Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 29. marts 2022 og 26. april 2022

Se også Styrelsesvedtægten som pdf her

Kapitel I

Byrådet

§ 1.

Favrskov Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om
kommunernes styrelse.

§ 2.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jf. § 2 i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3.

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jf. § 8 og § 30 i lov om kommunernes styrelse.

§ 4.

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede
administration, der fremgår af kapitel IV i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse.
Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5.

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller ingen indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6.

Følgende udvalg nedsættes:

1.    Økonomiudvalget
2.    Plan- og Landdistriktsudvalget
3.    Teknik- og Miljøudvalget
4.    Social- og Sundhedsudvalget
5.    Børne- og Skoleudvalget
6.    Kultur- og Fritidsudvalget
7.    Arbejdsmarkedsudvalget

§ 7.

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan, hvis de har stemt imod en beslutning, forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8.

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der
inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af
Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. § 18 og § 31a i lov om kommunernes styrelse.

§ 9.

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke
overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 10.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af § 18 og § 21 og kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens forvaltningsområder. Udvalget fastsætter rammer og regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens overordnede fysiske planlægning (planstrategi og kommuneplan) samt den fælles økonomiske planlægning. Udvalget har til opgave at sikre en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver og økonomistyring med inddragelse af relevante stående udvalg. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: 

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom (arealer og bygninger) samt leje og forpagtning af arealer
 • Optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser herunder støttet boligbyggeri
 • Leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, jf. § 41 i lov om kommunernes styrelse
 • Bygherrerollen i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • Overordnede it- og digitaliseringstiltag
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktion
 • Erhvervs- og turismemæssige aktiviteter
 • Kommunens administrative borgerservicefunktion

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jf. § 42 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 8. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større bygge- og anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet samt styring af kommunens samlede ejendomsportefølje. 

§ 11.

Økonomiudvalget fastsætter regler om: 

•    Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
•    I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. 

§ 12.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • At forvaltningen af kommunens regnskabsføring og betalingshåndtering er forsvarlig
 • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning, bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, og at data håndteres og opbevares efter gældende lovgivning
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, der omfattes af bestemmelserne om kommunernes lønningsnævn, jf. § 67 i lov om kommunernes styrelse.

§ 13.

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om forhold vedrørende Favrskov Forsyning A/S - i fornødent omfang efter involvering af relevante stående udvalg – herunder takster for forsyningsvirksomhederne.

§ 14.

Økonomiudvalget varetager Favrskov Kommunes overordnede interesser i det fælles beredskab med Randers, Syddjurs, Norddjurs kommuner i henhold til Beredskabslovens § 10, stk. 2. 

Stk. 2. Beredskabsplaner inden for de enkelte sektorområder henhører under de relevante udvalg. 

Kapitel V

De stående udvalg

§ 15. Plan- og Landdistriktsudvalget består af syv medlemmer.  

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver omkring arealudvikling og -anvendelse, fysisk planlægning, byggemuligheder m.v. – herunder opgaverne vedrørende:

 • Planstrategi (forberedende arbejder)
 • Kommuneplan (forberedende arbejder)
 • Lokalplaner 
 • Masterplaner
 • Midtbyplaner
 • Byomdannelses- og byfornyelsesplaner
 • Centerbyplaner
 • Landsbyplaner
 • VVM-redegørelser (større infrastrukturprojekter)
 • Landskabsudvikling 
 • Fredninger
 • Støttet boligbyggeri
 • Landzonetilladelser
 • Byggesagsbehandling
 • Dispensationer fra lokalplaner
 • Mindre kommuneplantillæg og lokalplaner, hvis der ingen indsigelser er, jf. planloven
 • Vedtagelse af §14-forbud ifølge planloven
 • Kondemnering
 • Nedrivningsopgaver
 • Samarbejde med offentlige og private aktører/udviklere inden for udvalgets område.    
 • Varetagelse af opgaver i relation til kommunens landdistrikter – herunder koordination af aktiviteter i og mellem kommunens landsbyer. 
 • LAG-aktiviteter

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Fysisk planlægning, herunder politikker, forslag til planstrategi og kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, støttet boligbyggeri, særlige tilladelser og forbud m.v. inden for udvalgets område 

Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for styring af den samlede ejendomsportefølje, gennemførelse af byggeriet samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

§ 16.  Teknik- og Miljøudvalget består af fem medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på ejendomsområdet, herunder opgaver vedrørende: 

 • Planlægning og myndighedsudøvelse vedrørende:
  • Miljø- og naturbeskyttelse
  • Virksomheder og landbrug
  • Jordforurening
  • Spildevandsplaner
  • Affaldsplaner 
  • Varmeplaner
  • Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse
  • Vandløb, herunder vandplaner
  • Veje og trafik
  • Vejbelysning
  • Kollektiv trafik 
  • Kommunale ejendomme
 • Udmøntning af klima-, varme- og energiplaner
 • Projektering af nye infrastrukturanlæg (veje, cykelstier m.v.)
 • Planlægning og gennemførelse af byggemodningsopgaver
 • Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder
 • Naturpleje og -genopretning samt rekreative områder og faciliteter
 • Porteføljestyring af den samlede kommunale bygningsmasse – herunder leje og forpagtning af bygninger. 
 • Planlægning og udførelse af bygge- og anlægsopgaver i samråd med de relevante fagudvalg.
 • Drift og vedligehold af kommunens bygninger og anlæg, der ikke henhører under andre udvalg. 
 • Bygherrerollen i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område samt for projekter, der ikke henhører under andre udvalg.  
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. 

Stk. 3. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Større bygge- og anlægsopgaver koordineres med relevante udvalg, inden de indstilles til Byrådets godkendelse. 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker, strategier og planer m.v. inden for udvalgets område. 

§ 17. Social- og Sundhedsudvalget består af fem medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder:

 • Ældreområdet
 • Hjælpemidler til børn og voksne
 • Voksenhandicapområdet
 • Området for psykisk syge
 • Misbrugsområdet 
 • Anvisning af boliger til husvilde
 • Sundhed og genoptræning
 • Forebyggende sundhedsmæssige opgaver.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder:

 • Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen
 • Samarbejds- og kontraktforhold med andre myndigheder på sygehus- og sundhedsområdet
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og andre arealer på ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet 
 • Bygherrerollen i forbindelse med større bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område varetages i samråd med Teknik- og Miljøudvalget. 

Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for styring af den samlede ejendomsportefølje, gennemførelse af byggeriet samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker, udviklingsplaner og kapacitetsplanlægning inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

§ 18. Børne- og Skoleudvalget består af fem medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børnepasning, undervisningsmæssige opgaver og sociale foranstaltninger for børn og unge samt deres familier, herunder opgaver vedrørende: 

 • Dagpasningstilbud, folkeskolen og ungdomsskolen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende børn med særlige behov for støtte i skole og i dag- og fritidstilbud  
 • Forebyggelse og foranstaltninger på børne- og familieområdet i henhold til lov om social service
 • Bygherrerollen i forbindelse med større bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område varetages i samråd med Teknik- og Miljøudvalget.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker, udviklingsplaner og kapacitetsplanlægning inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for styring af den samlede ejendomsportefølje, gennemførelse af byggeriet samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

§ 19. Kultur- og Fritidsudvalget består af fem medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kultur- og fritidsområdet samt borgerserviceopgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Biblioteksvæsen og kulturhuse
 • Museumsforhold og andre lokalarkiver
 • Fritids- og idrætsområdet
 • Musikskole, billedskole og andre kreative aktiviteter  
 • Teater- og biografforhold
 • Folkeoplysningsområdet
 • Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger til foreninger m.v.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Bygherrerollen i forbindelse med større bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område varetages i samråd med Teknik- og Miljøudvalget.
 • Frilufts- og fritidsstrategi.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. 
 • Politikker, udviklingsplaner og kapacitetsplanlægning i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for styring af den samlede ejendomsportefølje, gennemførelse af byggeriet samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

§ 20. Arbejdsmarkedsudvalget består af fem medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med:

 • Forsikrede og ikke-forsikrede ledige
 • Sygedagpengemodtagere
 • Borgere i fleksjob og på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb og jobafklaring
 • Borgere i revalidering
 • Tilkendelse af førtidspension
 • Flygtninge og integration, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge.

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af ydelserne m.v. til enkeltpersoner på arbejdsmarkedsområdet, herunder tillæg efter lov om folkepension og boligstøtte.

Stk. 3. Udvalget varetager tillige:

 • De kommunale vejledningsopgaver i forbindelse med unges valg af uddannelse og job
 • Arbejdsmarkedsrelateret kontakt til erhvervslivet
 • Opgaver vedrørende relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – herunder strategiske uddannelses- og rekrutteringsmæssige udfordringer 
 • Bygherrerollen i forbindelse med større bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område varetages i samråd med Teknik- og Miljøudvalget. 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 5. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til større anlægsprojekter inden for udvalgets område. Inden de indstilles til Byrådets godkendelse, skal disse opgaver koordineres med Teknik- og Miljøudvalget, der er ansvarlig for styring af den samlede ejendomsportefølje, gennemførelse af byggeriet samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Kapitel VI

Borgerrådgiverfunktion

§ 21. Borgerrådgiverfunktionen refererer direkte til Byrådet.

Borgerrådgiverfunktionen yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration.    

Kapitel VII

Vederlag m.v.

§ 22.

Formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 2. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 5. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 6. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 7. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for det særlige børn og unge-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for det særlige børn og unge-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 7,5 % af borgmesterens vederlag.  

§ 23.

Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst to uger, eller en næstformand på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst to uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. § 19, stk. 1-7.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder.

Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 24. Denne vedtægt træder i kraft ved endelig godkendelse.

Stk. 2. Forslag til ændringer skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til det kommunale tilsyn.

Vedtaget af Byrådet 29. marts 2022 og 26. april 2022.

Lars Storgaard Borgmester
Jan Kallestrup Kommunaldirektør