Vores vision er en vigtig ledetråd i arbejdet med at gøre Favrskov Kommune til et godt sted at arbejde, bo og leve.

I visionen står der, at kommunen skal være:

  • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
  • En åben kommune i dialog med omverdenen
  • En bosætningskommune med en god kommunal service
  • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
  • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se mere om de forskellige temaer på siden her.

Billedet viser børn i en skov

Favrskov Kommune vil være en samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke

For borgerne betyder det, at Favrskov Kommune vil skabe rum for forskellighed og alsidighed, som bygger på lokal- områdernes individuelle styrker.

Samtidig arbejdes der for  at udvikle nye oplevelser og tilbud, som retter sig mod hele kommunen.

Det er vigtigt, fordi borgernes interesse for at tage del i lokalområdernes fortsatte udvikling fastholdes ved at skabe rum for, at ideer gror op nedefra. Det kan ske ved at samle indsatserne for at løfte fælles tilbud og oplevelser på tværs af kommunen på udvalgte områder.

Favrskov Kommune vil være en åben kommune i dialog med omverdenen

For borgerne betyder det, at Favrskov Kommune vil indgå i et aktivt samspil med det omkringliggende samfund. Det kan ske gennem nye samarbejdsrelationer med borgere  eller virksomheder og ved at udvikle den digitale infrastruktur. Samarbejde på tværs af kommunegrænserne kan være med til at øge variationen i tilbuddene til borgere i alle aldersgrupper.

Det er vigtigt, fordi ny viden, impulser udefra og samspil med omgivelserne er med til at sikre udvikling i kvaliteten af den kommunale service. Samtidig vil fokusering på nye samarbejdsrelationer og digitalisering sikre borgerne nemmere adgang til oplevelser både indenfor og udenfor kommunens grænser.

Billedet viser en skoleelev fra 0. klassetrin
Billedet viser en familie i et nybyggerkvarter i hadsten

Favrskov Kommune vil være en bosætningskommune med en god kommunal service

For borgerne betyder det, at Favrskov Kommune vil udvikle kvaliteten af de kommunale  servicetilbud  samt  medvirke til at skabe et sundt og aktivt kultur- og fritidsliv gennem samarbejde og aktiv involvering af frivillige.

Den unikke natur og de mange foreninger skal aktivt bidrage til at tiltrække nye borgere.

Det er vigtigt fordi den kommunale service samt et aktivt kultur- og fritidsliv har stor betydning for borgernes tilfredshed med at bo og leve i kommunen. Samtidig bidrager aktive borgere med værdifulde resurser i bestræbelserne på at skabe vækst og udvikling i kommunen som helhed.

Favrskov kommune vil være en erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser

For borgerne betyder det, at Favrskov Kommune vil med- virke til at skabe gode rammer for et varieret og voksende udbud af arbejdspladser, et kvalificeret udbud af arbejdskraft og et alsidigt handelsliv. I den sammenhæng er en velfungerende infrastruktur vigtig, så det er let at komme rundt     i samt til og fra kommunen. Der arbejdes for at fastholde positionen som en af landets bedste erhvervskommuner.

Det er vigtigt, fordi Favrskov Kommune har en central geografisk placering i Danmarks næststørste vækstområde. Det giver særlige gunstige muligheder for udvikling af virksomheder med fokus på transport, teknologi, innovation, landbrug og rådgivning.

Dronefoto over Søften erhverv
Billedet viser vindmøller på en mark

Favrskov Kommune vil være en grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

For borgerne betyder det, at Favrskov Kommune vil fremme bæredygtige og energirigtige løsninger via prioritering af energivenligt byggeri og alternative energikilder. Der vi være fokus på at videreudvikle rammerne for fremtidig land- brugsproduktion. Samtidig skal borgerne sikres nem adgang til natur, grønne oplevelser og rekreative områder.

Det er vigtigt, fordi natur og landområder er et stort aktiv for Favrskov Kommune i bestræbelserne på at være et attraktivt bosætningsområde og en miljørigtig erhvervs-udviklingskommune. Det er også vigtigt, fordi fokus på klima, energi og bæredygtighed er det bedste grundlag for at kunne tilbyde nuværende og fremtidige borgere et sundt, sikkert og attraktivt nærmiljø.

Mere om Favrskov Kommune

I det daglige styres kommunens mange serviceområder af retningslinjer og af politikker, som Favrskov Byråd vedtager for en række opgaveområder.

styrelsesvedtægten for Favrskov Kommune kan du læse mere om udvalgsstrukturen i Favrskov, og i forretningsordenen for byrådet kan du læse mere om procedurerne for byrådets arbejde.