1. Formål

Formålet med forskriften er, at undgå der sker forurening af jord, grundvand, søer og vandløb i forbindelse med opbevaring. Forskriften skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af miljøfarlige råvarer, produkter og affald.

Forskriften omfatter både råvarer, produkter og affald, der er klassificeret som farlige. Definitionen for farligt affald følger retningslinjerne angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse om affald. Farligt affald omfatter også produkter, hvorfra olie og kemikalier kan sive ud – f.eks. brugte oliefiltre eller akkumulatorer.

Miljøfarlige produkter og råvarer er produkter og råvarer som er officielt klassificeret som miljøfarlige stoffer.

Dekorativt element

2. Lovgrundlag

Forskriften er udfærdiget af Favrskov Kommune med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

3. Gyldighedsområde

Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Favrskov Kommune, der har oplag af miljøfarlige råvarer, produkter og affald.

Hvis en virksomhed eller landbrug er omfattet af andre bekendtgørelser eller godkendelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af affald, råvarer eller produkter, er det disse der er
gældende.

Såfremt det vurderes nødvendigt, kan Favrskov Kommune stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. miljøbeskyttelsesloven.

4. Opbevaring

Emballage

Oplag af miljøfarlige råvarer, produkter og affald skal opbevares således, at der ikke sker forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Miljøfarlige råvarer, produkter og affald skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med angivelse af
indhold.

Indendørs opbevaring

Beholdere med miljøfarlige råvarer, produkter og affald skal opbevares på en tæt bund, der er uigennemtrængelig overfor det oplag, der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende belægninger er ikke tætte belægninger.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at flydende olier, kemikalier, råvarer og produkter ved spild eller uheld kan tilbageholdes i en mængde svarende til den største beholders volumen - dvs. miljøfarligt affald, råvarer og produkter må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden
udenfor bygningen.

Eksempler på indendørs opbevaring:

  • På tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet
  • I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under stabil rist.
  • På en stabil rist over en tæt opsamlingsgrav i gulvet.
Spildbakke indrettet til tromler med eller uden stativ

Spildbakke indrettet til tromler med eller uden stativ.

Råvareoplag stillet på reol med kar til opsamling af eventuelle lækager

Råvareoplag stillet på reol med kar til opsamling af evt. lækager.

Spildbakker under tappehaner

Spildbakker under tappehaner. Tilstrækkelig opsamlingsvolumen til største beholders indhold.

råvareoplag på reol stillet i kar til opsamling af evt spild og lækager

Råvareoplag på reol, stillet i kar til opsamling af evt. spild og lækager.

Udendørs opbevaring

Udendørs oplagspladser skal være overdækkede og afskærmede mod nedbør og smeltevand. Opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel og være aflåst efter arbejdsophør.

Krav om overdækning og aflåsning gælder ikke midlertidig opbevaring af flydende kunstgødning i tætte beholdere.

Opbevaringspladsen skal være indrettet med tæt bund, der er uigennemtrængelig overfor de oplag der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende er ikke tætte belægninger.

Oplagspladsen skal være indrettet med tæt bund og således, at spild eller lækage kan tilbageholdes i en mængde svarende til den største beholders volumen – dvs. det må ikke kunne løbe i kloaksystemet
eller ud på jorden.

Eksempler på udendørs opbevaring:

  • Et tæt, befæstet areal med opkant langs randen af oplagspladsen.
  • I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under stabil rist.
  • I et lukket skur med tæt bund og opkant.
  • Et tæt befæstet areal med afløb til en tæt opsamlingsbrønd – der må ikke være afløb til kloak.
  • Sump – der må ikke være afløb til kloak.
  • I en container, som er specielt indrettet med tæt opsamlingsbeholder.

Oplagene skal være effektivt afskærmet mod nedbør og smeltevand.

Overdækket plads med opkant som er afskærmet mod nedbør

En overdækket plads med opkant, som er afskærmet mod nedbør.

Spildbakke der kan rumme indholdet af den største beholders indhold

Spildbakke der kan rumme indholdet af den største beholders indhold

minicontainer der kan lukkes og er til udendørs opbevaring

Minicontainer, der kan lukkes og er til udendørs opbevaring.

Lukket opbevaringsrum, tæt befæstet gulv og opkant

Container med opsamlingsbeholder under stabil rist.

Stor container med opkant, rist og sikret bund

Stor container med opkant, rist og sikret bund.

Container med opsamlingsbeholder under stabil rist

Lukket opbevaringsrum, tæt befæstet gulv og opkant.

5. Tilsyn

Favrskov Kommune, Natur og Miljø fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.

6. Klage og dispensation

Favrskov Kommunes afgørelser i henhold til forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Såfremt forhold taler herfor, kan Favrskov Kommune efter ansøgning dispensere fra forskriftens krav til opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald eller produkter.

7. Overtrædelse af forskriften

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder forskriftens krav, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljø regulering af visse aktiviteter.

8. Uheld som medfører forurening

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening, har pligt til at begrænse uheldet og straks give besked til Favrskov Kommune.

Uheld, som medfører forurening – skal straks anmeldes til Alarmcentralen via telefon 112.

9. Ikrafttrædelse

Forskriften træder i kraft den 1.december 2019.

Denne forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, produkter og affald i Favrskov Kommune erstatter tidligere forskrift for opbevaring af farligt affald fra 2011.

Kontakt

Natur og Miljø 

Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10
Mail: [email protected]