Per 31. januar 2023 er tilmelding til Grundlisten lukket for perioden 2024-2027

Næste gang det bliver muligt at ansøge om at komme på grundlisten bliver i 4. kvartal i 2026.

Grundliste - liste over lægdommere, domsmænd og nævninge

Favrskov Kommune indstiller hvert fjerde år lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten.

Det sker ved, at kommunens grundlisteudvalg udarbejder en grundliste, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udtrækker lægdommere for de kommende fire år. Det er cirka halvdelen af personerne på grundlisten, der udtrækkes.

Krav for at blive optaget på grundlisten

Du skal opfylde disse krav for at kunne optages på kommunens grundliste:

  • Du skal bo i Favrskov Kommune.
  • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af funktionsperioden 31. december 2031 (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).
  • Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).
  • ”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.
  • Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

Læs mere om at være lægdommer på Danmarks Domstoles hjemmeside

Se en video om at være lægdommer