Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver til Jobcenter og Ydelsescenter i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du bl.a. kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er.

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne behandle din henvendelse eller din sag inden for Jobcentrets og Ydelsescentrets fagområder:

 • Kontanthjælp
 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Fleksjob
 • Ressourceforløb
 • Førtidspension
 • Revalidering
 • Integration
 • Uddannelseshjælp
 • Jobafklaringsforløb 
 • Enkeltydelse

Vi bruger dine oplysninger til at;

 • Behandle din ansøgning
 • Foretage vurderinger
 • Træffe afgørelser
 • Behandle klager over afgørelser
 • Sikre at eventuelle udbetalinger sker korrekt
 • Foretage løbende opfølgning i dit forløb
 • Videregive de oplysninger, som vi er forpligtet til at videregive
 • Fremlægge sager for Byrådet og de politiske udvalg
 • Sikre drift over overholdelse af lovgivningen indenfor forvaltningens område 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Vi anvender fortrinsvis:

 • Schultz Fasit fra Schultz 
 • Kommunernes Dagpengesystem (KSD) fra KOMBIT,
 • GetOrganized fra Netcompany, 
 • Emini PeopleTrust og 
 • Kommunernes Ydelsessystem (KY) fra KOMBIT.

De registrerede personoplysninger kan eksempelvis være:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn 
 • Privatadresse
 • E-mailadresse
 • Privat telefonnummer
 • CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder
 • Fødselsdato

Fortrolige personlysninger: 

 • CPR-nummer
 • Navne- og adressebeskyttelse eller hemmeligt telefonnummer
 • Indtægts- og formueforhold
 • Arbejds- og uddannelsesforhold
 • Sociale problemer og andre private forhold

Derudover behandler vi, hvis det er relevant for din sag, oplysninger, som hører under kategorien ’følsomme personoplysninger’. Det kan være oplysninger om:

 • Helbredsoplysninger og genetiske/biometriske data
 • Race og etnisk oprindelse
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering
 • Politisk overbevisning og religiøs / filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Strafbare forhold og lovovertrædelser

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vi oplysninger fra offentlige registre såsom Folkeregistret og CPR, Den fælles Dataenhed, SKAT, eIndkomst, Danmarks adresseregister, CVR-registret.

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag. 

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen, eller vi er retligt forpligtet hertil. 

Det kan også være til andre offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning eller løsning, eller som vi har pligt til at videregive oplysninger til. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark, og vi ligger inde med oplysninger, der har betydning for Udbetaling Danmarks sagsbehandling af disse ydelser. Du vil få besked, hvis vi videregiver oplysninger til andre myndigheder.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. Som udgangspunkt gemmer vi oplysningerne i fem år efter en sags afslutning. I visse tilfælde har vi pligt til at gemme oplysningerne i flere år. Vi har pligt til at aflevere visse dokumenter til arkiv.  

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via digital post. 

Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig, da forvaltningen Job og Økonomi dækker et bredt område.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er bl.a.:

 • Forvaltningsloven
 • Lov om kommunernes styrelse
 • Kommunalfuldmagtsreglerne (uskrevne retsgrundsætninger)
 • Arkivloven
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om sygedagpenge
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
 • Lov om kommunal indsats for unge under 25 år
 • Kompensationsloven
 • Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 2, art. 10 og Databeskyttelseslovens § 11
 • Lejeloven
 • Offentlighedsloven

samt hovedlovenes afledte bekendtgørelser, cirkulærer, regulativer og vejledninger.

Aktindsigt

Det bemærkes, at Favrskov Kommune i sjældne tilfælde er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Personlig henvendelse:
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til: 
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk