Kontrolprogrammer

Favrskov Kommune kontakter alle vandforsyninger, som forsyner mellem 1 og 9 husstande. Kommunen sender enten et kontrolprogram eller en opfordring til at kontakte kommunen, hvis vandforsyningen har kommerciel eller offentlig aktivitet.

Favrskov Kommune har samlet en række spørgsmål om kontrolprogrammer, som du har mulighed for at orientere dig i, hvis du gerne vil vide mere om emnet. Vi har i sidste punkt samlet en række links til relevante hjemmesider.

Kontrolprogrammer

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Et kontrolprogram beskriver, hvilke stoffer drikkevandet skal analyseres for, og hvor ofte drikkevandet skal analyseres. Hvilke stoffer, der skal analyseres, og frekvensen afhænger bl.a. af, hvem/hvad vandforsyningen leverer vand til, og hvor meget vand der leveres. 

Det er lovkrav, at alle drikkevandsforsyninger, der leverer drikkevand til to eller flere forbrugere, skal have et kontrolprogram. Kontrolprogrammets omfang afhænger bl.a. af antallet at tilkoblede forbrugere, den indvundne vandmængde og om du har kommerciel eller offentlig aktivitet.

Har du egen boring med kommerciel eller offentlig aktivitet aktivitet og leverer kun vand til egen husstand, skal du også have et kontrolprogram.

Har du egen boring uden kommerciel eller offentlig aktivitet, under 10 m3/dag i gennemsnit og leverer kun vand til egen husstand, skal du ikke have et kontrolprogram. Kommunen anbefaler dog, at man foretager en forenklet kontrol af private boringer hvert 5. år. Desuden anbefaler Favrskov Kommune, at boringen undersøges for PFAS.

I Drikkevandsvejledningen, som du finder her, er der på side 12 en grafisk oversigt over anlægstyper og vandkvalitetskrav.

Dine udgifter til vandprøver afhænger af, hvilke stoffer du skal analysere for og hvor ofte. Overordnet findes der fire analysepakker: En forenklet kontrol, en gruppe A, en gruppe B og en boringskontrol.

Den forenklede kontrol omfatter blandt andet analyser af bakteriologi, nitrat, arsen, temperatur og pH.

Gruppe A omfatter analyser af blandt andet bakteriologi, temperatur, pH og jern. Gruppe B omfatter analyse af blandt andet af nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer (herunder PFAS). En forenklet kontrol koster ca. 1.000 kr. (2023 priser), en Gruppe A koster også ca. 1.000 kr. (2023-priser), mens en Gruppe B koster ca. 13.000 kr. (2023-priser).

Udgiften til vandprøverne afholdes af ejer af vandforsyningen. Hvis I er flere forbrugere som får leveret vand fra boringen, kan udgiften eventuelt deles ud afhængig af jeres indbyrdes aftale. Bliver vandprøvetagning en for stor udgift, kan du overveje at kontakte dit nærmeste almene vandværk, og høre om tilslutning til vandværket vil være en billigere løsning for dig.

Favrskov Kommune har indhentet tilbud på drikkevandsanalyser. Oplysninger om analyselaboratorier fremgår af det brev du har modtaget fra Favrskov Kommune

Hvis du ikke har modtaget dette brev, kontakt da grundvand@favrskov.dk.

Det er ejer af vandforsyningen, som modtager brev fra Favrskov Kommune, som er ansvarlige for at informere forbrugerne, der får vand fra vandforsyningen. Det være sig i tilfælde af forureninger, manglende vand, at vandet bliver kontrolleret, hvad vandprøverne viser og andre forhold.

Du kan til enhver tid kontakte et akkrediteret laboratorium, som kan udtage og analysere dit vand. En liste over akkrediterede laboratorier kan findes via følgende hjemmeside: DANAK - DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND — DANAK

Favrskov Kommune har indhentet tilbud på drikkevandsanalyser. Oplysninger om analyselaboratorier fremgår af det brev, du har modtaget fra Favrskov Kommune.

Hvis du ikke har modtaget dette brev, kontakt da grundvand@favrskov.dk

Ved ”kommerciel eller offentlig aktivitet” forstås bl.a. institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, jf. § 1, stk. 4, i drikkevandsbekendtgørelsen.

Herudover vurderer Miljøstyrelsen, at følgende aktiviteter som udgangspunkt er omfattet af begrebet ” kommerciel eller offentlig aktivitet”: skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejer og plejefamilier.

Kommunen, vurderer, om en given aktivitet er kommerciel eller offentlig. I sin vurdering kan kommunen bl.a. se på, om en given aktivitet involverer offentligheden, eller om aktiviteten tilbydes med det formål at tjene penge.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en række sager om dette spørgsmål. Eksempler på disse er vist herunder:

Favrskov Kommune sender dig et udkast til et kontrolprogram. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til det. Hvis Favrskov Kommune alligevel afgør, at du skal have et kontrolprogram, og du fortsat er uenig med kommunen om, at du har kommerciel eller offentlig aktivitet, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der ligger dog flere afgørelser på dette område, som du med fordel kan læse før du klager:

Uagtet afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, er du velkommen til at klage. Hvordan du klager, fremgår af brevet fra Favrskov Kommune som medfølger dit kontrolprogram.

Hvis du har mistanke om aktive eller tidligere forureningskilder tæt på din boring, skal du kontakte Favrskov Kommune, som sammen med dig tilpasser dit kontrolprogram.

Vandprøverne udtages af personale fra et akkrediteret laboratorium. Udtages en prøve hos en forbruger, skal prøverne udtages ved forbrugers taphane (vandhane). Det er en såkaldt straksprøve, hvor vandprøven udtages omgående, når vandhanen er åbnet. Herudover anbefaler Favrskov Kommune, at I udtager en kontrolmåling af vandkvaliteten på ledningsnettet. Det gøres med en såkaldt flushprøve, hvor vandprøven først udtages, når vandet har løbet et stykke tid. Flushprøven kan være med til at konkludere om en ringe vandkvalitet hos en forbruger skyldes forbrugerens egne vandinstallationer eller vandværkets installationer.

Favrskov Kommune anbefaler at vandprøven udtages fra en vandhane, der anvendes dagligt/ofte.

Du er selv ansvarlig for at kontakte analyselaboratoriet og få udtaget de vandprøver som fremgår af kontrolprogrammet. Hvis det ikke sker, vil Favrskov Kommune kontakte dig, så vandprøverne udtages.

Hvis du har fået analyseret og konstateret fund af et eller flere stoffer over drikkevandskvalitetskriteriet, har du mulighed for at kontakte kommunen, så vi kan vejlede dig om, hvilke andre alternativer der er til at få rent drikkevand i dit område. Vi anbefaler, at du ikke fortsætter med at drikke vandet, før overskridelsen er blevet vurderet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis resultatet af din analyse ligger under grænseværdien, kan du fortsat drikke vandet. Favrskov Kommune anbefaler dog, at du får foretaget analyse af dit drikkevand en til to gange årligt, samt at du overvejer muligheden for en alternativ vandforsyning til din ejendom.

Miljøstyrelsen har iværksat en undersøgelse af PFAS. Drikkevandskvalitetskravet blev 1. januar 2022 skærpet for summen af 4 PFAS-stoffer og sænket til 0,002 µg/L. Da værdien er fastfast på baggrund af et sundhedshensyn, er drikkevandsbekendtgørelsen opdateret med en frist for, hvornår alle almene vandforsyninger og ikke almene vandforsyninger med kommerciel eller offentlig aktivitet skal have kontrolleret drikkevandet for summen af 4 PFAS-stoffer.

Alle almene vandforsyninger og ikke almene vandforsyninger, der leverer 10 m3 vand eller mere pr. dag i gennemsnit skal have kontrolleret drikkevandet for de fire PFAS-stoffer senest den 21. november 2022. Ikke almene vandforsyninger, der leverer mindre end 10 m3/dag vand i gennemsnit og leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, f.eks. udlejningsejendomme, Bed & Breakfasts, virksomheder med ansatte, har også krav om analyse for summen af 4 PFAS-stoffer. For disse vandforsyninger sættes fristen til den 1. marts 2023.

PFAS er en samlet betegnelse for en stofgruppe, der indeholder per- og polyfluoralkyl-forbindelser. Stofgruppen omfatter mere end 9.000 forskellige fluorstof-forbindelser.

Betegnelsen PFAS repræsenterer en række fluorholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer heriblandt PFOS, som blev målt i forhøjede koncentrationer i bl.a. spildevand ved brandskolen i Korsør, og som i foråret 2021 foranledigede en national indsats i forhold til at kortlægge omfanget af problemet.

PFAS er et industrielt fremstillet stof, der siden 1949 har været benyttet til overfladebehandling af tekstiler og fødevareemballage pga. dets overfladeaktive egenskaber, idet det afviser både fedt, smuds og vand. PFAS-forbindelser har været anvendt i en bred vifte af industrier.

Det betyder, at stofferne bl.a. har været benyttet på renserier, i tekstiler, i sko, i møbler, i tæpper, i vaskehaller, i fødevareemballage, i elektronik, i kosmetikprodukter, tandtråd og cremer, i maling samt i køkkenudstyr med non-stick-belægning (gryder og pander). PFAS har endvidere været brugt i brandslukningsskum, da det lægger en hinde, der blokerer for ilt og reducerer temperaturen. PFOS blev forbudt i 2006. Det var dog tilladt at anvende allerede produceret PFOS-holdigt brandslukningsskum frem til 2011.

Hvis du har egen boring eller brønd, og hvis du får konstateret stoffer over grænseværdierne i dit drikkevand, kan der være forskellige muligheder for at få rent drikkevand. Mulighederne afhænger dog af, hvilket område du bor i.

Tilslutning til vandværk

Du kan kontakte dit lokale almene vandværk for at høre, hvilke muligheder der er for tilslutning til alment vandværk. Kontaktoplysninger kan ofte findes på vandværkets egen hjemmeside. Har vandværket ikke egen hjemmeside, kan du få kontaktoplysningerne fra Favrskov Kommune.

Er du usikker på, hvilket vandværk der leverer drikkevand i dit område, kan du ligeledes kontakte Favrskov Kommune, som kan fortælle dig, hvilket alment vandværk du kan kontakte.

Prisen for en tilslutning til alment vandværk varierer fra vandværk til vandværk og afhænger blandt andet af afstanden fra din ejendom til eksisterende forsyningsledninger. Prisen for tilslutning kan fremgå af dit lokale vandværks takstblad.

Hvis du bliver tilsluttet et alment vandværk, skal din boring/brønd sløjfes af en brøndborer. Såfremt dette ikke sker, kan der forventes påbud om sløjfning af den eksisterende brønd/boring af en brøndborer.

Liste over brøndborere med A-bevis finder du her: Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-Bevis (geus.dk)

Etablering af en ny drikkevandsboring

Hvis det er uforholdsmæssigt dyrt at blive tilsluttet vandværk, kan du som enkeltindvinder få bore- og indvindingstilladelse til en ny drikkevandsboring via ansøgning til kommunen. Favrskov Kommune afgør i dialog med dig om prisen er uforholdsmæssig dyr.

Afhængigt af overskridelsens størrelse aftales det med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke formål vandet kan bruges til i den mellemliggende periode. Det kan blive nødvendigt at købe flaskevand, indtil sagen er vurderet nærmere.

Hvis du ønsker at etablere en ny indvindingsboring, skal den etableres til et dybere grundvandsmagasin end den gamle boring for at sikre den bedst mulige vandkvalitet.

Ofte er private vandboringer/brønde ikke så dybe, hvilket betyder, at boringen henter vandet op fra det terrænnære grundvand. Hvis der har været en forureningskilde i området, kan det – afhængig af bl.a. jordforholdene og forureningsgraden – trænge hurtigere ned til det terrænnære grundvand.

Prisen for en ny drikkevandsboring vil afhænge af boringens dybde og dimension samt råvandsledningens længde fra boring til ejendom. Priser kan oplyses ved den brøndborer, du vælger til opgaven. I de fleste tilfælde vil omkostningerne for en ny boring på ca. 50 meters dybde beløbe sig til 130.000 kr. uden filteranlæg, men der er meget usikkerhed forbundet med denne prisfastsættelse. Selve etableringen af boringen tager typisk et par dage.

Brøndborer skal have et A-bevis for at kunne etablere boringer. Liste over brøndborer med A-bevis finder du her: Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-Bevis (geus.dk)

Hvis du etablerer en ny boring, skal din gamle boring/brønd sløjfes af en brøndborer. Såfremt dette ikke sker,, kan der forventes påbud om sløjfning af den eksisterende brønd/boring af en brøndborer.

Tilslutning til naboboring

Har din nabo har en drikkevandsboring hvor drikkevandet overholder kvalitetskravene, kan det være en mulighed at etablere en tilkobling til denne, hvis din nabo er indforstået med dette. Her vil en brøndborer eller VVS-mand kunne oplyse dig om prisen for en tilkobling. Vær opmærksom på, at tilkoblingen i visse tilfælde kan betyde at kontrolprogrammet skal ændres.

Hvis du bliver tilsluttet din nabos boring, skal din boring/brønd sløjfes af en brøndborer. Såfremt dette ikke sker kan der forventes påbud om sløjfning af den eksisterende brønd/boring af en brøndborer. Liste over brøndborere med A-bevis finder du her: Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-Bevis (geus.dk)

Kontakt