Personligt tillæg

Hvis du er folkepensionist eller bevilliget førtidspension inden 2003 og vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge personligt tillæg

Det personlige tillæg er et ekstra individuelt tillæg, som du kan søge om til en konkret udgift. Du kan søge om tillægget som folkepensionist, eller hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af din ansøgning.

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige.

Favrskov Kommune vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Udgifter til eksempelvis tandbehandling, fysioterapi, briller og fodbehandling ydes efter reglerne om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg.

Pensionister kan efter visse regler få varmetillæg til varmeudgifter i ejer-, leje-, og andelsboliger, men skal også selv betale en del.

Læs mere om muligheder for tillæg til folkepension og førtidspension på borger.dk

Klage over afgørelsen

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Borgerservicecentret inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sender Borgerservicecentret klagen videre til Ankestyrelsen.

Du kan få råd og vejledning om personligt tillæg hos Borgerservicecentret.

Billede af en eng

Ansøg om personligt tillæg

I ansøgningen skal du sende os oplysninger om:

  • Indkomst
  • Udgifter
  • Formue
  • Prisoverslag samt begrundelse for det personlige tillæg

Favrskov Kommune vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Ansøg om personligt tillæg
Billede af dekorativ karakter

For pårørende: Ansøg om personligt tillæg

Som pårørende kan du hjælpe med at ansøge om personligt tillæg - det kræver fuldmagt og MitID

For pårørende: Ansøg om personligt tillæg

Personoplysninger til personligt tillæg

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra andre offentlige og private myndigheder, herunder Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.

Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.

Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jfr. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2-5 eller integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.

Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregning af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.

Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets størrelse til behandleren.

Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger, som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,9 og 10.

Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos eksempelvis Skattestyrelsen og folkeregistret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at hindre fejl i offentlige bevilligede udbetalinger.

Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når kommunen har fået besked om resultatet.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Hjemlen til at behandle oplysningerne findes i Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet alm. og  alm. førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018 og Bekendtgørelse om social pension nr. 1636 af 13. december 2018.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

For indsigt i oplysningerne i forbindelse med helbredstillæg og personligt tillæg, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse her

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:
Borgergade 28,5
DK-1300 København K.
E-mail: [email protected]
Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerservicecentret

Skovvej 20

8382 Hinnerup

[email protected]

(send ikke personlige eller følsomme oplysninger per mail)

Direkte telefonnummer

Tlf. 89 64 63 32

Tlf. 89 64 63 19