Rehabiliteringsteamet

Har du nedsat arbejdsevne, og har du brug for støtte, kan kommunen vælge at forelægge din sag for rehabiliteringsteamet.

Det er rehabiliteringsteamets opgave at behandle alle sager inden afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Når din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, vil du blive indkaldt til et møde med teamet. Det er rehabiliteringsteamets opgave at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet.

På star.dk kan du se en video om rehabiliteringsteamet

Dekorativt element

Til dig, der skal have din sag behandlet i Rehabiliteringsteamet

For at din sag kan behandles i Rehabiliteringsteamet, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du skriver under på, at fagpersoner fra de forskellige forvaltninger i Favrskov Kommune må tale sammen om din sag for at give dig så helhedsorienteret en sagsbehandling som muligt. 

Udfyld samtykke-erklæring til rehabiliteringsteamet her

Om rehabiliteringsteamet

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt og rådgivende team, der er en del af sagsbehandlingen i Jobcentret. Du og din sagsbehandler skal mødes med rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse om blandt andet fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Rehabiliteringsteamets formål er at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst tilstrækkeligt. Derfor arbejder teamet på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende plan for dig. 

Teamet består af repræsentanter på tværs af relevante dele af kommunen:

  • Jobcentret 
  • Socialområdet
  • Sundhedsområdet
  • Børn og Familie- området
  • Region Midtjylland (sundhedskoordinator/læge)
  • Eventuelt andre relevante samarbejdspartnere, eksempelvis UU-vejleder, hjerneskadekoordinator eller rusmiddelkonsulent 

Rehabiliteringsteamet skal, efter at have drøftet din sag, afgive en indstilling til, om du skal have fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb, førtidspension eller en anden foranstaltning.

Teamet har ikke kompetence til at afgøre en sag, men kan alene indstille til en afgørelse.

Kommunen træffer herefter, på baggrund af teamets indstilling, afgørelse i din sag.

Teamet skal, udover at behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, sikre at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og sammenhængende tværfaglig plan på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i samarbejde med dig, og der indhentes obligatorisk lægeattest.

Du får et brev med dato og tid for mødet med rehabiliteringsteamet. Du kan mødes med din sagsbehandler kort før mødet med rehabiliteringsteamet for at snakke om, hvad der skal ske på mødet.

Mødet afholdes på Jobcenter Favrskov, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten.

Du deltager selv i mødet med rehabiliteringsteamet sammen med din sagsbehandler, da din sag ikke kan afgøres uden mødet med rehabiliteringsteamet. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet f.eks. fra din faglige organisation eller en ven.

Der er afsat cirka 30 minutter, der både er til mødet med dig og til rehabiliteringsteamets drøftelse efter mødet.

På mødet stiller rehabiliteringsteamet uddybende spørgsmål om de emner, der har betydning for din arbejdsevne. Formålet er at undersøge, om en tværfaglig indsats kan forbedre din arbejdsevne og dine muligheder på arbejdsmarkedet, og om sagen er tilstrækkeligt dokumenteret.

Der er mulighed for en kort samtale med din sagsbehandler efter mødet, hvor I kan tale om mødet.

Rehabiliteringsteamet drøfter, hvilke indsatser der eventuelt kan forbedre din situation, og hvilken indstilling (plan) der anbefales. Rehabiliteringsteamet kan ikke træffe afgørelser.

Din sagsbehandler får besked om indstillingen hurtigst muligt efter rehabiliteringsteamet. Din sagsbehandler træffer herefter en afgørelse, og du kan derfor ofte få telefonisk besked fra din sagsbehandler senest dagen efter mødet. Derefter får du tilsendt en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Fleksjob, fastholdelsesfleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende:

  • Fleksjob er målrettet personer, der har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv.
  • For selvstændigt erhvervsdrivende skal der dog alene ses på arbejdsevnen i forhold til den selvstændige virksomhed.
  • For at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal personen have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen

Ressourceforløb 

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en længerevarende og særlig tværfaglig indsats.

Visitation til ressourceforløb beror altid på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation.

Førtidspension

Førtidspension er primært målrettet personer over 40 år. Men som udgangspunkt skal personen først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenlyst ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at personen først har været igennem et ressourceforløb.

Unge under 40 år kan ikke få tilkendt førtidspension – medmindre det er helt åbenlyst, at personen aldrig kan komme til at arbejde.

Endelig afgørelse om førtidspension træffes på pensionsmøde, der holdes én gang om måneden.

Anden beskæftigelsesrettet indsats

Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at personens situation ikke er tilstrækkeligt afklaret, eller at personen kan hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet med en almindelig beskæftigelsesindsats, så tilbagevises sagen til sagsbehandleren i Jobcentret.

Kommunen kan få "Klinisk Funktion" til at vurdere personens helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension.

Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke få bevilget førtidspension, men skal i stedet have en individuel og helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Borgere over 40 år kan ligeledes bevilges ressourceforløb. Samtidigt er fleksjob­ordningen blevet omlagt, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne kan få bevilget fleksjob.

Det er rehabiliteringsteamets opgave at behandle alle sager inden afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om rehabiliteringsteam på star.dk

Kontakt

Jobcenter Favrskov

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 10 10
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail 

Åbnings - og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12