Byrådet udpeger medlemmer til at repræsentere byrådet i bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, som ikke er nedsat af byrådet

Nedenfor finder du en samlet oversigt over bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, hvor byrådet har udpeget repræsentanter fra byrådet.

Opgaven for medlemmerne af de enkelte bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg er at repræsentere Favrskov Kommune i de sager, der må komme til behandling.

Byggeudvalg - anlægsprojekter

Byrådet har i forbindelse med en række anlægsprojekter udpeget medlemmer til følgende byggeudvalg:

Modernisering og arealoptimering af Tungelundskolen 

Om- og udbygning af Hadsten Kulturhus Sløjfen

Læs mindre
Læs mere

Den jydske Haandværkerskole - bestyrelsen

Den jydske Haandværkerskole er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde erhvervsrettet grund- efter- og videreuddannelse normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Ekspropriationskommission

Kommissionen nedsættes af transport- og energiministeren til at varetage spørgsmål om erstatning ved ekspropriationer af fast ejendom for staten og koncessionerede selskaber.
   
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Birgit Bach Valeur (V)
Læs mindre
Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Byråd har udpeget følgende medlemmer til bestyrelserne i Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S:

Læs mindre
Læs mere

Favrskov Gymnasium - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Favrskov Ungdomsskole

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Peter Petersen (B)

Suppleant:

 • Martin Hager Andersen (A)

Derudover sidder Mikael Bugge Andreasen (Vandbisserne) og Momme Knutzen (Favrskov Taekwondo Klub) i ungdomsskolens bestyrelse for de stedlige organisationer.

Læs mindre
Læs mere

Feltengård I/S

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

FGU Østjylland - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter efter naturbeskyttelsesloven to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastsættes af miljøministeren.
 
Fredningsnævnet for Midtjyllands østlige del behandler sager vedrørende fredning og dispensationer fra fredning.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Tommy Højer (C)

Suppleant

 • Hans Lang (A)
Læs mindre
Læs mere

Frivilligcenter Favrskov

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd til bestyrelsen i Frivilligcenter Favrskov

 • Susanne Rokkjær (V)
 • Erik Øster Særkjær (A) 
Læs mindre
Læs mere

Grundlisteudvalget

Udvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Knud Schøler (C)
 • Dorthe Winther (V)
 • Mercedes Czank (O)
 • Hanne Gram (D)
 • Jørgen Kjær (A)
Læs mindre
Læs mere

Gudenådalens Energiselskab A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.
 
Det fremgår af vedtægterne, at kommunen skal udpege et medlem.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Suppleant:

Læs mindre
Læs mere

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen - bestyrelsen

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen er en selvejende institution, hvis formål er at drive en husholdnings- og håndarbejdsskole inden for de gældende regler om frie kostskoler. 

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Susanne Rokkjær (V)
Læs mindre
Læs mere

Hadsten Varmeværk A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Hammel Fjernvarme A.M.B.A

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Niels Flade Nielsen (A)
 • Benny B. Jensen (D)
Læs mindre
Læs mere

Hinnerup Fjernvarme A.M.B.A

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Udvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.
 
Medlemmer indstillet af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

HMN Naturgas I/S - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Kurt Andreassen (V) 

Stedfortræder:

Læs mindre
Læs mere

Håndværker Kollegiets fond - bestyrelsen

Håndværker Kollegiets fond har til formål at yde støtte til kollegier til uddannelsessøgende samt at etablere kollegier til uddannelsessøgende med henblik på udlejning.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

KL's repræsentantskab

Repræsentantskabet, som blandt andet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner, har til opgave at virke som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til opgave at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
 
Medlem:

Stedfortræder udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Kredsråd

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende udviklingen i kriminalitet og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.
 
Borgmesteren er født medlem af rådet:

Stedfortræder udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

LAG (Lokal Aktions Gruppe)

LAG Randers-Favrskov er en lokal aktionsgruppe under EU-Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som vil drive udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.
 
Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.
 
Medlem af bestyrelsen udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Laurbjerg Fjernvarme

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Clemént Blain (Ø)
Læs mindre
Læs mere

Letbanerådet

Favrskov Kommune indgår i samarbejdet om letbaner i Østjylland. Grundlaget for samarbejdet er en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Midttrafik, Region Midtjylland samt Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Favrskov kommuner.

Samarbejdet ledes af et letbaneråd med en repræsentant fra hver af de deltagende parter. Region Midtjyllands repræsentant er regionrådsformanden.

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Midttrafik - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

Suppleant:

Læs mindre
Læs mere

Overtaksationskommission - veje 2. instans

Transportministeren nedsætter i følge vejloven overtaksationskommissioner til at efterprøve afgørelser, som taksationskommissionerne træffer. 

Overtaksationskommissionen er en ankeinstans.
   
I hver kommune udpeger byrådet en person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • René Schneider (C)
Læs mindre
Læs mere

Skatteankenævn Djursland

Skatteankenævnene behandler klager over told og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Medlem indstillet af Favrskov Byråd (frem til 30. juni 2022)

 • Jørgen Nielsen (A)

Suppleant:

 • Aksel Daubjerg (V) 


Medlem indstillet af Favrskov Byråd (1. juli 2022-30. juni 2026)

 • Mercedes Czank (O)

Suppleant:

 • Kasper Kay Petersen (L)
Læs mindre
Læs mere

Social- og Sundhedsskolen i Randers - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

 • Eva Damsgaard (O)
Læs mindre
Læs mere

Taksationskommission (fast ejendom)

Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til at efterprøve afgørelser om erstatning ved ekspropriation for staten eller koncessionerede selskaber.
 
I hver kommune udpeger byrådet en person, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen omfatter.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Taksationskommissionen - veje 1. instans

Taksationskommissionernes opgave er at afgøre erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation i en kommune.
 
I hver kommune udpeger byrådet to personer, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Tommy Højer (C)
 • Jørgen Nielsen (A
Læs mindre
Læs mere

Thorsø Fjernvarmeværk A.M.B.A - bestyrelsen

Medlem udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

TV/Midt-Vest - repræsentantskabet

Medlem udpeget af Favrskov Byråd

Læs mindre
Læs mere

TV2 Østjylland - repræsentantskabet

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

Læs mindre
Læs mere

Vurderingsankenævn Kronjylland og Aarhus

Vurderingsankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af faste ejendomme og ejendomsavancebeskatningsloven.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd (frem til 30. juni 2022)

 • Hans Lang (A) 

Medlem udpeget af Favrskov Byråd (1. juli 2022-30. juni 2026)

 • Jens-Ole Hesel (C)
Læs mindre
Læs mere