Grundvandsressourcen i Favrskov Kommune

Geologien varierer meget kraftigt selv inden for små afstande i Favrskov Kommune, og de komplicerede geologiske forhold har afgørende betydning for udbredelsen og sårbarheden af grundvandsmagasinerne.

I Favrskov Kommune er undergrunden gennemsat af et kompliceret netværk af dybe begravede dale, der indeholder kommunens vigtigste grundvandsmagasiner. De begravede dale er udformet af smeltevand i tidligere istider og senere fyldt op med moræne- og smeltevandsaflejringer.

I den østligste del af Favrskov Kommune udgør grundvandsmagasinerne kalkaflejringer mens i den vestligste del kan grundvandsmagasinerne udgør sandmagasiner fra tiden før istiden. Grundvand kan pumpes op fra sand, grus og kalk. Ler kan ikke udnyttes til grundvand, men yder en god beskyttelse hvis det ligger over et grundvandsmagasin.

Dekorativt element

I den østlige del ved Hadsten/Hadbjerg og Hinnerup/Søften/Grundfør er der pres på ressourcen. Her er ressourcens størrelse begrænset samtidig med at der er behov for større indvindingsmængder til drikkevand. Området er samtidig et vækstområde med etablering af boliger og virksomheder, hvorfor det er vigtigt både at beskytte det eksisterende grundvand men også at der fortsat kan dannes grundvand ved nedsivning af uforurenet overfladevand.

Grundvandsmagasinerne har generelt en stor sårbarhed over for nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer i Favrskov Kommune. Områder som er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal beskyttet mod nedsivende forurening. Generelt vurderes det, at den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne i Favrskov Kommune ikke er god. I flere af de vigtige grundvandsmagasiner er der kun et tyndt eller intet dæklag af ler over de øverste grundvandsmagasiner, der derfor er dårligt beskyttede. De nedre grundvandsmagasiner er flere steder bedre beskyttede, men fortsat med nogen sårbarhed, da der flere steder ses forhøjede koncentrationer af nitrat samt stigende sulfat.

Analyser af grundvandets kemiske sammensætning har vist en generel stigning eller høj forekomst af nitrat i de sårbare områder (NFI), medens størstedelen af de resterende områder ikke viser en ændring i nitrat. Tilsvarende tyder en stigning i sulfat (som er forløber for stigning i nitrat) på en øget overfladepåvirkning. Hovedparten af de grundvandsmagasiner som Favrskov Kommunes vandforsyninger indvinder vand fra, har en såkaldt ringe kemisk tilstand. Drikkevand der sendes ud til forbrugerne fra vandværkerne overholder dog altid gældende grænseværdier. Den ringe kemiske tilstand er et udtryk for fund af kemiske parametre under grænseværdien men en indikation på at grundvandsmagasinerne er overfladepåvirkede. Den ringe kemiske tilstand kan skyldes fund af pesticider, miljøfremmede stoffer eller forhøjede niveauer af nitrat.

Favrskov Kommune arbejder for at grundvandsmagasinerne igen får en god tilstand. Der sker gennem generel regulering til beskyttelse af grundvand samt løbende iværksættelse af yderligere indsatser i form af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Se en uddybning af dette via linket her: Indsatsplan og BNBO

Der er mulighed for at gå dybere ned i grundvandsressourcen i Favrskov Kommune via dette link til Kommuneplan 2021-32: Grundvandsressourcen

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]