You are here

Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, i hjemmet, på din grund eller i fødevarevirksomheden, har du pligt til at melde det

Du skal anmelde rotter via den digitale løsning "RotteWeb" - se den røde knap længere nede på siden.

Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i "RotteWeb", også dit telefonnummer. 

Når du udfylder anmeldelsen, får rottebekæmperen direkte besked.

Du har mulighed for at vedhæfte billeder af rotten, hvor du har set rotten, huller eller ekskrementer efter rotten.

Du skal altid overlade bekæmpelsen af rotter til en autoriseret rottebekæmper. Du må som grundejer derfor ikke få udleveret eventuel ekstra gift til bekæmpelsen. Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne.

Rottebekæmperen kontakter dig hurtigst muligt. Senest inden for fire arbejdsdage efter anmeldelsen. Det sker telefonisk i god tid inden besøget, typisk tre timer før besøget eller direkte på adressen. Dernæst sættes bekæmpelsen i gang. Læs mere om rottebekæmperens kontakt til dig nederst på siden under "Køredage for rottebekæmpelse".

Ved rottebekæmperens besøg, skal der være en myndig - enten ejer, lejer eller dennes repræsentant hjemme på adressen, da rottebekæmperen ellers ikke må udlægge eventuel gift for bekæmpelse af rotten.

Rotter indenfor

Hvis du har rotter i opholdsrum, er anmeldelsen en hastesag og vil i videst muligt omfang blive bekæmpet samme dag, hvis anmeldelse er foretaget inden kl. 12.00 på hverdage. Er anmeldelsen sket efter kl. 12.00, sker bekæmpelsen dagen efter anmeldelsen, dog gælder det ikke weekend- og helligdage.

Derudover besøger bekæmpelsesfirmaet ejendomme i landzone (nogle parcelhuskvarterer er dog undtaget), hvor der har været eller er rotter, indtil ejendommen kan erklæres "rotte fri" af kommunen.

Hvis du er tvivl, om det ér rotter, kan du finde billeder og oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside, eller kontakte Borgerservicecentret i Hinnerup for råd og vejledning.

Mere om rotter

 • Din pligt som grundejer

  Som ejer af en grund, er det din pligt at sikre og renholde din ejendom, så rotteforekomst begrænses mest muligt.

  Det er vigtig, at du begrænser affald og skrammel.

  Det gælder både for private og virksomheder.

  Læse mere om, hvordan du undgår rotter i boksen "Tegn på rotter og hvordan du undgår dem".

 • Kommunen har ansvaret

  Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotterne.

   

  Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler og være i besiddelse af rottegift.

   

  Derfor må kommunen heller ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter.

   

  Du kan læse mere på naturstyrelsens hjemmeside.
   

 • Anmeldelse af rotter uden for kommunens åbningstid

  Hvis du skal anmelde rotter uden for kommunens åbningstid; kan du som grundejer eller lejer ved forekomst af rotter indendørs i beboelser og i fødevarevirksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.

   

  Ved indgåelse af en aftale skal der udfyldes et aftaleskema, som skal være underskrevet af både den autoriserede person og grundejer/lejer.

   

  Den autoriserede skal straks efter bekæmpelsen fremsende en kopi af aftaleskemaet til kommunens Borgerservicecenter på e-mail: borgerservice@favrskov.dk eller ved at indsende skemaet til kommunens Borgerservicecenter. Du skal have aftaleskemaet fra det skadedyrsbekæmpelsesfirma, som du kontakter.

   

  Grundejer/lejer kan derefter vælge at kommunen skal stå for en eventuel videre rottebekæmpelse på adressen.

   

  De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid er for borgerens egen regning. Det betyder, at hvis du selv kontakter rottebekæmpelsesfirmaet direkte udenfor kommunens åbningstid, inklusiv weekender, helligdage og kommunens lukkedage, skal du selv betale udgiften til bekæmpelsen.

   

  Favrskov Kommune har en aftale om rottebekæmpelse med firmaet Anticimex A/S, der ved akutopgaver i weekender og helligdage kan kontaktes døgnet rundt på telefonnummer 70 88 21 39 eller via elektronisk post til e-mail: info@anticimex.dk

 • Forskel på rotter og mus

  Der er forskellige tegn du kan bruge for, at bestemme om du har rotter eller mus;

  Lugt :Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald


  Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer i bunker. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm. tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende. 


  Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. 
  Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner. 

  Lyde: Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

  Læs mere forskellen på mus og rotter på Naturstyrelsens hjemmeside

 • Hvad koster rottebekæmpelse?

  Udgiften til rottebekæmpelse samt opkrævningen deraf, sker på din ejendomsskattebillet. Udgiften til rottebekæmpelse beregnes med 0,0863 promille (2017) af den aktuelle ejendomsværdi. Alle grundejere skal betale for rottebekæmpelse, også selvom du som grundejer har en privat ordning.

  Dog vil alle fejl og mangler, der eventuelt bliver fundet under tilsyn for rotter - stå for ejerens egen regning i forbindelse med udbedring, hvis ejerens ikke har en forsikring, der dækker.

  De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid er for borgerens egen regning.

  Det betyder at, hvis du selv kontakter rottebekæmpelsesfirmaet direkte udenfor kommunens åbningstid og dermed i weekender, helligdage og kommunens lukkedage, skal du selv betale udgiften til bekæmpelsen.

  Favrskov Kommune har en aftale om rottebekæmpelse med firmaet Anticimex A/S, der i weekender og helligdage døgnet rundt kan kontaktes på telefonnummer 70 88 21 39 eller via e-mail: info@anticimex.dk.

 • Tegn på rotter og hvordan du undgår dem

  I Danmark er den brune rotte den mest udbredte. Den brune rotte kan gnave i både kalksten, mursten, aluminium, zink, bly og plast. Den kan også skubbe afløbsriste op, der vejer mere end ét kilo.

  Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

  Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

  Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel runde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

  Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan naturligvis også være en mus, lækat, mår eller andre dyr som du har besøg af

  Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

  Man kan selv forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så der ikke er mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at der ikke er adgang til madrester, korn og opbevaret frugt.
  Husk, at du ikke skal røre ved en død rotte uden du har iført dig handsker, da sygdomssmitte blandt andet kan overføres via rotteurin eller fra vand, som rotter har tisset i.

  For at sikre bedst mulig renholdelse på din ejendom kan du:

  • Holde orden, idet bunker af gammelt skrammel er et perfekt sted for rotter

  • Holde døre til udhus og garage lukket

  • Sørge for, at der ikke er huller i ydermure

  • Sørge for, at døre slutter tæt

  • Tjekke, at dine kloakker er fri for rotter

  • Tremmeafstanden på udluftningskanalernes riste må maksimalt være 5 mm

  • Tænke dig om, når du bruger den åbne kompostbunke. Madrester samlet i en kasse er et paradis for rotter. Hvis du har madrester i kompostbeholderen så husk at lægge låget på beholderen

  • Ikke lægge fuglefoder på jorden

  • Hænge foderhuset højt op - en rotte kan springe 0,75 meter!

  • Kun lægge foder, som kan blive spist op, inden det bliver mørkt

  Klimaudsving med varme og/eller fugtige efterår/vintre betyder, at rotterne kan nå at få et eller to kuld mere på et år. En hunrotte får i gennemsnit 3-5 kuld om året, hvert med 4-12 unger.

  Dårlige kloakker og stikledninger er den værste kilde til flere rotter på grunde og i huse. Rotterne gnaver sig ud af kloakken, hvis der blot er det mindste hul.

  En række kommuner har etableret hjemmesiden www.rotteangreb.dk, hvor du finder en række videofilm om, hvordan du finder tegn på rotter samt  forebygger, bekæmper og undgår rotteangreb ved boligen, ved fuglefodring og hønsehold og hvordan du finder tegn på kloakbrud.

 • Handleplan for rottebekæmpelse

  Kommunalbestyrelsen i Favrskov Kommune har pligt til at offentliggøre en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen.

   

  Her kan du se Handleplan for rottebekæmpelse 2016-2018
  som revideres hvert tredje år.

  Handlingsplanen indeholder blandet andet:

   

  • Overordnede mål for rottebekæmpelsen
  • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
  • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
  • Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

   

  Desuden omfatter handlingsplanen en beskrivelse af de særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende områder:

   

  • Ejendomme i landzone
  • Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
  • Fødevarevirksomheder
  • Kloakker og stikledninger
  • Havnearealer
  • Genbrugspladser
  • Lossepladser og deponier
  • Vildtfodringspladser
 • Link samling

Køredage for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har tre rottebekæmpere, der foretager rottebekæmpelsen på hverdage. I Favrskov Kommune foretages rottebekæmpelse i alle distrikter på alle hverdage, og senest efter fire hverdage, hvis rotten er observeret udendørs.

Ved rotteforekomst indendørs i beboelsesrum, vil du få besøg samme dag, hvis anmeldelsen er sket inden kl. 12.00. Ved anmeldelse efter kl. 12.00, vil besøg ske dagen efter anmeldelsen. Ved anmeldelse i weekend samt søn- og helligdag sker besøg dog først den følgende hverdag.

Rottebekæmperen kontakter dig telefonisk i god tid inden besøget (typisk tre timer før besøget). Du skal være opmærksom på, at rottebekæmperen kontakter dig fra et skjult telefonnummer. Kontakt vedrørende rottebekæmpelse skal ske via Favrskov Kommune og ikke gennem skadedyrsbekæmpelsesfirmaet.

Rammerne i lovgivningen kræver tilstedeværelse af ejer, lejer eller dennes repræsentant, når der eventuelt skal udlægges gift i forbindelse med bekæmpelsen.

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 70 20 00 00

Tlf. 89 64 63 20

Senest opdateret

27.05.2018
akl