Persondata i dagtilbud

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i vores dagtilbud

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om barnet og dennes forældre/værge/samboende.

Afhængig af de konkrete omstændigheder mv. behandler vi også oplysninger med følgende formål:

 • Tilmelding mv. i forbindelse med dagtilbud, herunder fx også sommerferiepasning
 • Afklaring, indsats mv. i forbindelse med PPR
 • Tandpleje
 • Sundhedspleje
 • Specialbefordring
 • Særlige hjælpemidler /ombygninger pga. handicap
 • Socialpædagogiske friplads
 • Pasning i private dagtilbud
 • Refusion fra andre kommuner
 • Pasning over kommunegrænsen

Diverse oplysninger indgår i overordnet ledelsesinformation og anvendes til statistik og forskning.

Retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler dine/barnets personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx at tilbyde en plads i dagtilbud fra de er fyldt 26 uger indtil skolestart. For så vidt angår de ydelser, du har ansøgt om, er vores hjemmel til behandlingen art. 9, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om barnet og/eller dig:

 • Almindelige oplysninger, fx kontaktoplysninger, cpr-nummer, familierelationer og pårørende, relationer og samarbejde, motoriske og faglige færdigheder.
 • Følsomme oplysninger, fx i forbindelse med tandplejen og sundhedsplejen, helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, trosretning.

Her har vi dine og barnets oplysninger fra:

Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale tilknyttet barnets dagtilbud.

Hvem modtager barnets/dine oplysninger?

Vi videregiver forskellige af barnets/ dine oplysninger til:

 • Kommunens sundhedspleje og tandpleje.
 • Danmarks Statistik
 • Skolen
 • Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring

Barnets/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Favrskov Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Dokumenter der relaterer til dagtilbuddets notat- og journalpligt gemmes i fem år efter barnet er stoppet i dagtilbud i Favrskov Kommune. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

Dine rettigheder i følge Databeskyttelsesloven

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Favrskov Kommune behandler om dig.

Du kan læse mere om indsigtsret og anmode digitalt om indsigt her.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis du mener, at Favrskov Kommune har oplysninger om dig, som ikke er rigtige.

Da kommunen er underlagt journal- og notatpligt på en lang række områder, må vi ikke decideret slette oplysninger, som er skrevet ind i en journal. Men vi skal tydeligt gøre opmærksom på, at oplysninger er blevet berigtiget.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet. Du skal dog være opmærksom på, at vi – som en offentlig myndighed – kun i meget begrænset omfang kan imødekomme en anmodning fra dig om at få slettet dine oplysninger, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav

Favrskov Kommune er som offentlig myndighed forpligtiget til at opbevarer sagsoplysninger efter almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv. så sags forløb kan dokumenteres.

Det betyder, at kommunen som altovervejende udgangspunkt ikke må slette bestemte dokumenter, der indgår i en sag. Det kan normalt kun ske, hvis der er lovhjemmel til det. Dette er blandt andet begrundet i, at kommunen senere - for eksempel i forbindelse med klager eller genoptagelse af en sag – skal kunne dokumentere, hvad der er sket i sagens forløb.

Viser det sig, at et dokument indeholder urigtige eller vildledende oplysninger, vil vi i almindelighed være forpligtet til at berigtige oplysningerne, så sagen afspejler de faktiske omstændigheder. Det kan for eksempel ske ved, at vi laver en notits, hvori oplysningerne berigtiges.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Favrskov Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Favrskov Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Favrskov Kommune behandler dine og/eller elevens oplysninger på.

Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail - Skriv sikkert og krypteret til Børn og Kultur fra din digitale postkasse