Arbejde eller arrangementer som foregår på vejarealet, kræver godkendelse fra vejmyndigheden. Se, hvordan du søger din tilladelse her

Det er vigtigt at være i god tid, når du skal søge om tilladelse til et arrangement. Normalt skal du kontakte myndighederne minimum 30 dage før et arrangement for at være sikker på, at alle tilladelser er på plads.

Arbejder, som foregår på vejarealet, kræver vejmyndighedens godkendelse, inden arbejdet sættes i gang.

Du skal søge om tilladelse, hvis du:

 •  skal grave i eller langs veje og stier i Favrskov Kommune -  Vær opmærksom på krav til beskyttelse af træer - se en vejledning her
 •  ønsker at opsætte midlertidige skilte
 •  ønsker at opsætte servicevejvisning (skiltning til din virksomhed).
 •  ønsker at ændre eller flytte din overkørsel
 •  ønsker at opstille en container eller et stillads på fortov eller kørebane.

Selvbetjeningsløsningen "Råden over vej"

Her kan du ansøge om forskellig brug af vejen - Tryk på den røde knap og log ind med MitID.

Mere om tilladelser

Skal du igang med gravearbejde på vej eller fortov? Så skal du søge om tilladelse inden. Det kan du gøre på virk.dk

Vær opmærksom på krav til beskyttelse af træer - se en vejledning her

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller gravetilladelser generelt, kan du kontakte Trafik og Veje på [email protected].

Favrskov Kommune tillader normalt ikke, at der opsættes plakater  på vejarealerne af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Trafikanter får afledt deres  opmærksomhed af plakater, og risikoen for trafikulykker øges.

Der findes tre undtagelser:

 • plakater i forbindelse med kampagner for trafiksikkerhed
 • valgplakater i forbindelse med kommune-, folketings-, regionråds- og Europaparlamentsvalg
 • plakater i forbindelse med et kulturelt formål, eksempelvis cirkus, lokale byfester og lignende 

I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til opsætning af plakater fra lokale organisationer

Tilladelser til opsætning af plakater i forbindelse med kampagner for trafiksikkerhed eller kulturelle formål skal søges hos Trafik og Veje på [email protected] senest to uger, før plakaterne ønskes opsat.

Særligt om valgplakater

Reglerne indebærer blandt andet, at der ikke skal søges om tilladelse til opsætning af valgplakater, hvis de ikke er større end 0,8 m.

Valgplakater må hænges op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune [email protected]. Se mere under valg.

Du skal søge tilladelse, inden du opstiller en container.

Når du stiller en container, stilladser, materialer eller lignende på vejen, skal du sikre dig, at det er afmærket korrekt, så andre trafikanter ikke kommer til skade.

Hvis du vil søge om tilladelse til at opstille en container eller lignende på vejen, kan du søge via virk.dk.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller andet, kan du kontakte Trafik og Veje på mail [email protected].

Overkørslen er typisk lig med indkørslen til din ejendom. 

Overkørsler skal overholde reglerne i love og bekendtgørelser om offentlige veje og private fællesveje, lokalplaner for området og tinglyste adgangsbegrænsninger.

Hvis du ønsker at ændre eller flytte en overkørsel, skal du søge tilladelse. Trafik og Vejafdelingen kan som vejmyndighed stille krav til etablering af overkørslen.

Det kan være krav om, at en entreprenør skal udføre arbejdet, og at entreprenøren sikrer mod beskadigelse af ledninger i rabat- og fortovsarealet. Det kan ske ved forudgående søgning i Erhvervs- og Byggestyrelsens LedningsEjerRegister (LER).

Du skal som grundejer selv betale alle udgifter i forbindelse med ændring af en overkørsel.

Hvis du flytter din indkørsel uden tilladelse, og det resulterer i, at overkørselsarealet skades, kan du være erstatningspligtig. Du kan også  blive pålagt at flytte din indkørsel tilbage, hvor den tidligere var, uanset om overkørselsarealet har taget skade eller ej. 

Antal over-/indkørsler

Vejmyndigheden giver tilladelse til én overkørsel per parcel. Hvis du vil have dispensation til at etablere flere overkørsler, skal du søge om tilladelse.

Ansøgning

Hvis du vil istandsætte en eksisterende overkørsel, eksempelvis i forbindelse med, at du har renoveret din indkørsel eller du har etableret en helt ny overkørsel, gælder det, at du skal have tilladelse fra vejmyndigheden. Det er derfor ikke nok, at du har fået en tilladelse til at bygge en carport. 

Hvis du vil søge om tilladelse om overkørsel fra vejareal til privat areal i Favrskov Kommune, så send en mail til Trafik og Veje på [email protected]

Trafik og Veje modtager mange henvendelser om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje. Da der er offentlig adgang til private fællesveje, er det ikke tilladt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger uden tilladelse fra kommunen.

Grundejerne skal være enige om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på den private fællesvej. Hvis du/I ønsker at etablere vejbump, skal I udarbejde et projekt med udformning, placering og afmærkning af de ønskede hastighedsdæmpende foranstaltninger. Projektet skal godkendes af Trafik og Veje.

Ved etablering af vejbump skal du/I være opmærksom på:

 • Vejbump skal være typegodkendte af Vejdirektoratet
 • Støjgener i forbindelse med acceleration og opbremsning ved passage af bumpene​
 • Omkostninger til projektering og udførelse hviler alene på grundejerne
 • Om bump ønskes i hele vejens bredde, eller om cyklister skal kunne køre ved siden af bumpet
 • At der ved etablering af bump skal opsættes advarselstavler A36 ”Bump” med undertavle, der angiver antal bump. Skilte opsættes 50 m før første bump i begge retninger.

Du kan finde information og inspiration til hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejdirektoratets hjemmeside.

Til arrangementer med offentlig adgang skal du søge om tilladelse til at anbringe midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen.

Kontakt Trafik og Veje på mail [email protected] for at få tilladelse til at opsætte midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen.

Du kan kun få tilladelse til foreningsarrangementer og lignende - ikke til privatpersoner eller virksomheder.

Tilladelse gives på følgende vilkår:

 • At skilte, plakater og lignende kun opsættes inden for byzonetavlerne og der kun opsættes én for hver ca. 200 m.
 • At skilte, plakater og lignende ikke klæbes op og ikke anbringes på den permanente færdselsafmærkning eller i nær tilknytning til denne
 • At skilte, plakater og lignende ikke anbringes på signalanlæg, læskure, elskabe, styreskabe og lignende
 • At skilte, plakater og lignende ikke anbringes, så de generer oversigtsforhold ved vejtilslutninger og indkørsler
 • At skilte, plakater og lignende ikke anbringes så de er til gene for trafikanterne
 • At skilte, plakater og lignende ikke må være større end 1,0 m2
 • At banner anbringes i en højde over kørebanen på min. 4,5 m.
 • At skilte, plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet
 • At opsætningen i øvrigt sker uden ansvar og udgift for Favrskov Kommune, og at Favrskov Kommune, uden varsel, evt. på jeres regning, fjerner skilte, plakater og lignende som er opsat i strid med ovenstående retningslinjer.

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]