Sådan behandler vi de personoplysninger, som du giver til Teknik og Miljø-Forvaltningen i Favrskov Kommune

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at informere om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger. 

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail [email protected].

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse, hvor du bl.a. kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er.  

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne behandle din henvendelse eller din sag inden for Teknik og Miljøs fagområder, herunder:

 • træffe afgørelser
 • meddele tilladelser, godkendelser og dispensationer
 • foretage vurderinger
 • lave tilsyn
 • foretage høringer
 • meddele påbud/forbud
 • meddele afslag
 • indgå aftaler/kontrakter
 • lave udbud
 • besvare henvendelser/spørgsmål
 • fremlægge sager for Byrådet og de politiske udvalg 
 • sikre drift og overholdelse af lovgivningen inden for forvaltningens område

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer. Vi anvender fortrinsvis Netcompanys elektroniske dokumenthåndteringssystem GetOrganized og byggesagssystemet KMD-NOVA. 

De registrerede personoplysninger kan eksempelvis være:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn 
 • Privatadresse
 • E-mailadresse
 • Privat telefonnummer
 • CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder
 • Kontaktoplysninger for ansatte ved virksomheder
 • Matrikelnummer
   
 • Hvis relevant: CPR-nummer

Derudover behandler vi i særlige tilfælde følgende oplysninger, som hører under kategorien ’følsomme oplysninger’:

 • Helbredsoplysninger

Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser samt økonomiske og sociale forhold kan ligeledes blive behandlet, hvis det er relevant og nødvendigt for den enkelte sag.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vi oplysninger fra offentlige registre såsom Folkeregistret, Bygnings- og boligregistret, Plandata, Krydsreferenceregistret, Matrikelregistret, Danmarks adresseregister, CVR-registret, Det Centrale HusdyrbrugsRegister. Derudover indhentes oplysninger fra relevante ministerier og offentlige myndigheder.

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag. 

Hvem kan vi give personoplysningerne videre til?

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen, eller vi er retligt forpligtet hertil. Det kan f.eks. være til andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning eller løsning. Videregivelse af personoplysninger kan også ske til brug for statistik og forskning.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling og det efterfølgende dokumentationskrav. I udgangspunktet gemmer vi oplysningerne i 5 år efter en sags afslutning. I visse tilfælde har vi pligt til at gemme oplysningerne i flere år, f.eks. i forbindelse med byggeri og arealanvendelse.  

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via digital post. 

Der vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som mulig, da Teknik og Miljø Forvaltningen dækker et bredt område.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, hvorefter vi tager konkret stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er bl.a.:

 • Forvaltningsloven
 • Lov om kommunernes styrelse, herunder udbudsbekendtgørelsen 
 • Kommunalfuldmagtsreglerne (uskrevne retsgrundsætninger)
 • Planloven
 • Byggeloven, herunder bygningsreglementet
 • Udbudsloven
 • Tilbudsloven
 • Adresseloven
 • Udstykningsloven
 • Byfornyelsesloven
 • Boligreguleringsloven
 • Lejeloven
 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Husdyrbrugloven
 • Miljøvurderingsloven
 • Vandløbsloven
 • Jordforureningsloven
 • Vandforsyningsloven
 • Vandindvindingsloven
 • Vandplanlægningsloven (Statens Vandområdeplaner)
 • Lov om drift af landbrugsjorder
 • Okkerloven
 • Varmeforsyningsloven 
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • Lov om private fællesveje
 • Lov om trafikselskaber
 • Offentlighedsloven
 • Lov om aktindsigt i miljøoplysninger
 • Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

samt hovedlovenes afledte bekendtgørelse, cirkulærer, regulativer og vejledninger.

Derudover findes lovhjemlen i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, art. 9, stk. 2 og databeskyttelsesloven.

Aktindsigt

Det bemærkes, at Favrskov Kommune er forpligtet til at udlevere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger efter reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected] 
Telefon: 89 64 10 10
CVR: 29 18 97 14 

Personlig henvendelse:

Torvegade 7
8450 Hammel

Favrskov Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller telefon 89 64 60 95.

Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk

Du kan også sende et brev til: 
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk