Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Favrskov Kommune modtager oplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret oplysninger om dig. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected]

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

Hvorfor har vi brug for oplysninger om dig?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne behandle din henvendelse eller din sag inden for Social og Sundheds fagområder. Dette kan blandt andet være ifm.:

 • Sygeplejefaglig behandling
 • Praktisk hjælp eller personlig pleje i eget hjem
 • Botilbud eller plejecenter
 • Bevilling af hjælpemidler
 • Genoptræning
 • Tandpleje
 • Sundhedspleje
 • Madservice
 • Rehabiliteringsindsatser og aktivitetstilbud.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger, eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer.  Vi anvender fortrinsvis Systematics digitale borgerjournal Columna Cura, den socialfaglige platform EG Sensum, de sundhedsfaglige journalsystemer Novax og TK2 samt det elektroniske dokumenthåndteringssystem GetOrganized. 

Her registrerer kommunen personoplysninger som bl.a.:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Privatadresse
 • Privat telefonnummer
 • E-mailadresse.

Fortrolige personoplysninger:

 • CPR-nummer.

Derudover behandler vi følgende oplysninger, som hører under kategorien ’følsomme oplysninger’, hvis det er relevant for din sag:

 • Race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske og biometriske data til brug for identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering.

Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser samt økonomiske og sociale forhold kan ligeledes blive behandlet, hvis det er relevant og nødvendigt for den enkelte sag.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet, indhenter vi i nogle tilfælde informationer fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag. 

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver kun dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Videregivelse af data kan også ske til brug for statistik og forskning. Herudover videregives data til KL Gateway, der har til formål at styrke kvaliteten i de kommunale indsatser på sundheds- og ældreområdet samt at øge sammenhængen i patientforløbet på tværs af regioner. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. 

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via din Digitale Postkasse (eksempelvis via borger.dk eller via E-boks).

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er bl.a.:

 • Lov om social service
 • Sundhedsloven
 • Almenboligloven
 • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Derudover findes lovhjemlen i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, art. 9, stk. 2 og art. 10 samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Favrskov Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Favrskov Kommune
Att.:Databeskyttelsesrådgiveren
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Tlf. 89 64 60 95.

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk