Når du laver en udvidelse eller ændring af husdyrhold eller landbrugsbygninger, skal du som regel ansøge om tilladelse fra kommunen

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig afhængigt af, hvilke ændringer du ønsker at foretage.

Du finder høringer og afgørelser her.

Hvornår skal du anmelde og hvordan?

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hvis du har et dyrehold over grænserne i § 7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen som vist nedenfor, samt dyrehold på et produktionsareal over 25 m2 er der tale om erhvervsmæssigt dyrehold. Produktionsarealer op til og med 100 m2 er ikke defineret som et husdyrbrug, men som et husdyranlæg med tilhørende dyrehold.

Når grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold overskrides, skal dyreholdet og tilhørende husdyranlæg anmeldes til kommunen.

Etablering, udvidelse og ændring af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg skal anmeldes til kommunen jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Du kan anmelde via blanketten til ansøgning jævnfør "Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning". Blanketten inklusiv relevante bilag sendes til landbrug@favrskov.dk.

Der gøres opmærksom på at visse etableringer, udvidelser eller ændringer kan anmeldes efter §§ 10-19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Grænser jævnfør i § 7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Definition af produktionsareal:
Produktionsareal omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen) 

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

§ 16 a godkendelse

Kravet om godkendelse efter § 16 a gælder for de husdyrbrug, som overskrider nedenstående grænser, og træder i kraft ved etablering, udvidelse og ændring.

Der er krav om godkendelse efter § 16 a når enten ammoniakemission er over 3.500 kg NH3-N pr. år eller når antallet af stipladser er:

 • Flere end 750 stipladser til søer,

 • Flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller

 • Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.
   

§ 16 b tilladelse

Når produktionsarealet overstiger 100 m2 kræver det tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b. Dog er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indsat hævede grænser for, hvornår kravet om tilladelse indtræffer for enkelte dyregrupper med hensyn til størrelsen af produktionsarealet. Se nedenfor.

1) 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

2) 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.

3) 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet er dyretyper på dybstrøelse som nævnt i nr. 1, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Undtagelser fra krav om godkendelse og tilladelse i §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven

Udvidelse og ændring af husdyrbrug, der består i etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, kan ske uden godkendelse eller tilladelse, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2.

Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg, kan ske uden godkendelse eller tilladelse.

Visse etableringer, udvidelser eller ændringer kan anmeldes efter §§ 10-19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ved etableringer, ændringer eller udvidelser af husdyrproduktioner skal der sendes en ansøgning om miljøgodkendelse gennem det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk

Definition af produktionsareal

Produktionsareal omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lignende.

Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke.

Lovgivning:

Anmeldeordningen gælder for ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De forskellige type af anmeldelser kan ses nedenfor.

 • Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v.
 • Ensilageopbevaringsanlæg m.v.
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker
 • Produktionstilpasning (malkekøer)
 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Anmeldelser skal indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Lovgivning:

Anmeldeordninger iht. § 10 - 19 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 

IE-husdyrbrug

Forklaring på IE-husdyrbrug

IE står for Industrielle Emissioner. Grænserne for IE-husdyrbrug er defineret i EU´s IE-direktiv. Disse grænser for antallet af husdyrbrugets stipladser er indarbejdet i husdyrbrugloven.

IE-husdyrbrug er svine- og fjerkræbrug med mere end:

1) 750 stipladser til søer,
2) 2.000 stipladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller
3) 40.000 stipladser til fjerkræ.

Stipladserne fastsættes på baggrund af det maksimale antal dyr, der, på et givet tidspunkt af året, vil være i staldanlægget.

Kontakt

Team Landbrug

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

landbrug@favrskov.dk