To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere

Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i. 

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven. Ansøgerne har ved de seneste grundlovsceremonier ikke skullet udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen, da håndtrykket har været suspenderet på grund af COVID-19. Det forventes, at håndtrykket bliver genindført ved ceremonierne i det nye år.

I Favrskov Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året som udgangspunkt i første og tredje kvartal.

Den næste grundlovsceremoni foregår i februar/marts 2023. Nærmere dato vil blive udmeldt senere på året.

Tilmelding vil foregå via link på denne side, når vi nærmer os ceremonien.

Når du har tilmeldt dig, modtager du et brev i din e-boks med nærmere informationer bl.a. om, hvor ceremonien holdes.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

  1. Legitimation med foto

  2. Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring' 

Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte: 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Yderligere oplysninger

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Kontakt chefkonsulent Jane Mia Hesselgart i Borgmestersekretariat i Favrskov Kommune på 89 64 61 09.

Databeskyttelse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

Du kan også læse mere på favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne afholde grundlovsceremoni. Kommunen bruger oplysninger til at kunne identificere dig og videresender oplysninger om din deltagelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem KMD. Her registrerer kommunen bl.a.:

  • Navn 
  • Cpr-nummer
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • E-mailadresse

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, som du selv har givet ved din tilmelding, indhenter/modtager vi oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Oplysninger i forbindelse med din deltagelse i grundlovsceremonien bliver videregivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning. 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger er § 10 i lov om indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018 og bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra b samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: Favrskov@favrskov.dk 
Telefon: 89 64 10 10 
CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren 
Skovvej 20
8382 Hinnerup 
Telefon: 89 64 60 95 
Mail: dbr@favrskov.dk 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk