Det er Trafik og Veje, der har ansvaret for veje og stier i Favrskov Kommune.

En del veje i kommunen er private fællesveje. Det betyder, at det er de grundejere, som bor langs vejen, der selv skal sørge for, at vejen er i god og forsvarlig stand.

På de offentlige veje kan kommunen sætte en reparation i gang, men det kan vi ikke på de private fællesveje. 

Mere om veje og stier

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Favrskov Kommune har ansvaret for, at kommunens veje, stier og cykelstier bliver fejet.

Alle de overordnede veje og stier fejes fem gange om året, mens boligveje kun fejes to gange om året (forårsfejning og efterårsfejning).

Forårsfejning, hvor alle veje og stier fejes, udføres efter vintersæsonen – typisk i løbet af april måned.

Mellemfejninger sker kun på de overordnede veje og stier. Mellemfejninger er tre fejninger, der udføres med jævne mellemrum mellem forårsfejning og efterårsfejning.

Efterårsfejning, hvor alle veje fejes, udføres efter løvfald og inden vinteren – typisk i løbet af november og december.

De årlige fejninger er planlagt på forhånd, og det er derfor ikke muligt at planlægge fejningerne efter, om der netop har været kraftig regn eller andre forhold, der har forværret vejenes eller stiernes beskaffenhed.

Hvis du oplever, at en vej eller sti fremstår på en sådan vis, at den ikke er trafiksikker, kan du tippe kommunen om det med appen Borger Tip. Læs mere og download Borger Tip appen her.

Favrskov Kommune har ansvaret for at vedligeholde de kommunale grusveje.

Grusvejene vedligeholdes så komforten ved at køre med moderat hastighed er god. Undtagelser er våde perioder, forår og efterår samt i perioder med frostvejr.

Vejene vedligeholdes med vejhøvl prioriteret ud fra mængden af trafik, og en vurderingen af vejenes tilstand. Høvling udføres kun i perioder, hvor det er muligt at opnå et godt resultat.

Kommunen bruger udelukkende stabilgrus på grusvejene. Der udføres ikke støvbekæmpelse på grusveje.

Der bliver slået græsrabatter i to perioder på året - nemlig fra 1. juni og ca. fem uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.

Sommerslåningen 1. juni - 10 juli:

 • Vi tager hensyn til trafiksikkerheden. Det vil sige, at der slås foran kantpælene, og hvor der er behov for at skabe fuldt udsyn.

 • Vi tager hensyn til fuglene. Der slås så lidt som muligt bagved kantpælene for at give mulighed for skjul og redepladser.

 • Vi tager hensyn til insekterne. Der slås så lidt som muligt, så insekterne har mulighed for at samle føde fra planterne.

 • Vi tager hensyn til særligt værdifulde planter på udvalgte strækninger, som totalslås for at tilgodese de planter, der kræver lys.

Efterårsslåningen 1. september - 1. november

 • Vi tager hensyn til trafiksikkerhed, vejanlæggets beståen og vinterens snelag. Der slås både foran og bagved kantpælene på nogle strækninger.

 • Vi tager hensyn til fuglene. Nogle strækninger slås ikke, så fuglene kan finde føde her om vinteren.

 • Vi tager hensyn til insekter. Derfor bliver nogle strækninger ikke slået, for så kan insekterne leve her uforstyrret her hele året.

Favrskov Kommune har indgået aftale med en entreprenør om at tømme rendestensbrøndene. 

Rendestensbrøndene tømmes en gang årligt på alle offentlige veje i kommunen. Som udgangspunkt tømmes brøndene efter løvfald og inden vinteren.

Vejens status

Er din vej en offentlig vej eller en privat fællesvej?

På kortet herunder kan du se, hvilke veje der er offentlige, og hvilke der er private fællesveje. Du kan enten zoome ind eller bruge søgefeltet øverst til højre.

Det er vigtigt, at du ved, om din vej er en offentlig vej eller en privat fællesvej. Er din vej en privat fællesvej, er det nemlig med stor sandsynlighed dit ansvar at rydde sne, vedligeholde og renholde vejen.

I fold-ud kasserne længere nede på siden kan du se, hvilke regler der gælder for henholdsvis offentlige veje og private fællesveje.

Hvad betyder vejens status?

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Offentlige veje er som udgangspunkt de veje, gader, stier, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen. Derfor er det kommunen, der har ansvaret for og udgiften til vedligeholdelsen af de offentlige veje.

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde fortov og gangarealer ryddet for sne og gruse eller salte. Så selvom du bor ud til en offentlig vej, betyder det i praksis, at du skal:

 • fjerne ukrudt ud til fortovskanten
 • feje fortov
 • fjerne affald
 • rydde for sne
 • forhindre glatføre

Hvis du ikke udfører de pligter, du har som grundejer, kan kommunen få arbejdet gjort på din regning. Du har også erstatningspligt, hvis nogen kommer til skade som følge af, at du forsømmer at rydde sne og gruse eller salte.

Kommunens vedligeholdelsespligter er at holde offentlige veje, så de er i en ordentlig stand og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Det betyder, at kommunen løbende skal sørge for at udbedre skader og mangler.

Det er også kommunen, der skal stå for snerydning og glatførebekæmpelse af færdselsarealerne på de offentlige veje.

Du kan se den gældende lovgivning her: Lov om offentlige veje

Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej. Det er også dem, der skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Fremadrettet skal grundejerne, grundforeningen eller vejlauget stå for at:

 • vedligeholde kørebanen, lapning af huller, ny asfaltering osv.
 • vedligeholde fortove, skifte knækkede fliser, omlægge fortove osv.
 • tømme rendestensbrøndene
 • feje kantsten
 • feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, som kan hindre vandets frie løb
 • rydde for sne og glatførebekæmpe færdselsarealer, herunder også fortove, ved at gruse og salte. Som grundejer skal du også sørge for at rydde sne omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe samt installationer til trafikregulering
 • beskære træer og hække, så det ikke generer forbipasserende på fortove, rabatter og veje 

Ovenstående liste er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over de opgaver, grundejeren har ansvaret for på en privat fællesvej

Du kan se den gældende lovgivning her: Lov om private fællesveje 

Loven skelner mellem private fællesveje på landet og i byområder. Sommerhusområder har normalt status som byområde.

Billedet viser en kvinde der er faldet

Har du været ude for et uheld?

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller lignende kommer til skade på offentlig vej eller fortov, kan du søge om erstatning.

Læs mere om uheld på offentlig vej

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]