Byrådet udpeger medlemmer til at repræsentere byrådet i bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, som ikke er nedsat af byrådet

Nedenfor finder du en samlet oversigt over bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, hvor byrådet har udpeget repræsentanter fra byrådet.

Opgaven for medlemmerne af de enkelte bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg er at repræsentere Favrskov Kommune i de sager, der må komme til behandling.

Forsynings- og varmeselskaber

Favrskov Byråd har udpeget følgende medlemmer til bestyrelserne i Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S:

Medlem udpeget af Favrskov Byråd Thomas Storm (V)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Flemming Nørgaard (V)

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Niels Flade Nielsen (A)
 • Benny B. Jensen (D)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Charlotte Green (C)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Clemént Blain (Ø)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Mette Nøhr (C)

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Den jydske Haandværkerskole er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde erhvervsrettet grund- efter- og videreuddannelse normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Lars Storgaard (C)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Birgit Liin (udenfor parti)

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Peter Petersen (B)

Suppleant: Martin Hager Andersen (A)

Favrskov Byråd har derudover udpeget Lena Leth Jensen (FrivilligCenter Favrskov) og Momme Knutzen (Favrskov Taekwondo Klub) til ungdomsskolebestyrelsen, som repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolen arbejde.

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Isabell Friis Madsen (A)

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen er en selvejende institution, hvis formål er at drive en husholdnings- og håndarbejdsskole inden for de gældende regler om frie kostskoler. 

Favrskov Kommune er pt. ikke repræsenteret.

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Eva Damsgaard (O)

Kommissioner, instanser og ankenævn

Beredskabskommissionen står for forvaltningen af redningsberedskabet i Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Beredskabskommission udgør den øverste ledelse af Beredskab & Sikkerhed.

Hver interessentkommunes borgmester er født medlem af Beredskabskommissionen. Herudover udpeger hvert byråd ét yderligere medlem til Beredskabskommissionen blandt byrådets medlemmer. 

Favrskov Byråd har udpeget følgende repræsentanter:

Læs mere om Beredskabskommissionen på bsik.dk

Kommissionen nedsættes af transport- og energiministeren til at varetage spørgsmål om erstatning ved ekspropriationer af fast ejendom for staten og koncessionerede selskaber.
   
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd: Birgit Bach Valeur (V)

Miljøministeren nedsætter efter naturbeskyttelsesloven to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastsættes af miljøministeren.
 
Fredningsnævnet for Midtjyllands østlige del behandler sager vedrørende fredning og dispensationer fra fredning.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Tommy Højer (C)

Suppleant Hans Lang (A)

Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til at efterprøve afgørelser om erstatning ved ekspropriation for staten eller koncessionerede selskaber.
 
I hver kommune udpeger byrådet en person, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som kommunen omfatter.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Søren Frandsen (F)

Taksationskommissionernes opgave er at afgøre erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation i en kommune.
 
I hver kommune udpeger byrådet to personer, der i byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Tommy Højer (C)
 • Jørgen Nielsen (A)

Transportministeren nedsætter i følge vejloven overtaksationskommissioner til at efterprøve afgørelser, som taksationskommissionerne træffer. 

Overtaksationskommissionen er en ankeinstans.
   
I hver kommune udpeger byrådet en person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd: René Schneider (C)

Skatteankenævnene behandler klager over told og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Medlem indstillet af Favrskov Byråd (1. juli 2022-30. juni 2026)

 • Mercedes Czank (O)

Suppleant:

 • Kasper Kay Petersen (L)

Vurderingsankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af faste ejendomme og ejendomsavancebeskatningsloven.

Medlem udpeget af Favrskov Byråd (1. juli 2022-30. juni 2026)

 • Jens-Ole Hesel (C)

Kollektiv Trafik

Favrskov Kommune indgår i samarbejdet om letbaner i Østjylland. Grundlaget for samarbejdet er en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Midttrafik, Region Midtjylland samt Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Favrskov kommuner.

Samarbejdet ledes af et letbaneråd med en repræsentant fra hver af de deltagende parter. Region Midtjyllands repræsentant er regionrådsformanden.

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Lars Storgaard (C)

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd: Mette Nøhr (C)

Suppleant: Charlotte Green

Medier

Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Søren Gade (A)

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

Øvrige komiteer, udvalg og bestyrelser

Byggeprogramudvalg til opførelsen af nyt plejecenter i Hadsten

Byggeprogramudvalg til opførelse af integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten

Byggeprogramudvalg til renovering af Tungelundskolen

Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd til bestyrelsen i Frivilligcenter Favrskov

 • Susanne Rokkjær (V)
 • Martin Hager Andersen (A)

Udvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.
 
Medlemmer udpeget af Favrskov Byråd:

 • Knud Schøler (C)
 • Dorthe Winther (V)
 • Mercedes Czank (O)
 • Hanne Gram (D)
 • Jørgen Kjær (A)

Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.
 
Det fremgår af vedtægterne, at kommunen skal udpege et medlem.
 
Medlem udpeget af Favrskov Byråd: Erling Kvist Andersen (A)

Suppleant: Niels Christian Selchau-Mark (C)

Udvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.
 
Medlemmer indstillet af Favrskov Byråd: Eva Damsgaard (O)

Repræsentantskabet, som blandt andet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner, har til opgave at virke som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til opgave at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
 
Medlem: Lars Storgaard (C)

Stedfortræder udpeget af Favrskov Byråd: Niels Christian Selchau-Mark (C)

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende udviklingen i kriminalitet og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.
 
Borgmesteren er født medlem af rådet: Lars Storgaard (C)

Stedfortræder udpeget af Favrskov Byråd: Isabell Friis Madsen (A)

LAG Randers-Favrskov er en lokal aktionsgruppe under EU-Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som vil drive udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.
 
Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.
 
Medlem af bestyrelsen udpeget af Favrskov Byråd:

Suppleant