Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag

Men er du uenig med din nabo om hegnet, kan du anmode om et hegnsyn.

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er et fælles hegn. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Der kan dog være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter som du skal overholde.

Hvad skal jeg gøre ved uenighed?

Det er altid bedst at finde en løsning med sin nabo. Kan du og din nabo ikke blive enige om hegnet, kan I bruge reglerne i hegnsloven.

Du kan anmode om et hegnsyn efter hegnslovens bestemmelser. Hegnsynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde. Her vil Hegnsynet søge at få parterne til at enes om et forlig. Hvis det ikke er muligt at opnå et forlig, afsiger hegnsynet en kendelse efter bestemmelserne i hegnsloven.

billedet viser et hegn mellem haver

Læs mere på Bolius.dk

På Bolius.dk kan du læse mere om Hegnsloven og hegnsyn. Få gode råd til, hvordan du undgår konflikten, og hvad du selv kan gøre for at undgå tvister med dine naboer.

Bolius.dk

Anmod om hegnsyn

Inden du anmoder om et hegnsyn, bør du kontakte hegnsynssekretær Mona Mørk Hagedorn, på tlf.  89 64 51 03.

Anmodning om hegnsyn kan kun rejses af grundejeren. Vær opmærksom på, at et hegnsyn koster 2.100 kr. (2024).

Ønsker du, at andre skal repræsentere dig ved selve hegnsynet, skal du udfylde en fuldmagt

Læs mere om Hegnsynets medlemmer

Mere om hegnsyn

Der findes tre former for hegn der er defineret i Hegnsloven:

  1. Fælleshegn står i eller langs med skel mellem to ejendomme. Grundejerne vedligeholder typisk hegnet på hver deres side.
     
  2. Eget hegn står langs skellet hos den ene grundejer i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Egne hegn skal vedligeholdes af den enkelte grundejer på begge sider, men ofte vedligeholdes de ligesom fælles hegn på baggrund af aftaler.
     
  3. Indre hegn står mere end 1,75 m fra skellet. Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn. Typisk hegn omkring terrasse eller lign.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet. For at det er et hegn i hegnslovens forstand, skal hegnet have hegnsfunktion. Det vil sige at det skal fungere som en fysisk afgrænsning mellem ejendommene, i mod sætning til f.eks. en række enkeltstående buske.

Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde.

Naboerne kan selv bestemme højden på hegnet. Hegnshøjden på fælleshegn er som udgangspunkt 2 m. Hvis naboerne ikke kan blive enige har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8m og 2,0, med mindre der er særlige forhold der gør sig gældende.

Egne hegn må være 2m plus afstanden til skellet. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

Hvis man skal opsætte et hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej, skal man selv betale og det skal stå helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen. Til gengæld er der ikke hegnspligt.

Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving.

Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser o.lign. der er åbne for almindelig færdsel. Reglen kan ikke anvendes ved institutioner, hospitaler o.lign. Her er der almindelig gensidig hegnspligt.

Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året.

Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet.

Hvis man ønsker at ændre et fælleshegn, skal man være enig med sin nabo om det. Kan man ikke blive enig – og ønsker man fortsat at ændre hegnet – kan man henvende sig til hegnssynet i kommunen.

Egne hegn må man derimod gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne. Naboen kan herefter kræve opsætning af et fælleshegn.

Der skal være en konkret tvist og Hegnsynet afsiger en kendelse eller mægler et forlig i den konkrete tvist. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med rådgivning eller udøve syn og skøn.

Anmodning skal ske skriftligt. Anmodningen skal indeholde:

  • Klager og indklagedes navne og adresser, samt adresser og matrikelnumre på de ejendomme, der er involveret i tvisten.
  • Sagsfremstilling – hvilke forhold ønsker du hegnsynets bedømmelse af.
  • Påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsynsforretningen?

Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig.

Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene.

Har du brug for at give en fuldmagt i forbindelse med et hegnsyn, skal du bruge blanketten her: Giv fuldmagt til hegnsyn

Kontakt

Mona Mørk Hagedorn

Tlf. 89 64 51 03