Som borger eller virksomhed i Favrskov Kommune har du ansvaret for, at dit affald bliver håndteret rigtigt.

Det gælder både affald til genanvendelse, forbrænding, deponi, og affald der skal specialhåndteres.

I Favrskov Kommune kan du i regulativ for erhvervsaffald og husholdningsaffald se mere om virksomhedernes og borgernes pligter og rettigheder vedrørende affald.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Bygherren er jævnfør affaldsbekendtgørelsen ansvarlig for, at anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering sker skriftligt 14 dage inden arbejdet påbegyndes.

Miljøkortlægning

For at bygherren kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i bygningen, bl.a. PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest og tungmetaller, m.v.

Dette kan man få hjælp til af en miljørådgiver specialiseret i miljøkortlægninger af bygninger.

Anmeldelse

Anmeldepligten gælder for private ”gør det selv folk”, håndværkere og professionelle bygherrer.

Anmeldelsen sker digitalt på bygningsaffald.dk, og du logger dig på via NemID

Første gang du anmelder skal du oprettes som bruger i systemet. Hvis du ikke kan logge på, kan du kontakte systemets support på tlf. 4348 4632 eller support@jordweb.dk

I anmeldelsen skal de enkelte affaldsfraktioner angives, og der skal gives oplysninger om anslåede mængder, transportør, modtager og prøvenummer.

Miljøkortlægning vedlægges som bilag i anmeldelsen.

Anmeldelsen bliver tildelt et løbenummer, som skal følge anvisningen og affaldet til modtageanlægget.

Mere om affald

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Favrskov Kommune benytter grænseværdier for farlige stoffer for at vurdere, om dit affald er uforurenet, forurenet eller farligt. Grænseværdierne har betydning for, hvordan du skal håndtere affaldet og hvilket modtageanlæg, som har godkendelse til at modtage affaldet.

Grænseværdier blev justeret 1. januar 2021 ses på dette link.

Justeringen er et led i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus og Favrskov Kommunes arbejde med at ensrette grænseværdierne for farlige stoffer i Østjylland.

Bygge- og anlægsaffaldet skal behandles korrekt i henhold til lovgivningen, så affaldet i videst muligt omfang går til genanvendelse fremfor til forbrænding og deponi. Korrekt behandling af miljøfremmede stoffer, eksempelvis asbest, PCB og tungmetaller. Det kan få miljømæssige konsekvenser, hvis affaldet håndteres forkert.

Det skal sikres, at miljøfarlige stoffer frasorteres eller afrenses, herunder PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest og tungmetaller, m.v.

Kloaksanering på villavej

Favrskov Forsyning

På Favrskov Forsynings hjemmeside kan du blandt andet læse mere om farligt affald og erhvervsaffald.

Du kan også se mere om genbrugspladser i Favrskov Kommune, forbrænding, losseplads og håndtering af eksempelvis asbest.

Gå til Favrskov Forsyning

Kontakt

Team Virksomheder

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

virksomheder@favrskov.dk