You are here

Databeskyttelse

Favrskov Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, foreninger, ansatte og samarbejdspartnere.

Når Favrskov Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at vi kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for at behandle personoplysninger. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, ansatte og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Favrskov Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Desuden finder du kontaktoplysninger på Favrskov Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Favrskov Kommune er dataansvarlig

Favrskov Kommune er ansvarlig for de personoplysninger som vi indsamler, registrerer eller videregiver om dig. Som dataansvarlig skal vi sikre, at behandlingen af dine personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi skal blandt andet sikre:

 • At vi har lov til at behandle de personoplysninger, som vi er i besiddelse af (om vi har en lovhjemmel, behandlingshjemmel eller samtykke)
 • At vi er i stand til at efterleve dine rettigheder som registreret
 • At eventuelle brud på persondatasikkerheden bliver retmæssigt indberettet til Datatilsynet

Mere om databeskyttelse

 • Hvor henter vi oplysninger om dig?

  Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse den konkrete opgave. Oftest fremgår det af lovgivningen, at vi som myndighed har lov til at behandle personoplysninger om dig, og hvilke oplysninger vi må indhente. I de tilfælde, hvor det ikke fremgår af lovgivningen, vil vi anmode om et samtykke fra dig.

   

  Når du henvender dig til Favrskov Kommune, behandler vi personoplysninger om dig. Det kan for eksempel være de personoplysninger, som du selv inkluderer i din henvendelse. At behandle personoplysninger kan dække over flere forskellige ting, det betyder for eksempel at gemme, at indhente eller videresende oplysninger.

   

  Det er den konkrete opgave, der definerer hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt for Favrskov Kommune at indhente oplysninger om dig, eksempelvis hvis vi skal behandle en sag. Det kan være oplysninger fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom SKAT, BBR eller CPR-registret. Andre gange vil vi bede dig om oplysninger, når du henvender dig til os eller bruger en selvbetjeningsløsning.

   

  Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse den konkrete opgave. Oftest fremgår det af lovgivningen, at vi som myndighed har lov til at behandle personoplysninger om dig, og hvilke oplysninger vi må indhente. I de tilfælde, hvor det ikke fremgår af lovgivningen, vil vi anmode om et samtykke fra dig.


  Hvis du ønsker at vide, hvordan et konkret forvaltningsområde – eksempelvis Børn og Kultur eller Jobcentret behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din sag - skal du tage direkte kontakt til afdelingen.


  Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forhold til, hvordan vi generelt behandler dine personoplysninger, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger nederst på siden her.

 • Hvor længe gemmer vi dine persondata?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer alt efter, om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 


  Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

   

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner. 

 • Vores brug af foto og video

  Vi bruger personbilleder til at vise, hvordan vores mange tilbud bruges i hele kommunen.


  Med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f, bruger vi derfor personbilleder i vores kommunikation, eksempelvis på hjemmesiden og på vores sociale medier.

   

  Vi bruger altid kun helt harmløse billeder, det vil sige, at billeder, der unødigt udstiller eller virker krænkende, ikke vil blive offentliggjort. Vi bruger heller ikke dine billeder i kommerciel sammenhæng eller videregiver til andre, der måtte gøre dette. Har vi et ønske om at bruge et billede i eksempelvis en pjece eller på en plakat, vil du altid blive kontaktet, så du kan give dit samtykke til det konkrete billede.


  Du er også velkommen til at kontakte det fagområde eller den afdeling, som har offentliggjort billedet, hvis du ønsker konkrete billeder af dig eller dit barn slettet. 


  Vi bruger også billeder på vores sociale medier – det kan du læse mere om i vores privatlivspolitik for sociale medier.

 • Hvilke rettigheder har du?

  Indsigt

  Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks


  Sletning

  Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

   

  Berigtigelse

  Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

   

  Dataminimering

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.


  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk
   

 • Databeskyttelsesrådgiver – opgaver og kontaktoplysninger

  Favrskov Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren nederst på denne side.


  Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelseslovgivningen.


  Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans. Databeskyttelsesrådgiveren bistår kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til behandling af personoplysninger.


  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.


  Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.


  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

   

  Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:

  • spørgsmål om Favrskov Kommunes håndtering af dine personoplysninger
  • spørgsmål om dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

   

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

  • den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
  • vejledning om regler eller praksis på fagområde.
  • kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.
    

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver
Eva Due
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 60 95

 

Skriv sikkert til databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse.

Log på din digitale postkasse

Senest opdateret

30.11.2020
vivbr