Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Favrskov Kommune har 22. februar 2022 vedtaget "Indsatsplan Favrskov" - en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a.

Planen dækker hele kommunen og gælder for alle almene vandforsyninger.

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Planen ophæver kommunens hidtidige Indsatsplan Hadsten, som Byrådet vedtog i november 2017 samt Indsatsplan Bjerringbro Nord og Syd udarbejdet af Viborg og Favrskov Kommuner. Desuden annulleres Aarhus Amts tidligere indsatsplaner for Truelsbjerg, Ristrup og Kasted.

Planen er blevet til i samarbejde med Koordinationsforum for Grundvand med repræsentanter for Vandrådet, Vandsamarbejdet, landbrugsorganisationerne m.v.

Denne indsatsplan viser ikke præcist hvor, der skal laves en indsats, men beskriver principper og rammer for de forskellige typer af indsatser. Præcise arealer, hvor der skal være indsats, bliver specificeret i en efterfølgende handleplan for hver vandforsyning, som udarbejdes af Favrskov Kommune i dialog med vandforsyningen.

Dekorativt element

Skitsering og opmåling af aftaleareal

Du kan tegne skitser og opmåle arealer til aftaler og se de gældende afgrænsninger af BNBO og indvindingsopland på kortet.

BNBO: Vælg lagene ”BNBO – bekendtgjort” og ”BNBO - § 13a (kommunal udpegning)”

Indvindingsoplande: Vælg lagene ”Indvindingsoplande – bekendtgjort” og ”Indvindingsoplande - § 13a (kommunal udpegning)”.

Er der ved din jord både bekendtgjorte arealer og § 13a-arealer, så er det § 13a-arealet, der gælder i relation til frivillige aftaler.

Gå til kortopmåling

Informationsmøder

Favrskov Kommune har i forbindelse med den offentlige høring afholdt informationsmøder om Indsatsplan Favrskov og BNBO for vandforsyninger og potentielt berørte lodsejere. 

På mødet blev der spurgt ind til omfanget af fund af pesticider i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har i 2021 undersøgt udviklingen i indholdet af nitrat og pesticider i boringer i kommunen. Du finder undersøgelsen samt materiale fra informationsmødet i linksamlingen.

Pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Boringsnære beskyttelsesområder er arealer tæt ved vandværksboringer. Arealerne er sårbare over for forurening, da boringen medfører et kraftigt sug i grundvandet, der ligger tæt ved boringen. Grundvandet og eventuel forurening forventes at strømme hen til boringen inden for ét år.

Folketinget vedtog i 2019 et tillæg til pesticidaftale 2017-2021. Tillægget gør det obligatorisk for landets kommuner inden udgangen af 2022 at risikovurdere alle boringsnære beskyttelsesområder til almene vandværker. Samtidig skal det, i de BNBO der vurderes sårbare, forsøges at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ikke at anvende pesticider. Aftaler skal kun indgås, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssig brug.

Er det ikke muligt at indgå en frivillig aftale, kan staten indføre et generelt sprøjteforbud i BNBO efter 2022. Ved et generelt sprøjteforbud er der ikke mulighed for at tilpasse aftalearealet til individuelle ønsker.

Indføres der ikke et statsligt forbud i BNBO, kan Favrskov Kommune meddele påbud om nødvendige restriktioner på arealer omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Læs mere om indsatser og BNBO her.

Favrskov Kommunes risikovurdering af hvert BNBO følger Miljøstyrelsens vejledning om risikovurdering. Risikovurderingen er udført for alle BNBO i Favrskov Kommune og resultatet fremgår af kortet i Indsatsplan Favrskov. Kortlaget hedder "BNBO – status" og du kan se det her

BNBO-status fremgår også på kort på Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøgis (mim.dk).

Nitrat i indvindingsoplande

Indvindingsoplande er større områder med grundvand, hvor vandværkets boringer pumper grundvand op fra. I de dele af indvindingsoplandet, som staten har udpeget som sårbare (nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)), kan der være behov for en nitratindsats.

Det er Favrskov Kommune, der vurderer om der er behov for en nitratindsats. En indsats består i at reducere brug af nitrat på arealer i indvindingsopland.

Vi benytter os overordnet af nitratudvaskningsberegninger og målte nitratindhold i magasinet. Flere andre faktorer er dog vigtige for vurderingen, især om der er tendens til, at nitrat stiger eller falder i beregning eller målinger.

Læs mere i afsnittet om nitrat i Indsatsplan Favrskov

Gennemførelse af grundvandsbeskyttelse

Favrskov Kommune og Vandsamarbejdet har udarbejdet et såkaldt virkemiddelkatalog. Virkemiddelkataloget beskriver hvordan den grundvandsbeskyttende indsats kan realiseres. Kataloget kan bruges aktivt i en aftaleproces. Virkemiddelkataloget kan bruges af alle parter i den grundvandsbeskyttende indsats, herunder vandværker og lodsejere. 

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]