremonien bliver videregivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via Digital Post.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger er § 10 i lov om indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 1656 af 23. december 2022 og bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021 om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra b samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Telefon: 89 64 10 10 
CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren 
Skovvej 20
8382 Hinnerup 
Telefon: 89 64 60 95 
Mail: [email protected] 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk