Virksomheder og miljø

Når du etablerer eller udvider en virksomhed, skal du være opmærksom på de miljømæssige krav, som din virksomhed skal leve op til.

Skal du starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse inden opstart, eller måske skal du sende en anmeldelse til kommunen. Hvis der skal bygges om, er der også regler om bortskaffelse af byggeaffald.

Du kan finde mere information om miljøgodkendelser og branchevirksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Vil du etablere eller udvide et autoværksted, renseri, maskinværksted eller et mellemstort fyringsanlæg, skal dette ligeledes anmeldes via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø omfatter følgende typer af miljøsager:

 • Ansøgning om miljøgodkendelse og anmeldelse af virksomhed
 • Miljøanmeldelse af maskinværksted
 • Anmeldelse af nyt mellemstort fyringsanlæg
 • Tilslutning af industrispildevand til kloak
 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Anmeldelse af olietank
 • Udledning og nedsivning af regnvand
 • Udledning, nedsivning og opsamling af spildevand
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Vindmøller
Billedet viser en erhvervsbygning under konstruktion

Byg og Miljø

Portal for bygge- og miljøansøgninger

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du automatisk besked, når der er nyt i din sag.

Gå til Byg og Miljø

Mere om virksomheder og tilsyn

Favrskov Kommune fører blandt andet regelmæssige tilsyn med:

 • Virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
 • Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
 • Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
 • Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
 • Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.
 • Mellemstore fyringsanlæg med
  • en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,
  • en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller
  • en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

For øvrige virksomheder, der kun giver anledning til mindre betydende forurening, udføres tilsyn som udgangspunkt kun, hvis kommunen bliver opmærksom på forurening fra virksomheden - f.eks. ved modtagelse af en klage over lugt, luft og/eller støj fra en virksomhed.

Tilsyn omfatter typisk et fysisk besøg på virksomhederne samt gennemgang af rapporter, analyseresultater og anden dokumentation, der har miljømæssige relevans .

Ved tilsynet kontrolleres, at virksomhederne overholder gældende miljøbestemmelser og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser m.v. Tilsynet giver mulighed for en dialog med kommunen om miljøtiltag. Vi har erfaring for, at de virksomheder, vi besøger regelmæssigt, har deres miljøforhold på plads.

Hvis der findes forhold, som giver - eller kan give - anledning til væsentlig forurening og/eller vilkår og lovbestemte miljøkrav, der er overtrådt, har tilsynsmyndigheden sanktionsmuligheder. Disse kan være indgåelse af aftaler om at bringe forholdet i orden inden en given frist, skriftlige henstillinger, påbud, forbud eller indskærpelse. Endelig er der mulighed for at indgive politianmeldelse, hvis dette skønnes nødvendigt.

Industrivirksomheder som forurener betydeligt skal miljøgodkendes af en myndighed. De virksomhedstyper, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Du skal søge digitalt om en miljøgodkendelse af listevirksomhed i Byg og Miljø.Du er meget velkommen til at kontakte Kommunen inden du søger, hvis du har spørgsmål om ansøgningen.

Du skal have miljøgodkendelsen, før du bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og ved senere udvidelser eller ændringer af virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Oplysningens krav til Miljøgodkendelse er beskrevet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder - Bilag 1 og Bilag 2 virksomheder har forskellige oplysningens krav.

En vigtig forudsætning for at kunne opnå godkendelse er, at virksomheden lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller by planvedtægt for det pågældende område.

Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information på telefon 89 64 10 10 eller pr. mail [email protected].

Mindre forurenende virksomheder er virksomheder, som ikke har miljøgodkendelsespligt eller er omfattet af en branchebekendtgørelse.

Ved etablering/flytning/udvidelse eller ændring gælder der for denne type virksomheder ikke særlige regler i miljøbeskyttelsesloven. Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan kommunen meddele påbud om nedbringelse af forureningen.

Hvis du ændrer eller udvider virksomheden, skal du være opmærksom på, om virksomheden bliver godkendelsespligtig.

Hvis etableringen eller ændringen indebærer, at der afledes processpildevand til offentlig kloak, skal der forinden ansøges om og meddeles tilladelse til afledningen.

Disse virksomheder reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, som siger, at der ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan gives påbud om nedbringelse af forureningen.

Virksomheder i denne kategori skal lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området, som fremgår af kommuneplanen og eventuelle lokalplaner eller byplanvedtægter.

Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information på telefon 89 64 10 10 eller pr. mail [email protected].

Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. Dette gælder f.eks. for: 

 • Autoværksteder,
 • Renserier,
 • Maskinværksteder
 • Mellemstore fyringsanlæg

Etablering / flytning af branchevirksomheder må kun ske efter anmeldelse til Favrskov Kommune, Natur og Miljø. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i deres branchebekendtgørelsen.

Som for alle andre virksomheder, skal virksomheder i denne kategori også lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området.

Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information på telefon 89 64 10 10 eller pr. mail [email protected].

Favrskov Kommune har udarbejdet en forskrift der gør det lettere for borgere og entreprenører, der skal udføre midlertidige aktiviteter. Se "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter" her.

Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information på telefon 89 64 10 10 eller pr. mail [email protected].

Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter Miljøvurderingslovens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse som anført i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Anmeldelsespligt

Bygherren har anmeldepligt forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på Bilag 1 og Bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis dit projekt findes på Bilag 1, skal der altid laves en miljøvurdering, da anlæg på dette bilag altid må antages at påvirke miljøet væsentligt.

Hvis dit projekt findes på Bilag 2, skal projektet screenes for, om det har en væsentlig påvirkning af miljøet.

Anmeldelsen fra bygherren skal være skriftlig, og den skal sendes til den myndighed, som er ansvarlig. Kommunen er myndighed for de fleste miljøvurderings sager, men ved nogle anlæg er det miljøstyrelsen, som er myndighed.

Screening

Hvis et anlæg, som står på Bilag 2, skal ændres eller udvides, skal der foretages en screening. Anlægget screenes efter screeningskriterierne angivet i Bilag 3, og ud fra screeningen afgøres, om projektet har væsentlige påvirkninger på miljøet. Screeningskema findes i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelse

Når bygherren har anmeldt et projekt, skal myndigheden efterfølgende meddele om projektet er miljøvurderingspligtigt. Afgørelsen sendes skriftlig og offentliggøres.

Redegørelse

Hvis et projekt er miljøvurderings pligtigt, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvor anlæggets miljøpåvirkninger vurderes.

Tilladelse

Alle miljøvurderingspligtige projekter skal have en tilladelse før projektet kan påbegyndes. Tilladelsen kan først gives når miljøvurderingen er gennemført og afsluttet.

Læs mere om reglerne for miljøvurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside, Natur og Vand, Miljøvurdering.

Kontakt Natur og Miljø i Favrskov Kommune for nærmere information på telefon 89 64 10 10 eller pr. mail [email protected].

Kontakt

Natur og Miljø 

Torvegade 7
8450 Hammel

89 64 10 10

[email protected]