For grundejere kan det visse steder være en god idé selv at håndtere det regnvand, der falder på ejendommens tage og belægninger.

Hvis du ønsker at nedsive regnvand på din grund, skal du søge Favrskov Kommune om tilladelse.

Læs nedenstående vejledning, inden du søger - vær opmærksom på, at du blandt andet skal vedlægge bilag som målfast plantegning, afløbsforhold på grunden, dokumentation for jordbundsforhold og grundvandsstand. 

Hvad skal undersøges, for at du kan få tilladelse til nedsivning af regnvand?

Inden du kan få tilladelse til nedsivning af regnvand, skal det vurderes, om der er grundlag for at give en tilladelse. Derfor skal du undersøge, om jordbunden er egnet til nedsivning, og hvor højt grundvandet står. Hvis der er meget leret, eller hvis grundvandet står højt, kan det forhindre nedsivning. Grundvandets sårbarhed eller eventuel jordforurening kan også få betydning for, om du kan få tilladelse. Favrskov Kommune undersøger grundvandets sårbarhed og jordforurening, når du har indsendt din ansøgning.

Er jordbunden egnet til nedsivning?

Om jordbunden er egnet til nedsivning kan undersøges ved brug af simpel synketest, hvor du undersøger hvor meget vandet synker over f.eks. 10 minutter. Vejledning hertil kan findes på laridanmark.dk, bilag 1 til rørcenteranvisning 016 her

Grundvandsstanden kan findes ved pejling, eventuelt ud fra denne metode:

  1. Find et drænrør eller et almindeligt PVC tagnedløbsrør på omkring 2-3 meter og skær/bor et hul eller rille for hver 25 cm.
  2. Bor/grav et hul til røret i din have. Hullet skal minimum være 1 meter dybere end den nederste del af det LAR-anlæg, du ønsker. (hvis du ønsker en faskine, skal du grave en meter dybere end bunden på faskinen - dermed kan hullet nemt blive 2 meter dybt).
  3. Placer rører i hullet og lad det stå i minimum 3 dage.
  4. Grundvandet vil løbe ind i røret via hullerne/rillerne og stå op i røret. Efter tre dage kan du se, hvor højt grundvandet står.

Hvilket anlæg ønsker du at etablere?

LariDanmark.dk kan du få idéer til, hvordan dit nedsivningsanlæg skal udformes. Skal det være et regnbed, der bidrager til havens natur, nedsivning gennem græsplænen eller blot en faskine under jordoverfladen?

I visse områder med sårbart grundvand er det hensigtsmæssigt at etablere anlægget som et regnbed eller med nedsivning gennem græsplænen. Herved kan rensning af regnvandet ske via beplantet jordlag, hvilket kan være grundlag for at få en tilladelse disse steder. Et overfladisk anlæg i form af et regnbed eller en lavning i en græsplænen være også være en mulighed, hvis grundvandet står højt.

Som udgangspunkt skal bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst én meter over grundvandsspejlet for at sikre den nødvendige funktion af nedsivningsanlægget.

Få ideer til nedsivningsanlæg

Hvor stort skal dit anlæg være?

Du skal bruge disse oplysninger til beregning af størrelsen af dit anlæg:

  • Hvor stort et areal skal afvandes til det enkelte LAR-anlæg - det vil sige til hver faskine eller hvert regnbed?
  • Gentagelsesperioden skal i beregningsskemaet sættes til hvert 5. år (hverdagsregn) 
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min eller anden bestemmelse af nedsivningsevnen).
  • Hvilken type nedsivningsanlæg ønsker du at etablere?

Find størrelsen på dit anlæg ved hjælp af kloakmesterudgaven af LAR-regnearket fra Spildevandskomiteen

Du kan også benytte LAR-beregneren her

Yderligere information om dimensionering af LAR-anlæg kan ses her

Send din ansøgning

Søg tilladelse til nedsivning af regnvand på din ejendom via selvbetjeningsløsningen eller via bygogmiljoe.dk

Søg tilladelse til nedsivning af regnvand på din ejendom her

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]