Clausholm Gods har i samarbejde med Favrskov Kommune etableret et område til urneskovbegravelse i Mygind Skov

Skovbegravelsespladsen er ikke indviet jord.

Kontakt Clausholm Skovbegravelsesplads for yderligere information:

Clausholm Skovbegravelsesplads

Mygindvej 15, 8370 Hadsten
Tlf. 42 90 90 62
[email protected]

Se den aktuelle takst for skovbegravelse her

Åbningstiderne for skovbegravelsespladsen er fra kl. 6 til solnedgang.

Vedtægter for urnebegravelsesplads i Mygind Skov

Denne vedtægt gælder for Favrskov Kommunes urnebegravelsesplads.

Begravelsespladsen er beliggende i Mygind Skov, adresse: Mygindvej 19, 8370 Hadsten.

Arealet er en del af matr.nr.: 1ax, Clausholm Hgd, Voldum .

Arealets placering fremgår af kortbilag 1, fra Geodatastyrelsen.

Skoven ejes af Clausholm Gods ved Christian Alexander Berner.

Favrskov Kommunes Byråd er bestyrelse for begravelsespladsen. Byrådet har ansvaret for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Kommunen kan indgå aftale om daglig drift og vedligeholdelse med tredjemand.

Kommunen kan indgå administrationsaftale med tredjemand.

Driften af begravelsespladsen er under tilsyn af Favrskov Kommune.

Borgere i Favrskov kommune har ret til at blive begravet på skovbegravelsespladsen.

Borgere fra andre kommuner har adgang til at blive begravet på skovbegravelsespladsen. Bestyrelsen kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af kommunens borgere.

Senest når 80 % af kapaciteten er opbrugt, eller der er sat urner ned ved 80 % af træerne, skal kommunen og bortforpagter indgå i dialog vedrørende evt. udvidelse af arealet.

Der er offentlig adgang til området for skovbegravelsespladsen. Der skal tilstræbes sømmelig adfærd ved færdsel på begravelsespladsen.

Åbningstiderne for begravelsespladsen fremgår af kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen foranlediger, at der føres begravelsesprotokol indeholdende oplysninger for hvert begravelsessted om gravstedets betegnelse, nummer for hver enkelt urnenedsættelse i gravstedet, navn, cpr. nr. og dødsdag for de i hver enkelt begravelsesplads begravede, tidspunkt for hver enkelt urnenedsættelse, oplysning om til hvem gravstedsbrev er udstedt samt tidspunktet for brugsperiodens udløb. I forbindelse med protokollen føres et alfabetisk register over de på begravelsespladsen begravede.

Bestyrelsen foranlediger, at der føres kort over begravelsespladsen, hvor hver enkelt  begravelsesplads afmærkes med nummer og koordinater. Kort og protokol føres i et elektronisk system, der godkendes af bestyrelsen, der fastlægger nærmere bestemmelser vedrørende drift, sikkerhed og tilsyn hermed.

Mindst en gang årligt kontrollerer bestyrelsen, at de faktiske forhold på skovbegravelsespladsen er i overensstemmelse med kort og protokol.

Urnegravsteder udlægges som gravsteder på 1,0 m2. Bestyrelsen kan godkende udlæg af større gravsteder.

Fredningstiden for et gravsted er 10 år.

Et urnegravsted kan reserveres til fremtidig brug for en periode på 10 år. Gravstedet kan fornys for 10 år ad gangen. Fornyelsen er betinget af skovbegravelsespladsens fortsatte eksistens i minimum 10 år frem.

Der kan nedsættes mere end en urne i hvert gravsted. Ved erhvervelse af gravsted anføres det i gravstedsbrevet, hvor mange urner der kan nedsættes i gravstedet. Ved nedsættelse af urne i bestående gravsted, må brugsperioden om nødvendigt forlænges.

Der må ikke være anden beplantning på gravstedet end den for skoven naturligt forekommende. Det er ikke tilladt at lægge blomster og lignende ved gravstedet.

Der må ikke opsættes, fremstå eller på anden vis være religiøse symboler ved gravstedet.

Det er tilladt at markere gravstedet med minimal skiltning med naturmæssigt materiale i naturmæssig fremtoning (en flad stenplade i AS størrelse). Markeringen skal være neutral og må indeholde navn eller initialer på afdøde og en kort tekst. En markering må ikke indebære, at gravstedet får karakter af et gravsted på en kirkegård.

Bestyrelsen kan tillade flytning af nedgravede askeurner med henblik på nedsættelse i et andet gravsted på begravelsespladsen, på en af folkekirkens kirkegårde eller andre af kirkeministeren godkendte begravelsespladser.

Bestyrelsen fastlægger takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder. Taksterne evalueres som udgangspunkt årligt på tidspunktet for kommunens generelle takstfastsættelse og godkendes af Byrådet.

Betaling i henhold til kommunens takstregulativ skal ske i forbindelse med erhvervelse af urnegravstedet.

Anmeldelse af urnenedsættelsen sker pr. mail eller telefon til den daglige driftsansvarlige senest 5 hverdage før.
Kontaktoplysninger fremgår af kommunens hjemmeside.

Alle praktiske forberedelser til urnenedsættelse, herunder forberedelse af en udgravning ved det valgte gravsted, forestås af den daglige driftsansvarlige.

Urner nedsættes, så der minimum er 50 cm jord over urnens låg.

Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.

Der kan kun tillades nedsættelse af aske uden urne, efter en konkret afgørelse fra bestyrelsen.

Urnenedsættelser kan overværes, og det er tilladt at afholde ceremonier i forbindelse hermed. Der skal udvises hensyn til skovens øvrige besøgende.

Favrskov Kommune har ansvaret for oprydning på begravelsespladsen og for opretning af skader som følge af naturbegivenheder, hærværk m.v.

Klager vedrørende begravelsespladsen afgøres af bestyrelsen

Ovenstående vedtægt tinglyses på del af matr.nr. 1 ax, Clausholm Hgd, Voldum, jf. kortbilag.
Påtaleberettigede er Favrskov Kommune.

Ændringer i Vedtægt for Favrskov Kommunes begravelsesplads i Mygind Skov herunder ændringer i arealet og nedlæggelse skal vedtages af Byrådet i Favrskov Kommune og godkendes af Kirkeministeriet.

Nedlæggelse af begravelsespladsen kan tidligst ske 10 år regnet fra senest foretagne urnenedsættelse, og nedlæggelse kan kun ske med Kirkeministeriets godkendelse.