Hvis du følger forskriften, skal du ikke længere anmelde aktiviteterne til kommunen

Forskriften er udarbejdet for at gøre det lettere for borgere og entreprenører, der skal udføre midlertidige aktiviteter.

Favrskov Kommune har udarbejdet nærværende forskrift i henhold til § 20 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen (bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer).

Formål

1. Forskriften skal begrænse miljømæssige gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Favrskov Kommune.

Gyldigheds- og anvendelsesområde

2. Forskriften er gældende i Favrskov Kommune for alle der udfører midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter omfattet af pkt. 3.

3. Forskriften omfatter midlertidige støj-, støv og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke er reguleret af andre bestemmelser.

Forskriften omfatter:

 • Udendørs bygge- og anlægsarbejder
 • Udendørs nedrivningsaktiviteter
 • Udendørs facadebehandling
 • Udendørs overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Vejarbejde og sporarbejde

3.2. Forskriften gælder også ved støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter eller tilstande, der naturligt knytter sig til, følger af eller forekommer i forbindelse med aktiviteterne nævnt i pkt. 3. Det kan f.eks. være:

 • Transport af materialer og affald
 • Af- og pålæsning af materialer og affald
 • Opstilling og nedtagning af stilladser
 • Musik til arbejde og lignende

3.3. Favrskov Kommune afgør i tvivlstilfælde om en aktivitet er omfattet af denne forskrift.

3.4. Bygherre og den som udfører midlertidige støj-, støv- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter, er sammen og hver for sig ansvarlig for overholdelse af denne forskrift.

Bortfald af anmeldelsespligt

4. Bygge- og anlægsarbejder, der overholder bestemmelserne i pkt. 5 – 7, skal ikke anmeldes til Favrskov Kommune. Hvis bestemmelserne ikke kan overholdes, skal der indsendes ansøgning om dispensation til Favrskov Kommune jf. pkt. 11.

Arbejdstider

5. Støjende, støvende og vibrerende bygge- anlægsarbejder må kun udføres mandag til fredag (dog ikke på helligdage) i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00 (se pkt. 5.4).

5.2. Særligt støjende aktiviteter må dog kun udføres i tidsrummet mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 (se pkt. 5.5).

5.3. Støjende arbejde må uden for ovennævnte tidsrum, kun foretages undtagelsesvis, og kun efter forudgående dispensation fra Favrskov Kommune jf. pkt. 11.

5.4. Følgende aktiviteter betragtes som støjende bygge- og anlægsarbejder:

 • Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner og lignende værktøjer
 • Anvendelse af tårnkran eller lignende
 • Anvendelse af elektriske lifte og lignende
 • Anvendelse af trykluftværktøj
 • Opstilling og nedtagning af stillads
 • Tilbagevendende af- og pålæsning af byggematerialer og affald
 • Tilsvarende støjende aktiviteter
 • Tagrensning

5.5. Følgende aktiviteter betragtes som særligt støjende bygge- og anlægsarbejder:

 • Etablering af spunsvægge, pæle eller lignende
 • Etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre
 • Skærende og slibende aktiviteter, f.eks. betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende
 • Nedbrydning af bygninger, bygningsværker og andre anlæg (f.eks. broer)

Støj-, støv og vibrationshæmning

6. Støjgener skal begrænses mest muligt, f.eks. ved valg af de mest støjsvage maskiner, afskærmning samt anden indretning af arbejdspladsen.

6.2. Støvgener skal begrænses mest muligt, f.eks. ved valg af de mindst støvende maskiner, vanding og afdækning samt anden indretning af arbejdspladsen. Som udgangspunkt vil det som regel være nødvendigt at etablere afskærmning og opsamling af støv i forbindelse med sandblæsningsaktiviteter.

6.3. Vibrationer skal begrænses mest muligt, f.eks. ved valg af de mindst vibrerende maskiner samt anden indretning af arbejdspladsen.

6.4. Ved midlertidig aktivitet (f.eks. nedrivning af bygninger) samt ved aktiviteter eller tilstande, der naturligt knytter sig til den midlertidige aktivitet (f.eks. læsning af affald) skal det sikres, at det foregår på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter.

6.5. Affald skal anmeldes, sorteres og håndteres i henhold til Favrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

6.6. Favrskov Kommune kan stille vilkår om, at der skal benyttes alternative maskiner eller arbejdsmetoder med henblik på at begrænse gener i omgivelserne.

Naboorientering

7. Den der udfører den midlertidige aktivitet, skal informere naboer til byggepladsen og andre berørte parter. I informationsmaterialet angives:

 • Daglig arbejdstid
 • Den periode arbejdet strækker sig over
 • Kontaktperson og telefonnummer i og uden for arbejdstid

7.2. Informationen skal være skriftlig og kan f.eks. være omdeling af en skrivelse til alle husstande, virksomheder m.m. eller opsætning af meddelelse i opgange.

7.3. Orienteringen skal ske senest 2 dage før arbejdet påbegyndes, se dog pkt. 7.4.

7.4. Ved projekter, der tidsmæssigt strækker sig over mere end 1 uge, skal orienteringen ske senest 14 dage før projektet påbegyndes.

7.5. Naboer til byggepladsen og andre berørte parter informeres, såfremt der sker ændringer i planerne.

Yderligere krav

8. Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at Favrskov Kommune kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Tilsyn

9. Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til at sikre, at det midlertidige bygge- og anlægsarbejde sker i overensstemmelse med forskriften og øvrig miljølovgivning.

10. Favrskov Kommune kan standse bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder forskriftens bestemmelser eller afgørelser truffet i henhold til denne.

Dispensation

11. Favrskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne forskrift på nærmere fastsatte vilkår.

11.2. Dispensation kan gives for en kort, nærmere angivet periode.

11.3. Ansøgning om dispensation skal indsendes til Favrskov Kommune senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Ansøgningen skal ledsages af:

 • Beskrivelse af hvilke særlige forhold, der gør dispensationen nødvendig.
 • Beskrivelse af det arbejde der skal foregå.
 • Angivelse af arbejdets varighed og den daglige arbejdstid.
 • Oplysninger om hvem der er bygherre, byggeleder, og hvem der udfører arbejdet.
 • Kontaktoplysninger på de(n) ansvarlige person(er), som i hele bygge- og anlægsperioden kan kontaktes i og uden for normal arbejdstid.
 • Hvilke gener arbejdet kan medføre, og hvordan generne kan afhjælpes eller begrænses.
 • Beskrivelse af hvordan naboer orienteres.

Arbejdet må først påbegyndes efter meddelelse af dispensation.

Klage

12. Afgørelser truffet efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2, i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

13. Uanset bestemmelsen i pkt. 12 kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 93.

Straf

14. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, kan den straffes med bøde, som overtræder:

 • Denne forskrifts bestemmelser, jf. § 24, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
 • Vilkår i afgørelser truffet med hjemmel i forskriften

Ikrafttrædelsesbestemmelser

15. Forskriften træder i kraft fra oktober 2021.

15.2. Alle bygge- og anlægsaktiviteter, der påbegyndes efter ovennævnte dato, er omfattet af denne forskrift.

Øvrige tilladelser og krav

Favrskov Kommune gør opmærksom på, at forskriften ikke friholder driftsherren og den der udfører bygge- og anlægsaktiviteter for at indhente nødvendige tilladelser mv. efter anden lovgivning. Det drejer sig for eksempel om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, tilladelse til afledning af spildevand, tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, anmeldelse af jordflytning og eventuelt ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse.

Kontakt

Natur og Miljø 

Torvegade 7
8450 Hammel

89 64 10 10

[email protected]