Har du natur på din grund, eksempelvis eng, mose eller sø, kan det være beskyttet natur og betyde, at du ikke må ændre i områderne.

Den beskyttede natur skal sikre levesteder for truede dyr og planter.

Derfor må du eksempelvis ikke bygge, grave, lave terrænændringer, tilplante, dræne eller sprøjte i de beskyttede naturområder.

Lovlig, landbrugsmæssig drift på arealet må fortsætte, men ikke intensiveres.

Søg dispensation

Du kan ansøge om dispensation til at foretage ændringer på områder, der er beskyttet natur.

Du kan ansøge via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Naturbeskyttelseslovens §3

Naturbeskyttelseslovens §3 indeholder en generel beskyttelse af enge, moser, heder, overdrev, strandenge, vandhuller, søer og vandløb.

Disse naturtyper er beskyttede, fordi de har været i stærk tilbagegang i det danske landskab igennem de sidste hundrede år.

Naturområderne er vigtige levesteder for mange planter og dyr – også for mange af de arter, som er sårbare eller truede. Det er derfor vigtigt at beskytte de naturområder, der stadig er bevaret.

Enge, moser, heder, overdrev og strandenge

Alle enge, moser, heder, strandenge og overdrev, der er større end 2.500 m2, eller en mosaik af naturtyperne, er beskyttede. Det betyder, at man ikke må foretage ændringer i tilstanden af disse områder uden dispensation. Ændringer i tilstanden kan være opførelse af bygninger, skure eller andre anlæg, opdyrkning, dræning, omlægning, gødskning og sprøjtning, eller det kan være opfyldning eller gravning af vandhuller. Man må heller ikke tilplante områderne uden dispensation.

Søer, vandhuller og vandløb

Alle vandhuller, der er større end 100 m2 og næsten alle vandløb er også omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden dispensation. Ændring i tilstanden kan være oprensning eller udvidelse af et vandhul eller gravning af et nyt. Al opgravning eller oprensning af vandløb, der omfatter mere end sædvanlig vedligeholdelse samt etablering af broer og bolværk kræver også dispensation.

Drift og pleje af §3 områderne

De fleste §3 områder kan kun bevares som lysåbne enge, moser, heder, overdrev og strandenge, hvis der sker en form for drift eller pleje af dem. Det kan være græsning, slåning eller afbrænding. Kommunen kan ofte være behjælpelig med råd og vejledning omkring pleje af naturarealer, og hvis naturkvaliteten er meget høj kan kommunen hjælpe med at sikre hegning og afgræsning.

Kontakt

Ønsker du at få vurderet om dit areal er § 3 beskyttet, har du spørgsmål til beskyttet natur eller ønsker du at foretage en ændring, som kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, så kontakt kommunens natur- og vandløbsgruppe på:

[email protected][email protected] eller tlf: 89 64 10 10.

Den vejledende registrering af beskyttet natur kan ses på www.arealinfo.dk.

Direktør og chefer i Teknik og Miljø

Her kan du finde kontaktoplysninger på ledelsen i Teknik og miljø.