Du skal lede dit spildevand væk på en forsvarlig måde.

I selvbetjeningsportalen Byg og Miljø findes forskellige ansøgninger på spildevands- og kloakerings området. Blandt andet:

 • Opsamling af spildevand
 • Udledning spildevand 
 • Nedsivning af spildevand
 • Tilslutning af spildevand til kloak
 • Færdigmelding af kloakarbejde
 • Afledning af regnvand

I Favrskov Kommune er det Favrskov Forsyning A/S, der varetager driftsmæssige opgaver med spildevand og kloakering. Derimod er det kommunen der varetager myndighedsopgaven vedr. spildevand.

Du kan læse mere om de driftsmæssige opgaver for spildevand og kloakering på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø
Spildvandsanlæg ved Ulstrup

Favrskov Kommunes Spildevandsplan

Spildevandsplanen omfatter de forventede kommende spildevandsprojekter i perioden 2013 til og med 2020 med hovedfokus på at sikre et godt vandmiljø, klimatilpasning og højt serviceniveau og forsyningssikkerhed.

Se Favrskov Kommunes Spildevandsplan
Billedet viser for meget regnvand i haven

Nedsivning af regnvand

Regnvand kan i nogle tilfælde nedsives i en faskine, et regnbed, på græsplænen eller anden form for nedsivningsanlæg på ejendommen.

Læs mere om nedsivning af regnvand
Revens Møllebæk, dronefoto

Spildevand i åbent land

Spildevand i det åbne land omfatter ejendomme, der ikke har mulighed for at blive tilsluttet kloak.

Læs mere om spildevand i det åbne land

Mere om spildevand

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Afledning til offentlig kloak:

Ejendomme, som afleder spildevand til offentlig kloak, betaler vandafledningsbidrag til det forsyningsselskab, der renser spildevandet.

Vandafledningsbidraget udgøres dels af et fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen, og dels en takst pr. kubikmeter vand.

Beløbet skal dække omkostningerne til bl.a. rensning af spildevandet og til vedligehold af kloakker og renseanlæg.

Vandafledningsbidragets størrelse fastsættes årligt af Favrskov Forsynings bestyrelse, og taksterne kan ses på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Afledning via private spildevandsanlæg:

Ejendomme i det åbne land, som har eget spildevandsanlæg, har som minimum en bundfældningstank (septiktank, trixtank, 3-kammertank).

Favrskov Kommune har en obligatorisk tømningsordning, der sikrer, at tankene tømmes én gang årligt. Ordningen varetages af Favrskov Forsyning, som opkræver en takst for tømningen.

Udover betaling for tømning af bundfældningstank opkræves ejerne en spildevandsafgift, der er en statslig punktafgift. Det er således staten, der fastsætter afgiftens størrelse, men Favrskov Kommune opkræver afgiften på statens vegne. Afgiften varierer efter hvor godt spildevandet renses på ejendommen, og afgiften er blevet forhøjet pr. 1. oktober 2014.

Du kan se en oversigt over afgifterne her på Skatteministeriets hjemmeside

Favrskov Forsyning har en spildevandsvagt - 89 64 50 20, du kan benytte ved akutte driftsforstyrrelser.

Det er eksempelvis, når du ser vand, der står ovenud af et dæksel i vejen, eller hvis du får vand i kælderen.

Husk altid, at du skal frilægge din skelbrønd, så det er muligt at se, om problemet er dit eget eller Favrskov Forsynings.

Hvis skelbrønden er tom, skal du sørge for at rense dine afløb. Hvis den er fuld, skal du kontakte Spildevandsvagten.

Du kan måske få hjælp, når Favrskov Kommune meddeler påbud om at ændre ejendommens kloakforhold.

Hjælpen kan fås af husejere, der er blevet pålagt at rense spildevandet bedre eller at tilslutte spildevandet til en offentlig kloakledning. Hjælpen kan ikke fås ved separatkloakering.

For være berettiget til hjælp skal din samlede husstandsindkomst være under 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn, forhøjes beløbet med 39.300 kr. Beløbene er angivet i 2015-niveau og vil årligt blive indeksreguleret.

Hvad består hjælpen af?

Hvis du er husejer og er berettiget til hjælp, kan du få følgende hjælp:

 • En længere frist til at ændre forholdene (mindst 3 år).
 • Tilbud fra Favrskov Spildevand A/S om at foretage tilslutningen eller etablere anlægget.

 • Tilbud om en afdragsordning for betaling af udgifterne.

Sådan søger du om hjælp

Du skal selv søge om hjælpen og dokumentere husstandens økonomiske forhold. Derefter vurderer kommunen, om hjælpen er berettiget, samtidigt med at du som husejer pålægges at ændre kloakforholdene.

Hvis du ønsker at søge om hjælpen, skal du udfylde og returnere Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning.

Du skal vedlægge en kopi af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i husstanden.

Du kan finde vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet her.

Tidsfrister

Hvis du søger og er berettiget til hjælpen, skal du desuden være opmærksom på selv at overholde en række tidsfrister. Ellers bortfalder muligheden for hjælp. Du skal således være opmærksom på frister for:

 • Hvornår du kan søge om hjælpen

 • Hvornår du senest kan anmode Favrskov Spildevand A/S om tilbud om etablering af anlæg og afdragsordning

 • Hvornår du senest kan acceptere tilbud og indgå kontrakt.

Har du brug for yderligere oplysninger om hjælp til økonomisk trængte boligejere, der skal ændre kloakforholdene, er du velkommen til at kontakte Teknik og Kultur.

Anden hjælp

Du skal desuden være opmærksom på, at pensionister kan få lån til betaling af ejendomskatter og tilslutningsafgifter til fx fjernvarme og kloakering. Du kan læse mere om lånet her: Lån til betaling af ejendomsskat.

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Når kloakarbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde den på virksomhedsportalen virkd.dk

Se mere på Virk.dk

Tømningsordning i Favrskov Kommune

Her kan du læse regulativet for tømning af bundfældningstanke

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank).

Regulativet fastlægger regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene renser optimalt, og så du håndterer slammet på en miljømæssig korrekt måde.

Læs hele regulativet her: Tømningsregulativ Favrskov Kommune

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

favrskov@favrskov.dk