Favrskov Kommune indstiller hvert fjerde år lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten.

Det sker ved, at kommunens grundlisteudvalg udarbejder en grundliste, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udtrækker lægdommere for de kommende fire år. Det er cirka halvdelen af personerne på grundlisten, der udtrækkes.

Næste gang Grundlisteudvalget skal indstille lægdommere er starten af 2023. 

Der er nu åbent for ansøgning om optagelse på grundlisten i Favrskov Kommune. Du kan søge via ansøgningsskemaet nederst på siden.

Der er ansøgningsfrist 15. januar 2023. Hvis der viser sig at være ekstraordinær stor interesse, kan der blive lukket for ansøgninger før ansøgningsfristens udløb.

Omkring 1. april 2023 vil du få besked om, hvorvidt du er optaget på grundlisten.

Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver optaget på listen. Selv om du opfylder kravene, er det derfor ikke sikkert, du bliver optaget.

Krav for at blive optaget på grundlisten

Du skal opfylde disse krav for at kunne optages på kommunens grundliste:

  • Du skal bo i Favrskov Kommune.
  • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
  • Du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).
  • ”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.
  • Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

Læs mere om at være lægdommer på Danmarks Domstoles hjemmeside

Vilkår for lægdommere

Hvis du bliver udtrukket som lægdommer, kan du forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2027.

Som lægdommer har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. 

Lægdommere modtager 1.100 kr. pr. dag for at udføre hvervet. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.