You are here

Grundvand og drikkevand

Skal du sløjfe en brønd på din ejendom eller søge om ændring eller fornyelse af din vandindvindingstilladelse?

Det kan du gøre det via selvbetjeningsløsningen på Byg og Miljø.

Du kan også læse mere om vandværker og generelle forhold vedr. vandforsyning i Favrskov Kommune. 

Mød Fumle i filmen hér og bliv sammen med ham klogere på vores allesammens grundvand

Du kan også prøve Fumlespillet, hvor du skal svare på spørgsmål og hjælpe Fumle igennem labyrinten.

 

Læs mere om grundvand

 • Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune

  Kommunerne skal gennem deres fysiske planlægning sikre, at landets grundvandsressourcer ikke forurenes. Det gør kommunerne for at sikre beskyttelsen af drikkevandsinteresser inden for områder med:

  • særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.


  Den danske drikkevandsforsyning er baseret på ikke-forurenet grundvand, som kun kræver en simpel behandling. Dannelsen af grundvand sker over årtier, så hvis grundvandet først er blevet forurenet, kan det tage lang tid, inden grundvandet igen er rent

  Du kan læse om grundvandsressourcen i Favrskov Kommune her.

 • Grundvandsbeskyttelse - indsatsplaner

  Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet;
   
  Favrskov Kommune er begunstiget af store grundvandsreserver, men det er desværre uens fordelt i kommunen og ikke lige velbeskyttet overalt. 
   
  Den danske miljøpolitik er baseret på forebyggelse og indsats ved kilden. Dette indebærer, at de danske grundvandsressourcer skal sikres mod yderligere forurening, og at den forebyggende indsats over for grundvandsforureningen skal prioriteres højere end en efterfølgende rensning af forurenet grundvand.
   
  Udgangspunktet for dansk grundvandspolitik er derfor, at der arbejdes for et generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand. Derfor er der udpeget områder hvor en særlig beskyttelse er nødvendig for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer.
   
  Inden for disse områder skal kommunerne udarbejde indsatsplaner. En indsatsplan er en handlingsplan for beskyttelse af grundvandet og som beskriver de nødvendige indsatser.  Planen viser, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. 

  Indsatsplaner:

  Der skal laves indsatsplaner for Hadbjerg, Hvorslev, Hammel, Houlbjerg, Væth og Sorring. 

 • Hvad kan jeg selv gøre for at beskytte grundvandet?

  En god drikkevandskvalitet kommer ikke af sig selv, og vi skal alle sammen være med til at passe på grundvandet. For eksempel ved ikke at forurene de vandressourcer, der findes under jorden.

  Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have.

  Du bor måske selv ovenpå det indvindingsområde, der leverer vand til dit vandværk, og du har derfor også en stor indflydelse på kvaliteten af det vand, du selv skal drikke i fremtiden. 

  Mød Fumle i filmen hér og bliv sammen med ham klogere på vores allesammens grundvand

  Du kan også prøve Fumlespillet, hvor du skal svare på spørgsmål og hjælpe Fumle igennem labyrinten.

 • Drikkevandsforsyning

  Vandforsyningen i Favrskov Kommune er decentral. Det vil sige, at vi har mange mindre vandværker. En sådan fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser  giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. 
   
  De fleste borgere i kommunen forsynes med drikkevand fra et større privat alment vandværk. Andre borgere forsynes med vand fra ikke-almene vandværker eller fra egen brønd eller boring.
   
  Drikkevand skal analyseres jævnligt.  Resultaterne af disse analyser kan ses på på www.geus.dk/jupiter
   
  Vandværker
   
  I kommunen er der 46 almene vandværker. Af disse er der 4 distributionsvandværker, som ikke selv producerer vand, men køber fra et andet vandværk.
   
  Når vandværker forsyner mere end 9 forbrugere kaldes de almene vandværker. De almene vandværker i Favrskov Kommune er private. Henvendelser  skal ske direkte til det enkelte vandværk, hvis der er problemer med levering af vand.
   
  Der er 25 mindre vandværker (ikke almene når de forsyner 3-9 ejendomme) og ca. 380  ejendomme, der har egen brønd/boring.
   
  Ejendomme med egen brønd/boring, skal som udgangspunkt have udtaget en forenklet kontrol hvert 5. år – se  Naturstyrelsens hjemmeside her. 
   
  Ejendomme med egen brønd eller boring skal som udgangspunkt have udtaget en forenklet kontrol hvert 5. år.

  Den forenklede kontrol kan foretages af godkendte laboratorier. Kommunen modtager ofte rapporter fra disse laboratorier:
  ALcontrol Danmark - tlf. 30 40 44 95 
  AgroLab North - tlf. 78 77 54 50
  AnalyTech - 98 19 39 00
  Eurofins - 70 22 42 66
  VBM laboratoriet - 27 48 29 74.
   
  Hvis en privat husholdning tilsluttes et alment vandværk, skal den eksisterende boring eller brønd sløjfes.

  Sløjfningen skal foretages af en brøndborer - se GEUS hjemmeside.
 • Vandråd og beredskabskabsplan for vandværker

  Vandværkerne i Favrskov Kommune har nedsat et råd, der kaldes Vandråd. Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem almene vandforsyninger i kommunen. Vandrådet kan koordinere fælles opgaver, som indkøb, kurser m.v.
   
  Beredskabsplan
  Beredskabsplanen er et redskab for det enkelte vandværk til sikring af drikkevandet i krisesituationer. Det er derfor væsentligt, at det enkelte vandværk udfylder og løbende opdaterer beredskabsplanen, så den indeholder de kontaktpersoner, som er relevante for det enkelte vandværk.
   
  Beredskabsplanen skal sikre, at de rigtige personer involveres, samt at de vigtigste løsningsmuligheder inddrages i overvejelserne ved løsning af det givne problem. Beredskabsplanen indeholder ikke specifikke løsningsforslag, da løsningsforslag altid afhænger af den givne situation og vandværkets indretning. 
   
  Beredskabsplanen bør desuden være nemt tilgængelig, fx forefindes på vandværket. En udfyldt kopi af planen sendes pr. mail til Favrskov Kommune.
   
  Du kan finde skabelonen her: Skabelon til beredskabsplan (wordfil) - revideret april 2017 / Skabelon til beredskabsplan (pdf) - revideret april 2017
  Ændringer i skabelonen er indsat med rød skrift.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

 • Vandforsyningsplan og regulativ

  Byrådet har på sit møde den 26. juni 2012 vedtaget "Vandforsyningsplan 2010 - 2020".
   
  Planen udgør grundlaget for Favrskov Kommunes planlægning af vandforsyningen i perioden 2010 - 2020 og er det fremtidige administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet.
   
  Planen består af 4 dele, som kan downloades her:
   
  Plandel - beskriver rammerne for den fremtidige forsyningsstruktur, målsætninger og retningslinjer.
   
  Status og forudsætningsdel  - beskriver den eksisterende forsyningsstruktur.
   
  Bilagsrapport - indeholder statusbeskrivelser, planer og forsyningsområder for de enkelte vandværker - vandværksbeskrivelser med eksisterende forhold og planafsnit på det enkelte vandværk.
   
   
  Vandforsyningsregulativ for almene vandværker
  Fælles vandforsyningsregulativtfor de almene vandværker gældende fra 1. juli 2016 kan ses her –  Se vandforsyningsregulativet her
 • Indberetninger

  Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde til kommunen.

  Kommunen sender skemaet til alle, der skal indberette, i december/januar hvert år.
   
  Blanket og vejledning til pejling kan downloades her:
   
  Pejleskema                                                               
   

  Data er offentligt tilgængelige i Jupiter hos De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS's hjemmeside.

  Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger, kan ske via linket: Indberetning af vand.


  Vejledninger til indberetninger:

   
   

   

   

 • Ansøgningsskemaer

  Her kan du hente blanketter til ansøgninger vedr. grundvand, hvis du ikke ønsker at bruge selvbetjeningsløsningen via den røde knap øverst på siden . 

  Du skal printe den relevante blanket og sende den til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 

  Blanket til landbrug og gartnerier, der ønsker at bruge grundvand til vanding eller skal forny en eksisterende vandindvindingstilladelse:


  Blanket til vandværker og øvrige erhverv, der gerne vil udføre en ny boring og skal have (fornyet) tilladelse til at indvinde grundvand eller ønsker at udføre et vandbehandlingsanlæg:
   

  Blanket til vandværker, der skal søge om tilladelse til udledning af spildevand: 

  Udledningstilladelse for vandværker

   
 • Nyttige links

  Læs mere på  Naturstyrelsens hjemmeside.
   

   

 • Hvad siger loven?

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

01.02.2018
anoh