Personoplysninger ved arbejdsskade

Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver til forsikringsteamet i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne behandle din skade indenfor arbejdsområdet herunder:

Træffe afgørelse Besvare henvendelser/spørgsmålForetage vurderingUdbetale erstatning

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Når kommunen modtager oplysninger fra dig i forbindelse med en hændelse på arbejdet, oprettes der en sag i arbejdsskadesystemet EASY. Derudover bliver dine oplysninger opbevaret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem GetOrganized.

De registrerede personoplysninger vil typisk være:

Almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Privat telefonnummer

Fortrolige personoplysninger:

  • Evt. Navne- og adressebeskyttelse
  • CPR-nummer
  • Hvis det er relevant, oplysninger om økonomiske forhold

Følsomme personoplysninger:

Derudover behandler vi i særlige tilfælde følgende oplysninger:

  • Helbredsoplysninger
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser kan ligeledes blive behandlet, hvis det er relevant og nødvendigt for den enkelte sag.

Forsikringsadministrator

I forbindelse med vores sagsbehandling anvender vi en administrator til at håndtere flere af vores sager.

I særlige tilfælde anvender kommunen og administratoren eksterne advokater og/eller lægekonsulenter.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag.

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vores administrator oplysninger fra relevante aktører i sundhedsvæsnet, såsom egen læge, sygehus, fysioterapeut, psykolog mm.

I nogle tilfælde indhenter vi også oplysninger fra arbejdsgiver.      

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for sagens behandling.

Når din sag oprettes i arbejdsskadesystemet EASY, bliver dine oplysninger automatisk videresendt til Arbejdstilsynet via EASY.

Kommunes administrator kan videregive dine oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

I særlige tilfælde kan vi videregive dine oplysninger til kommunens forsikringsselskab.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. I udgangspunktet gemmer vi oplysningerne i 30 år fra ulykkesdato jf. Forældelsesloven §3, stk.3.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er arbejdsskadesikringsloven, samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 2 og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via digital post. Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig.

Aktindsigt

Det bemærkes, at Favrskov Kommune er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected]
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14

Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du bl.a. kan læse om, hvad en Databeskyttelsesrådgiver er.  

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til: 
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk